Af samme forfatter
Her opdateres løbende fra de Økologiske landsforsøg
Vær opmærksom på, at jo tidligere, man tager 1. slæt, jo mere stængeldannelse vil der være i 2. slæt. Intervallet mellem 1. og 2. slæt skal derfor tilpasses græssets udviklingstrin ved første slæt.
På siden her kan du finde information om de økologiske landsforsøg og holde dig opdateret med muligheder for at se forsøgene.
Der er fuld gang i årets forsøgsarbejde. Det kan du høre meget mere om i webinaret her.
Analyser af prøver udtaget mandag d. 4. maj viser et fortsat meget højt sukkerindhold og fordøjelighed af organisk stof. Afvent så vidt muligt nattemperaturer over 5 grader, så sukkerindholdet falder.
Se listen over markedsførte ensileringsmidler i Danmark, få svar på hvordan de forskellige typer ensileringsmidler virker og se SEGES’ anbefaling i forhold til ensileringsmidler
Alt tyder på, at første slæt skal tages tidligere end normalt, og dermed kan der blive behov for seks slæt eller ændret slætstrategi.
April er lige startet og vejrmeldingen for påsken melder om høje temperaturer, så er afgræsningssæsonen lige om hjørnet.
Grovfoderekskursionen 2020 er ikke aflyst men udsat til september, hvor korn-og halmhøsten forhåbentlig er i hus og majshøsten står for døren.
Plantetallet skal afpassese efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.
Vent med at så majs, indtil jordtemperaturen som gennemsnit over et døgn har passeret 8 gr. C i 10 cm dybde og vejrudsigten samtidig lover fortsat stigende temperaturer.
Såbedet til majs skal være bearbejdet i dybden, men såbedet skal være ensartet, jævnt, fugtigt og tilpas fast, så næringsstofferne kan transporteres hen til majsens rødder.
Tag hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken ved planlægning af gødskningsstrategien. Den store overskudsnedbør gennem vinteren øger behovet for kalium og svovl til første slæt.
Etablering af roer bør have første prioritet, så snart jorden er tjenlig. Hav fokus på tilberedningen af såbedet og især på opharvningen før såning.
Når du skal gødske kløvergræsset, skal du tage hensyn til den aktuelle bestand af kløver i marken og bl.a. flytte kvælstof fra marker med meget kløver til marker med lidt eller ingen kløver. Det giver den bedste økonomi.
Kom med i Specialudvalgets besøgsordning og få en ”second opinion” – fra en anden rådgiver fra egen organisation.
Samdyrkning af korn og bælgsæd har et højere udbyttepotentiale og en lang række andre fordele i dyrkningen.
Udvalget har til formål at bistå Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og Kvæg i alle spørgsmål vedrørende foderproduktion.
Når der er økologisk udsæd af græs og kløver skal dette anvendes i størst muligt omfang. For at opnå dette er der ændret i dispensationsmulighederne.
Det er til sæson 2020 muligt at købe økologisk udsæd af majs og sukkerroer.
Regnearket græsinfo er blevet opdateret med de nyeste forsøgsresultater. Med regnearket får du overblikket over afprøvede sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs rajsvingel og strandsvingel siden 2008.
Se de spritnye resultater for majssorter på sortinfo. Sortsvalgmajs.dk er opdateret med de nye resultater. Vælg kun majssorter, som er afprøvet mindst to år i landsforsøgene.
Dyrkningsvejledning
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets højdepunkt indenfor grovfoderproduktion. Kom, se og mærk det nyeste indenfor grovfoderproduktion på 2 veldrevne bedrifter torsdag d. 10. september. Program og tilmelding følger.
Det er nu, at fundamentet for næste års græshøst skal lægges. Sidste slæt bør høstes senest start oktober. Det gør det nemmere at opnå passende tørstofindhold i sidste slæt og større udbytte næste år. Hold fokus på stubhøjde, kvælstof- og kaliumforsyning.
Snit majs med 30-34 pct. tørstof, kort og ensartet med 8 mm snitlængde. Knive og modskær på finsnitteren skal være skarpe og korrekt indstillet, så alle blade bliver eksakt finsnittet. Vær omhyggelig med udlægning og komprimering i tynde lag i lageret
Kernemajs skal høstes, så snart den sorte plet er synlig ved kernernes tilhæftningssted og med maks. 40 pct. vand. Senere høst øger risikoen for angreb af Fusarium. I CropManager kan du følge prognosen for vandprocenten i dine marker.
Majs med kolbeudvikling skal høstes med 30-34 pct. tørstof. Det er den del af marken, som bidrager mest til udbyttet, som bestemmer høsttidspunktet.
Kolbemajs høstes med 55 pct. tørstof. Marker med en god og ensartet kolbeudvikling er bedst egnet til kolbemajs. Sørg for kort snitlængde og god kerneknusning. Vær opmærksom på at have tilpas lille udtagningsflade
Høstprognoser for majs kan ses i CropManager. Nu sparer du tid på at skulle indtaste postnummer, sort og sådato, hvis du allerede har registreret disse i FarmTracking.
Hele hestebønner kan enten tørres eller konserveres med propionsyre. Crimpning kræver lufttæt opbevaring og er en mere risikabel metode.
Rettidig såede majsmarker, som ikke er alvorlig mærket af det kølige vejr i foråret ser lige nu fornuftige ud, og græsmarkerne har indtil nu ydet på mindst normalt niveau.
Med en gennemtænkt slætstrategi har du god mulighed for at påvirke både kvaliteten og udbyttet af årets græsslæt.
med "Vandregnskab Online"
Succesfuld afgræsning kan øge indtjeningen med 500-1.000 kr. pr årsko. Brug derfor værktøjerne på landbrugsinfo til planlægning og styring.
I valg af sort skal man ud over udbytte vægte, at sorten er sund og tidlig. Resultater fra de seneste fire år viser forskelle sygdomsmodtageligheden i sorter af hestebønner.
De anbefalede frøblandinger er blevet revideret. Eneste ændring er, at blanding 55 og 56 til grise nedlægges som konventionelle, men i stedet oprettes som økologiske blandinger. Læs om de enkelte græsarter og blandingernes anvendelsesområder
Med udsigt til en tidlig høst, er det muligt at få det nye udlæg af kløvergræs etableret rettidigt. En tidlig såning vil også give et større udbytte af 1. slæt næste år og mulighed for en god etablering af kløver.
Prognosen er et værktøj, som du kan bruge til disponering og håndtering af kløvergræs på skår. Du kan se forløbet af tørring ved skårlægning i dag og 2 dage frem.
Prognosen for produktion er baseret på vejrprognosedata bortset fra solindstrålingen, der pt. indgår med normal-solskinstimer for de kommende 7 dage. Du kan justere udbyttet efter dine forventninger - standard er fastsat til 6.000 FEN pr. ha
Prognosen for produktion er baseret på vejrprognosedata bortset fra solindstrålingen, der pt. indgår med normal-solskinstimer for de kommende 7 dage. Du kan justere udbyttet efter dine forventninger - standard er fastsat til 7.000 FEN pr. ha
En del ensilageprøver viser relativt lave indhold af svovl og kalium. Forsøg har vist, at ekstra tilførsel af svovl og kalium i handelsgødning ofte øger udbyttet, og i nogle tilfælde er merudbyttet endda rentabelt.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Kornlagre skal tømmes og rengøres fuldstændigt, inden ny høst lægges ind på lageret.
Find det bedste tidspunkt for skårlægning af kløvergræs på basis den lokale vejrudsigt.
Et nyt regneark kan hjælpe med at fastlægge handelsprisen for økologiske hestebønner.
Nye radrensere med stor præcision og kapacitet giver forbedrede muligheder for ukrudtsbekæmpelse i afgrøder sået på øget rækkeafstand. Dette kan anvendes, så både ukrudtsbekæmpelse og etablering af efterafgrøder forbedres.
Lucerne22.04.10
Dyrkningsvejledning
Igennem syv år er der gennemført dyrkningsforsøg med dyrkning af cikorierod i Nebraska, USA.
Etablering af økologisk majs efter høst af første slæt kløvergræs har været en succes hos elleve økologiske mælkeproducenter. Erfaringer til og med høst 2006.
Økologiske landmænd har opnået gode resultater af deres indsats mod rodukrudt. De fremhæver, at det væsentligste ved rådgivningen er, at det har øget deres fokus på rodukrudtet.
I ét forsøg har pralbønne og hestebønne af sorten Mistral samdyrkning med majs øget proteinindholdet i afgrøden i forhold til ren majs.
Omtale af udvalgte resultater fra aktive sædskifteforsøg med økologisk dyrkning i ny ISOFAR rapport.
Resultaterne fra et tre-årigt finsk forsøg med bekæmpelse af agersvinemælk viser, at sortbrak og kløvergræs med afpudsninger er de mest effektive af de prøvede behandlinger.
Stubharvninger om efteråret har ikke været effektive til at bekæmpe følfod. Sønderdeling af rødderne har haft en god effekt hos to landmænd. Effekten er hos en landmand registreret to år i træk.
Antallet af skræpper i marken er blevet reduceret ved at dyrke vårhvede i stedet for kløvergræs. Afhugning og fjernelse af skræpper i en kløvergræsmark har ikke forhindret opformering.
10 landmænd har gennemført mekanisk efterårsbekæmpelse af kvik. Fem af landmændene fik reduceret deres kvikbestand, fire havde ingen forskel og en fik tredoblet bestanden.
Hos de to deltagende landmænd er antallet af grå bynke cirka halveret. Forrige års afprøvning viste, at grå bynke kan bekæmpes effektivt ved en kombination af stubharvning efter høst og forårspløjning.
En landmand har foretaget mekanisk bekæmpelse i efteråret mod agersvinemælk og opnået en bekæmpelseseffekt på 57 pct. i forhold til bestanden før bekæmpelsen.
Tolv landmænd har gennemført bekæmpelse af agertidsler, de fleste om efteråret efter høst. De enkelte landmænds indsats beskrives, og der gives en vurdering af, hvad der er afgørende for at opnå en god effekt.
Revideret 16. februar 2006. Sorter af vårtriticale er analyseret med hensyn til foderværdi til kvæg, svin og fjerkræ.
Om planter kan anvendes som biologiske jordløsnere afhænger bl.a. af artens evne til at gro i pakket jord. Her er refereret fem artikler med efterafgrøder som biologiske jordløsnere.
Dyrkning af majs på kamme har vist lovende resultater i forsøg. Følg de nye forsøg på en ny hjemmeside.
Italiensk rajgræs sået som udlæg i grønbyg er den mest effektive metode til at reducere nitratudvaskningen efter kløvergræs.
To landmænd har reduceret antallet af tidsler. Den ene ved afpudsning af en kløvergræsmark og den anden ved en kombination af efterårsharvning, forårspløjning og radrensning.
Kun tre ud af 14 landmænd har opnået en rigtig godt effekt af deres kvikbekæmpelse efter høst. En landmand, der har lavet minisommerbrak, har opnået en fuldstændig bekæmpelse af kvikken.
Fem landmænd har deltaget i bekæmpelse af følfod. To af disse landmænd har opnået en god effekt af deres behandling.
To landmænd har stubharvet i efteråret i marker med ager padderok. Den ene har reduceret antallet af ager padderok, mens den anden ikke har opnået en sikker effekt.
Ager svinemælk er forsøgt bekæmpet på to måder: Afpudsning af udlæg efter grønkorn og stubharvning i efteråret. Ingen af metoderne har haft en overbevisende effekt.
Gråbynke er i markerne hos tre ud af fire landmænd blevet bekæmpet effektivt efter høst. Hos disse tre landmænd er der forårspløjet, hvilket kan have været den udslagsgivende forudsætning for en effektiv bekæmpelse.
Lerjorde er næsten altid så porøse, at rødderne på trods af pløjesålen gror udmærket. På sandjord kan rødderne være hæmmede af pakkede jordlag. Det er på sandjord, at jordløsning er mest nærliggende.
Økologiske og biodynamiske jordbrug øger jordens frugtbarhed og biologiske mangfoldighed. Anvendelsen af komposteret husdyrgødning ved biodynamisk drift har særlig gunstig effekt på jordens humusindhold og jordstruktur.
Den største N-koncentration i hvedekerner blev opnået, hvor hvidkløver blev anvendt som grøngødning.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
En høstanalyse for 18 forskellige økologiske afgrøder er offentliggjort på hjemmesiden for Økologisk Rådgivning I/S. Høstanalysen er baseret på spørgeskemaer udsendt til økologiske landmænd i hele landet.
Tyske sortsforsøg med vinterhvede. De medtagne sorter er udvalgt efter deres kvalitetsegenskaber, ukrudtskonkurrence, udbyttestabilitet og sygdomsmodtagelighed.
Fire års forsøg med rækkeafstand i økologisk dyrket vinterhvede med målinger af udbytte og kvalitet.
Når der luges skræpper er det vigtigt at få de øverste 10 cm af roden med op, da de ellers kan skyde igen, selv om de bliver pløjet ned.
Gennem tre år er der på tre lokaliteter i Nordtyskland gennemført forsøg med sorter af vinterhvede økologisk dyrket.
Dyrkning af økologiske sukkerroer er et pionerområde. Her ses den første opgørelse over resultater fra 2000 i Danmark.
I 10 års forsøg har udbyttet i økologiske sukkerroer været mellem 12 og 22% lavere end ved konventionel dyrkning.
Norske forsøg med jordpakning og gødskning. Udbyttenedgangen som følge af jordpakning har været større, hvor der er gødet med kvæggylle end hvor der er anvendt NPK-gødning.
Metode til at beskrive jordens struktur og smuldreevne, planternes rodvækst, fauna aktivitet og omsætning af tilført organisk materiale.
Eksporten af økologiske produkter kan opgøres til ca. 240 mio. kr. i 2000 viser et notat fra Økologisk Landscenter.
Undersøgelse af C- og N-omsætning i dybstrøelse viser bl.a., at kun ca. 6% af det tilførte kvælstof med fæces og urin fra kvæg fordamper som ammoniak. Det fremgår af et afsluttet forskningsprojekt om husdyrgødning i økologisk jordbrug.
Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har i februar 2000 udarbejdet en analyse af det økologiske regelsæt vedr. gødskning og miljøpåvirkning. Analysen er udarbejdet efter anmodning fra det Økologiske Fødevareråd. Analysen er vedlagt som bilag.