Feedback Form

Af samme forfatter
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ophæve forsuringen.
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder
Hvis foderet tager varme til sommer, bør du overveje tørsyre til stabilisering. Det er billigere og mere sikkert at arbejde med end organiske syrer.
Undersøgelse af aerob stabilitet og mikrobiologi i fuldfoder stabiliseret med propionsyre, natriumbenzoat, Salvana TMR eller FreshFOSS
Undersøgelsen præsenterer en ny metode til bestemmelse af fordøjeligheden af frisk majshelsæd
Effects of Propionic acid, Sodium benzoate, Salvana TMR and FreshFOSS on aerobic stability and microbial composition of total mixed rations for dairy cattle
Det er ikke ’bare lige’ at lave en god kompakt fuldfoderblanding. Få konkrete tips til at opnå en blanding, der ikke kan sorteres.
Måling med NIR på foderblandere er følsom overfor blandingsgrad dette kan anvendes til overvågning af blandingskvaliteten af fuldfoder
Får din fuldfoderblanding tre grønne smiley-køer i bedømmelsen af struktur, klumper og partikler? SEGES sætter smiley-køer på analyserapporter med bedømmelsen af fuldfoder.
Foderbordet må aldrig stå tomt – og vi anbefaler en foderrest på mindst 2 pct.
Med goldkoensilage er det muligt at forbedre fodringsmanagement af goldkøer og kælvekvier de sidste tre uger før forventet kælvning.
Her beskrives status og ide omkring udviklingen af goldkoensilage til anvendelse ved fasefodring af goldkøer, interesserede forsøgsværter søges.
Ro omkring foderbordet kræver et konstant fodertilbud og en høj blandekvalitet af foderblandingen.
Vægtbaseret forbrug af tilskudsfoder kan anvendes som grundlag for registrering af tilskudsfoderforbruget i malkekvægsbesætninger og supplerer automatisk registrering af foder udfodret via vejesystemer på fuldfoderblandere
Tilstrækkelig stor og god foderrest er et centralt element i godt foderbordsmanagement.
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende de-klareret med hensyn til indhold af råprotein, råfedt, træstof og råaske.
In-line NIR på fuldfoderblandere kan anvendes til justering af recepten under indvejning til fuldfoderblanderen, og undersøgelsen viste reduceret variation i restfoder med dynamisk receptjustering baseret på in-line NIR.
Det er vigtigt, at der er nogen i stalden til at passe foderbordet i de kritiske timer op til udfodring.
Sæt et par timer af til at give din foderblander en kærlig hånd før vinteren.
Det anbefales at analysere korn, før det ludbehandles. Mange standardanalyser kan ikke anvendes, når kornet først er ludet. Undersøgelsen viser, at udblødning kan anvendes som forbehandling ved analyse af stivelse og træstof i ludkorn.
Den varme sommer har givet frøgræshalmen høj fordøjelighed og høj energiværdi. Der er dog stadig tale om et tungt fordøjeligt foder, der ikke bør opfodres alene.
Priser for analyser uden abonnement og uden dækning af forsendelses-omkostninger til laboratoriet, 2018
Fasefodring af goldkøer rummer potentialet til et løft af dansk mælkeproduktion. De første erfaringer med goldkoensilage til Close-UP perioden viser dog varierende ædelyst.
SEGES undersøger NIR på finsnittere: kan man måle tørstof med tilstrækkelig præcision allerede mens der høstes – de første resultater tyder på, at noget udstyr kan.
Undersøgelse bekræfter, at der er et lovende potentiale for øget præcision af udbyttemåling gennem anvendelse af in-line NIR på finsnittere.
Tilsætning af natriumbikarbonat og propionsyre i ensilagebaserede rationer ophæver ikke hinandens virkning
Kartoffelpulp er i en række tilfælde fejlagtigt blevet markedsført med overvurderet tørstofindhold
In vitro opløseligheden af NDF fraktionen fra majs var ikke påvirket af høsttidspunkt, men der blev fundet væsentlige forskelle mellem EFOS og IVOS opløseligheden af NDF fra kolbe- og stængelfraktionerne i majs
Opgørelsen viser resultater for screening af kvægfoder ved Kvægbrugets ForsøgsLabora-torium (KFL), SEGES i 2017.
Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på Cyclotec 1093 og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver af fuldfoder neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver af majsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver af græsensilage neddeles til ca. 200 g og tørres 40 timer ved 60°C i ovn med luftcirkulation. Efter tørring formales på 1 mm sold (Cyclotec 1093) prøverne scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Prøver neddeles til prøvestørrelse på ca. 100 g med spalteneddeler, formales på knivmølle (Retsch GM200) og scannes i kvartsprøvekopper. Der anvendes dobbeltpakning af prøvekopper.
Krydsvalidering af kalibreringer til analyse af kraftfoder og råvaremix.
Krydsvalidering af kalibreringsmodeller til analyse af fuldfoder ved FT-NIR.
Ved SEGES udvikles kalibreringsmodeller til analyser baseret på FT-NIR til anvendelse inden for kvægbruget.
Bestillingsskema enkeltprøve
Bestillingsskema KMP fuldfoder
Valideringen viste, at OMD i majsensilage baseret på IVOS (vomvæskemetoden) kan prædikteres med en prædiktionsfejl (SEP-værdi) på 1,2 % og en bias på -0,23 %-enheder under anvendelse af formlen: OMD = 46,2 + 0,433 * EFOS (%).
Ny model af Cyclotec mølle (CT293 FOSS A/S) kan ikke sættes i drift og erstatte den tidligere version (CT193) i KMP-fuldfoder uden rekalibrering.
Anvendelse af in-line NIR på foderblandere i kvægbruget, forventes at blive et redskab til at opnå bedre foderstyring.
De indsamlede prøver viser, at de udvalgte kvægbedrifter dyrker sammenligneligt slætgræs uanset hvilken græsblanding de dyrker. Resultaterne vil blive brugt i en videre undersøgelse.
Mælkeproducenter og rådgivere har en fælles interesse i, at rådgivning giver et stort afkast på mælkeproducentens bundlinje. I praksis kan samarbejdet vanskeliggøres ved manglende klarhed over hvordan mulige indsatsområder identificeres og prioriteres.
En sammenlignende tørstofbestemmelse i majs- og kolbemajsensilage ved Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium og Eurofins viser fin overensstemmelse mellem analyseresultaterne
Forsøg på udredning af sammenhænge mellem fodertilbud, blandingskvalitet af fuldfoder, køernes tidsforbrug ved foderbordet og prævalensen af sålesår i malkekvægsbesætning.
Undersøgelsen viser, at både enzym og vomvæskemetoden rangerer fordøjeligheden af stængler ensartet, men det vurderes, at begge metoder har betydende mangler ved analyse af hele planter
Undersøgelsen viser god overensstemmelse mellem deklareret og analyseret indhold af næringsstoffer i kraftfoder. Deklarationerne ligger mest præcist for råprotein og træstof.
Tabel 428.11.16
kraftfoder
Tabel 328.11.16
træstof
Tabel 228.11.16
råfedt
Tabel 128.11.16
råprotein
Microgard 2500 overtræksstøvler slides ikke i stykker ved besætningsbesøg og giver derfor en bedre smittebeskyttelse end sædvanlige overtræksstøvler.
Fordøjeligheden af organisk stof (OMD) i majshelsæd og kolbemajs ud fra EFOS beskrives ved ny formel: OMD = 46,15 + 0,433 * EFOS
På foranledning af henvendelse fra ATR er 3 prøver af kraftfoderblandinger analyseret med kemiske referencemetoder hos Eurofins Agrotesting Denmark A/S for udredning af underindhold af foderenheder baseret på NIR analyse.
For mange mælkeproducenter sparer vedligehold på foderblanderens knive. Men det kan give fodringsbetingede problemer og i værste fald koste døde køer.
Høstmetoden og den teoretiske snitlængde havde ingen effekt på ensilagens densitet. Kg tørstof pr. m3 steg ved stigende stakhøjde og tørstofindhold.
Application programming interface for connecting feed mixer weighing systems with DMS / NorFor.
Undersøgelsen testede anvendelse af goldkogræs som eneste fodermiddel til goldkøer. Goldkogræs, er betegnelsen for græshø eller græsensilage/wrap med en lav kaliumkoncentration (7 til 12 g K/kg TS = lav CAB-værdi) og lav fordøjelighed.
Ny undersøgelse viser så stor usikkerhed på ureamålingerne i tankmælk, at ureaværdierne ikke bør anvendes til foderstyring. Kontrollér i stedet rationens proteinindhold direkte.
Ureatallet kan ikke anvendes som grundlag for foderstyring i malkekvægsbesætninger. Foderplanlægning og -kontrol er langt stærkere redskaber til overvågning af proteinforsyningen i malkekvægsbesætninger end ureatallet i tankmælk.
Den teoretiske snitlængde havde ingen virkning på ensilagens densitet. Derimod steg kg tørstof pr. m3 ved stigende tørstofindhold og stakhøjde.
Artikel om forsøg med tilsætning af et biologisk ensileringsmiddel (SiloSolve FC) til sommerslæt af kløvergræsensilage.
I undersøgelsen er in vitro fordøjeligheden af majs- og kolbemajsensilage analyseret ved både EFOS (enzymmetode) og IVOS (vomvæskemetode). Validering af NIR kalibreringer bygget på datamaterialet viser at EFOS metoden er stærkere end IVOS metoden.
Vejledning til udtagning af prøve til analyse
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Multifaktorielle besætningsproblemer
Udfyldes efter besætningsbesøg og dataopsamling
Multifaktorielle besætningsproblemer
Udfyldes før besætningsbesøg
Skema til udfyldning forud eller ved besætningsbesøg
Multifaktorielle besætningsproblemer
Dato for prøveudtagning: 16.11.2015
Seddel til bestilling af KMP-fuldfoder abonnement
Kompakt Fuldfoder giver positive langtidseffekter i forhold til både ydelse og økonomi. Det viser en undersøgelse af 11 besætninger, der har arbejdet med konceptet siden 2013.
Beregning af omkostninger til blanding af Kompakt Fuldfoder viser, at der er en merindtjening at hente i Kompakt Fuldfoder.
KMP-fuldfoder er et analysetilbud, der integrerer systematisk overvågning af foderblandinger i malkekvægsbesætninger med data fra DMS/NorFor og Kvægdatabasen.
Omhyggelig og standardiseret prøveudtagning er helt afgørende for, at analyser af foderblandinger kan anvendes til kontrol af fodringen og udviklingen af fodringen over tid i den enkelte besætning.
Vejledning til prøveudtagning i KMP-fuldfoder -pdf
Besætningsskema til registrering af basisoplysninger for abonnenter i KMP-fuldfoder.
Filmen viser, hvordan KMP-Fuldfoder hjælper mælkeproducenten med aktiv foderstyring gennem overvågning af den faktiske fodring - via analyse af blandingsgrad, næringsstofsammensætning og foderværdi.
Meldrøjesvamp i foderrug kan have en negativ virkning på kvæg. Derfor bør man holde øje med at indholdet ikke er for højt og være opmærksom på, at svampen ikke kan ludbehandles væk.
Dias Fodringsdagen 2015 - Niels Bastian Kristensen
Dias fra Fodringsdagen 2015 - Tanja Mejer
Bilag fra Fodringsdagen 2015 - Niels Bastian Kristensen
Bilag - Tanja Mejer og Niels Bastian Kristensen
Dias fra Fodringsdagen 2015 - Niels Bastian Kristensen
Analyser viser høj fordøjelighed af ludbehandlet kernemajs. Det gør ludbehandlet kernemajs til et interessant alternativ til crimpning og valsning.
Ludbehandlet kernemajs gav ikke større mængder stivelse i gødningen end ludbehandlet hvede og rug.
Amerikansk artikel fra Progressive Dairyman, juni 2015
Se opdateringer af KMP-fuldfoder programmet her på siden.
18 timers støbsætning af ludhvede med 75 - 80 pct. tørstof øgede ikke fordøjeligheden af stivelse i forhold til direkte opfodring i kompakt fuldfoder.
Guide til foderregistrering i KMP
Ved Kvægbrugets Forsøgs Laboratorium og Eurofins November 2014.
Emne: Ændret beregning af OMD (FK organisk stof) i KMP-fuldfoder
Emne: Nye figurer og ny model for fodermiddelsammensætning i KMP-fuldfoder
Blanding 42 skilte sig ud med en lavere mælkeydelse i et nyt dansk forsøg. Det vil nu blive efterprøvet i flere danske undersøgelser.
Urea kan konservere hel eller crimpet korn med et vandindhold på op til 25 pct. men metoden egner sig ikke til konservering af umodent korn.
Ludbehandling af korn er en velegnet metode til at reducere omsætningen af stivelse i vommen og øge passagen til tyndtarmen sammenlignet med valsning.
I vinteren 2012 – 2013 blev gennemført en undersøgelse i regi af kvægklyngerne til bestemmelse af effekter af gærprodukter på mælkeproduktion, foderoptagelse samt gødnings- og urinvariable hos malkekøer.
Emne: Nye variable på udskrift
- et mix af projektarbejde og produktudvikling
Forurening af rapskager med et ulovligt højt indhold af oliefrø fra andet end raps er formentligt årsag til voldsomt fald i mælkefedtprocent i en række besætninger.
- anbefalinger
Opfølgning på ensilageprøver udtaget i starten af fodringssæsonen er en rigtig god idé, men det er ikke lige meget, hvordan de opfølgende prøver udtages og behandles.
Skimmelsvampe og jordbakterier fordærver vådt og spiret ludkorn.
Skimmelsvampe og jordbakterier fordærver vådt og spiret ludkorn og medfører risiko for ophobning af giftstoffer i foderet.
Giftstoffer fra clostridie-bakterier i gødningen kan ikke kædes sammen med forekomsten af den mycoplasma i malkekvægsbesætninger. Det er konklusionen på en undersøgelse foretaget af Videncentret for Landbrug, Kvæg som et led i mycoplasma-udredningen.
Undersøgelsen baseret på ensilering af majs hos 39 mælkeproducenter viste, at majshelsædsensilage behandlet med heterofermentative mælkesyrebakterier (Lalsil Fresh)
Data på produktion, dyr omsætning, reproduktion og sundhed blev analyseret for effekt af brug af ensileringsmidlerne Lactisil og Lalsil Fresh i majshelsædsensilage i 39 danske malkekvægsbesætninger. Data indsamlet ved besætningsbesøg viste, at
Ensilering af 1. slæt græsensilage hos 31 mælkeproducenter indgik et forsøg med 3 behandlinger: