Af samme forfatter
NorFor kan beregne metanudledningen forbundet med en foderration, samt den del af mælkens klimaaftryk som stammer fra fremstillingen af foder inkl. kulstofindlejring i jord. Fodermiddeltabellen angiver desuden et fodermiddels arealbehov per kg tørstof.
L&F Kvæg har et strategimål om at øge kvælstofeffektiviteten. Derfor fyldte protein til malkekøer hele formiddagens program på årets Fodringsdag.
Få resultaterne af at fodre med forskellige proteinniveauer
Her kan du finde viden om, hvad du som kvægbruger kan gøre for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
NorFor har hidtil beregnet udledningen af metan, som er forbundet med en given ration. Nu kan NorFor også beregne den del af mælkens klimaaftryk, som stammer fra fremstillingen af foder.
En analyse af foderkontroldata viser, ikke overraskende, at der ved øget energioptagelse (MJ/ko/dag) kan forventes en øget EKM-ydelse. Stigende kraftfoderandel og fedtsyreniveau i rationen har også en positiv effekt på EKM-ydelsen
Formålet med forsøget var at undersøge om Expro® kunne erstatte sojaskrå uden reduktion i mælkeydelsen i en række højtydende besætninger med henblik på at finde ud af, hvor godt Expro® kan hjælpe mælkeproducenter, der har skiftettil Non-GM foder
Afprøvningen i 7 højtydende besætninger viste ingen økonomisk gevinst ved brug af beskyttet metionin i en TMR1-fodring. Resultaterne viste også, at NorFors anbefaling af 2,2 % Met af AAT ikke er for lav.
Forsøget viser, at man ikke kan forvente at beskyttet metionin, som udfodres til hele besætningen, vil øge mælke-, fedt- eller proteinydelsen. Der var ingen gevinst ved at anvende et højere AAT- eller metionin-niveau end det NorFor anbefaler.
Bilag og dias fra Fodringsdagen 11.09.2018
NorFor fodermiddeltabel er opdateret på basis af nyere analyser af en række sojaprodukter. Derudover er en række mindre anvendte fodermidler også opdaterede.
Beskyttet fedt i form af mættet og calciumforsæbet fedt øger begge fedtydelsen signifikant. Virkningsmekanismen er forskellig, idet calciumforsæbet fedt øger mælkemængden, mens mættet fedt øger mælkens fedtindhold
- også hos højtydende besætninger, men rapsforbruget og dermed fosfor udskillelsen stiger
Tirsdag d. 5. september 2017 i Herning Kongrescenter
Nye forsøgsdata viser, at NorFors foderoptagelsessystem har en relativ lav fejlprædiktion og at fejlprædiktionen er den samme, lige meget om rationen har en lav eller høj bælgplanteandel.
Vægtændringer hos malkekøer kan være meget forskellige. De aktuelle vægtændringer har betydning for opgørelsen af fodereffektiviteten. Med afsæt i de skotske data opgøres, hvad forskelle i vægtændringer kan betyde for opgørelse af energiudnyttelsen.
Effektiviteten i mælkeproduktionen har stor betydning for størrelsen af det klimaaftryk et kg mælk afsætter. Derimod betyder de årlige ændringer i foderrationens sammensætning mindre.
Dias Fodringsdagen 2015 - Nicolaj Nielsen
Klimaaftryk og næringsstofberigelse er kun ca. 1/3 for kød fra malkeracekalve – og udsætterkøer sammenlignet med kød fra kødkvægskalve. På den anden side, giver kød fra kødkvægskalve en forbedret biodiversitet”.