Feedback Form

Kvæginfo - 2581

Oprettet: 26-09-2019

Kontrol af teststrimler til bestemmelse af urin-pH hos goldkøer

Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring af Close-UP goldkøer.

Anvendelse af teststrimler til bestemmelse af urin-pH er en omkostningseffektiv og robust metode til kontrol af forsuring af Close-UP goldkøer. Undersøgelsen viser, at de anvendte teststrimler har den største sikkerhed, netop i pH-området 6,0 til 6,5, der er kritisk for verifikation af fuld forsuring af Close-UP goldkøer.

Baggrund og formål

Når der anvendes forsuring af Close-UP goldkøer til forebyggelse af mælkefeber, er det vigtigt at kontrollere forsuringen ved måling af urin-pH. Bestemmelse af urin-pH, under anvendelse af glaselektrode og pH-meter, er ofte ikke praktisk muligt i forbindelse med prøveudtagning og analyser i stalde. Teststrimler er omkostningseffektive og praktiske til staldgangsundersøgelser. Formålet med nærværende undersøgelse var at teste præcisionen af pH bestemmelse i urinprøver fra Close-UP goldkøer ved sammenligning mellem teststrimler og referencemåling af pH med glaselektrode.

Materiale og metode

102 midtstrøms urinprøver blev opsamlet i 5 forskellige malkekvægsbesætninger over 15 prøveudtagningsdage. Alle prøver stammer fra besætninger, der anvendte forsuring af Close-UP goldkøerne. Urinprøverne blev opsamlet i 100 ml prøverør og transporteret til laboratoriet i Skejby i køletasker med køleelementer. Alle prøver blev analyseret på laboratoriet inden for et halvt døgn efter udtagning af prøverne.

pH-teststrimler, MColorpHast™, Supelco® blev indkøbt hos VWR (VWR, Søborg, Danmark) i pH områderne 4 til 7 (MCH47) og 2 til 9 (MCH29). Teststrimlerne blev vædet med prøve ved anvendelse af en transferpipette og farven på teststrimlerne blev sammenlignet med farveskalaen fra fabrikanten. En delprøve blev fortyndet 1:1 med deioniseret vand, og pH blev målt med en glaselektrode og pH-meter kalibreret i området pH 4 til 7.

Resultater og diskussion

Det gennemsnitlige pH, målt med glaselektrode, var 5,70 ± 0,46 (standardafvigelsen), og der var opnået fuld forsuring i alle besætninger. Flere prøver med pH over 6,5 var udtaget fra køer umiddelbart efter holdskifte til Close-UP holdet. Kun 5 prøver i datasættet havde pH > 6,5 ved måling med glaselektrode.

Som det fremgår af figur 1 og 2, er der en stigende negativ bias for teststrimler ved faldende pH i prøverne. I området 6,0 til 6,5 observeres ingen bias (pH bestemt med teststrimmel – pH bestemt med glaselektrode), men for begge teststrimler er der en markant negativ bias i området 5,0 til 5,5 på -0,23 pH-enhed. Beregnet for det samlede datasæt var bias -0,16 med MCH29 og -0,19 med MCH47, men idet bias afhænger af prøvens pH, er den overordnede bias ikke retvisende. Prædiktionsfejlen var 0,25 og 0,19 pH-enhed med MCH29 og MCH47. Med teststrimmel MCH29 var pH i gennemsnit 5,54 ± 0,57 og med MCH47 var pH i gennemsnit 5,51 ± 0,53.

Teststrimlernes egenskaber gør dem velegnede til test af forsuring af Close-UP goldkøer, da den kritiske tærskel er pH i området 6,0 til 6,5. Viser urin-test, at alle Close-UP goldkøer har pH under 6,5, regnes det for verifikation af fuld forsuring. Netop i området 6,0 til 6,5 ses ingen bias for de anvendte teststrimler og det forventes, at teststrimlerne med stor sandsynlighed vil kunne anvendes til udpegning af Close-UP goldkøer, der ikke tildeles en tilstrækkelig forsurende ration.

Figur 1. Urin-pH bestemt med pH-teststrimler (MColorpHast™, Supelco®, VWR) med pH-område 4 til 7 plottet mod pH i urinprøver bestemt med glaselektrode. Måling med glaselektrode blev foretaget i prøver fortyndet 1:1 med deioniseret vand og pH-meter kalibreret i området 4 til 7. Figuren viser negativ bias for bestemmelse af pH med teststrimler i prøver med lavt pH. n = 102.

Figur 2. Urin-pH bestemt med pH-teststrimler (MColorpHast™, Supelco®, VWR) med pH-område 2 til 9 plottet mod pH i urinprøver bestemt med glaselektrode. Måling med glaselektrode blev foretaget i prøver fortyndet 1:1 med deioniseret vand og pH-meter kalibreret i området 4 til 7. Figuren viser negativ bias for bestemmelse af pH med teststrimler i prøver med lavt pH. n = 102.

Sidst bekræftet: 26-09-2019 Oprettet: 26-09-2019 Revideret: 26-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Forsuring af goldkøerne kan forebygge mælkefeber – men husk opfølgning
Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på g...
20.09.19
Brug ikke tørsyre til forsurede goldrationer
Det frarådes at bruge tørsyrer til stabilisering af goldrationer, hvis mælkefeber forebygges ved forsuring. Tørsyrerne kan ...
03.07.19
Kort guide til fasefodring af goldkøer
Overordnede krav til rationsformulering og praktiske anvisninger omkring fasefodring af goldkøer.
23.05.19
Screening af additiver til stabilisering af fuldfoder
Screening af kombinations- og højdosisbehandlinger med propionsyre, natriumbenzoat, fodersalt og FreshFOSS for effekt på ae...
14.05.19