Kvæginfo - 2580

Oprettet: 20-09-2019

Husk opfølgning på forsuring af goldkøerne

Forsuring af goldkøerne de sidste 21 dage før kælvning forebygger effektivt mælkefeber. Men det er vigtigt at følge op på graden af forsuring. Overforsuring kan medføre fald i foderoptagelse.

Forsuring af goldkøer i Close-UP perioden (de sidste 21 dage inden kælvning) er et effektivt redskab til forebyggelse af mælkefeber. Det anbefales at formulere Close-UP rationer til at ligge på -80 til -100 meq./kg TS. CAB-værdien er dog ikke et helt eksakt mål for forsuringen, idet forskellige forsurende salte har forskellig virkningsgrad. Forsuring af goldkøer skal altid følges op med tjek af urin-pH, og ved større foderskift bør der foretages en mineralanalyse af rationen for at sikre, at der ikke forsures for kraftigt.

Opfølgning er nødvendig

Forsuring af goldkøer, til forebyggelse af mælkefeber, bør ikke praktiseres uden opfølgning på graden af forsuring. Som minimum anbefales det at undersøge urin-pH og analysere rationens CAB-værdi ved større foderskift. Forsurede goldkøer skal have urin-pH på 6,5 eller lavere. Ud fra urin-pH kan det afgøres, om rationen er tilstrækkeligt forsuret, men det er ikke muligt at afgøre, om der forsures for kraftigt. Figur 1 viser urin-pH hos Close-UP goldkøer tildelt rationer med en CAB-værdi i intervallet +21 til -203 meq./kg TS. Det ses af figuren, at rationer med en positiv CAB-værdi afspejles af højt urin-pH, og at urin-pH falder ved negative CAB-værdier. Tildeles rationer med CAB-værdier lavere end -80 til -100 meq./kg TS observeres ikke et fortsat fald i urin-pH. Den manglende sammenhæng mellem CAB-værdi af rationen og urin-pH i intervallet -100 til -200 meq./kg TS er en udfordring for at detektere overforsuring af goldkøerne. Udfodres rationer, der forsurer for kraftigt, tyder erfaringer og tidligere undersøgelser på, at goldkøernes foderoptagelse falder. Det anbefales derfor, at store foderændringer og indfasning af ny høst af halm og majsensilage følges op med nye bestemmelser af urin-pH. Hvis urin-pH ligger for højt (pH > 6,5), forøges forsuringen øjeblikkeligt. Hvis urin-pH ligger på 5,5 til 6,0 med lille variation mellem køerne i holdet, er der opnået fuld forsuring af køerne, men der er fortsat risiko for, at der forsures for kraftigt.

Foderanalyse

Mineralanalyse af Close-UP rationen bruges til beregning af rationens CAB-værdi. Indgår halm eller græsensilage i Close-UP rationen, kan det være vanskeligt at udtage en retvisende prøve med en enkelt prøveudtagning. Derfor anbefales det at udtage flere små prøver fra 3 til 5 blandinger af Close-UP foder og fryse prøverne løbende. Enten forestår man selv en endelig opblanding og neddeling af prøverne, eller prøverne sendes til laboratoriet med tydelig angivelse af behovet for en grunding opblanding og omhyggelig neddeling af prøverne inden analyse. Det er vigtigt, at prøverne analyseres med præcise analysemetoder (ICP og klorid-titrering).

 

Figur 1. Urin-pH hos Close-UP goldkøer plottet mod CAB-værdi (meq./kg TS) i foderration tildelt forud for prøveudtagningen. Data er baseret på prøveudtagning i 9 malkekvægsbesætninger. Urinprøver blev udtaget i 100-mL prøverør fra midtstrømsurin hos køer stimuleret til afsættelse af urin. Foderprøver blev udtaget ved udfodring eller aflæsning i forbindelse med nedpakning af goldkoensilage. Urin-pH blev målt med glaselektrode på Kvægbrugets ForsøgsLaboratorium, og mineralanalyser af foderet blev foretaget af Eurofins Agro Testing A/S. Urin-pH er angivet som gennemsnit ± standardafvigelse.

 

 

 

Sidst bekræftet: 20-09-2019 Oprettet: 20-09-2019 Revideret: 20-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Chefkonsulent

Niels Bastian Kristensen

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Test af magnetløsninger i fuldfoderblandere fra Kongskilde (JF-Stoll), Kuhn og Strautmann
Undersøgelsen viste meget store forskelle på effektiviteten af forskellige foderblanderes magnet-løsninger på tilbageholdel...
27.03.20
Sådan kan du fasefodre goldkøerne
Ønsker du at fasefodre goldkøerne, kan det praktiseres på flere måder.
24.01.20
NIR screening af kraftfoder og råvaremix 2019
NIR screening af kraftfoder og råvaremix viser, at blandingerne generelt er retvisende deklareret med hensyn til indhold af...
20.12.19
Beregning af NorFor tørstof i majsensilage, græsensilage og fuldfoder ved tørring med Koster Crop Tester
Nye formler for omregning af tørrerest fra Koster Crop Tester til NorFor tørstof
20.12.19
Ny beregning af fordøjelighed i frisk majshelsæd i Landsforsøgene
Organisk stof fordøjelighed i frisk majshelsæd beregnes fremover i Landsforsøgene efter samme for-mel som bruges i praksis....
15.11.19