Af samme forfatter
FarmTest - Kvæg
Læs mere om de FarmTests SEGES har udarbejdet inden for kvægbrug bl.a. omhandlende: Ventilation, opstaldning, gødningshåndtering, malkning, fodring m.fl.
Oversigtsskema - FarmTest Kvæg
7. Teknik20.05.16
FarmTest - Kvæg
FarmTest Kvæg
Den 1. juli træder kravet om kobørster til malkekøer i kraft. Udvalget af børster er stort – der er 20 forskellige, se her hvad du bør sætte fokus på før du køber.
8. Øvrige17.03.16
FarmTest - Kvæg
FarmTest Kvæg - 107
Bedre liggekomfort, renere køer, tørre klove, væsentlig færre klovlidelser og højere ydelse – det har to landmænd opnået ved at ændre deres relativt korte senge til sandsenge. Pris 7-800 kr. + eget arbejde.
- En interview undersøgelse af dygtige mælkeproducenter.
Rapport fra studietur til Irland den 20.-23. maj 2013. Rejserapporten er udarbejdet af deltagerne, som et internt arbejdsdokument. Formålet med rapporten er at samle og fastholde den viden og inspiration, som er hentet under studieturen.
Ny amerikansk forskning viser, at frisk luft fra overtryksventilationsanlæg, fast adskillelse mellem kalvebokse samt rigeligt med strøelse kan reducere kalvedødeligheden markant.
Ventilation på opsamlingspladsen køler køerne efter hensigten. Men luften er recirkuleret staldluft, der indeholder ammoniak og mikroorganismer. Nyt amerikansk ventilationskoncept med overtryk henter ren luft ind udefra.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Amerikanske forskere har fundet, at forekomsten af luftvejsinfektioner hos kalve kan reduceres med op til 75 % ved brug af nyudviklede overtryksanlæg til ventilering af kalvestalde. Anlæggene er billige og fungerer også i ældre stalde.
Det er muligt at opføre staldanlæg til under 35.000 kr./ko. FarmTesten giver en bred vifte af sparemuligheder, både hvad angår konstruktion, indretning, teknik og materialer.
Det er dyrt at få sygdomme ind i besætningen. Tænk på smittebeskyttelse og kvægbrugets image, når du lægger døde dyr ud til afhentning.
Økonomi i sandsenge
FarmTest - Kvæg
Alle dyregrupper på kvægbedriften skal have adgang til en bekvem, ren og tør liggeplads. Naturerhvervstyrelsens kontrol har fortsat fokus på strøelsesmængden i sengebåse og dermed også trykskader, hårafslid og renhed hos dyrene.
FarmTest - Kvæg
FarmTesten udpeger fast gulv med dræn og rilleskåret spaltegulv, som de mest hensigtsmæssige gulvtyper, når det gælder klovsundhed.
FarmTest - Kvæg
FarmTest - Kvæg
En systematisk gennemgang kan vise om problemer med vommiljøet er årsag til tynd gødning hos malkekøer. Er vommiljøet i orden, ser det ud til at andelen af stivelse og grovfoder – især græsensilage - i rationen, er blandt de faktorer, der påvirker
Bredspredning af kløvergræs under fortørring sikrer en hurtigere fortørring og er med til at bevare en større andel sukker i afgrøden før ensilering.
Urea i mælk er en god kontrolparameter for proteinforsyningen, men store svingninger gør tallet svært at bruge i rådgivningen.
Andelen af opløseligt råprotein i majsensilage minimeres ved at sikre en hurtig sænkning af pH under ensilering. Det viser en undersøgelse af prøver af majsensilage fra høståret 2006 analyseret for NorFor-parametre.
I denne FarmTest er enkelt- og fælleskalvehytter fra 12 forskellige leverandører vurderet med hensyn til dagligt brug, kundetilfredshed, pladsforhold, klima og holdbarhed.
Pioneer metoden til vurdering af tørstofprocenten i majs testet i 2004 og 2005.
Natrium og kalium i foderet er nye og væsentlige faktorer i forhold til gødningens konsistens hos kvæg.
Varmestress er et emne mange taler om, specielt i de seneste år hvor der har været perioder med meget varmt og stillestående vejr. Overbelægning forøger problemet og stresser dyrene yderligere.