Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-08-2019

Kvæginfo - 2543

Oprettet: 19-01-2018

Tabelværdier for korn er opdateret i NorFor

De vigtigste kornarter er opdateret i NorFor-fodermiddeltabellen. Desuden er der oprettet foderkoder for afskallet havre og ureabehandlet korn.

De opdaterede foderkoder er vist i tabel 1 og er tilgængelige i DMS og NorFor-fodermiddeltabellen. Tabelværdierne for aske, råprotein og råfedt i vårbyg, vinterbyg, hvede, havre, rug og triticale er baseret på de seneste tre års gennemsnit (2015 – 2017) fra SEGES Svineproduktions fodermiddeltabel.

Tabel 1: Opdaterede foderkoder for korn og afledte produkter.

Foderkode
Fodermiddel
 
001-0007
Byg, crimpet, 66% TS
 
001-0008
Vårbyg  
001-0110
Byg, NaOH ludet, 75% TS
 
001-0123
Byg, 1,5% urea, 80% TS Ny foderkode
001-0009
Vinterbyg
 
001-0013
Hvede  
001-0107
Hvede, NaOH ludet, 75% TS
 
001-0109
Hvede, NaOH ludet, 65 % TS  
001-0125
Hvede, 1,5% urea, 80% TS
Ny foderkode
001-0023
Kornblanding, byg/hvede  
001-0010
Havre
 
001-0043
Havre, afskallet Ny foderkode
001-0045
Havreskaller
Ny foderkode
001-0011
Rug  
001-0106
Rug, NaOH ludet, 75% TS
 
001-0124
Rug, 1,5% urea, 80% TS Ny foderkode
001-0014
Majs, formalet
 
001-0021
Majs, knækket  
001-0113
Majs, crimpet
 
001-0015
Triticale  

Nye nedbrydningsprofiler for råprotein i rug og triticale

Der er foretaget små justeringer i nedbrydningskarakteristika for råprotein i rug og triticale ud fra nye nylonposebestemmelser i svenske forsøg. De har kun begrænset indvirkning på AAT og PBV, som det ses i tabel 2.

Tabel 2. Gamle og nye nedbrydningskarakteristika for råprotein samt foderværdi i rug og triticale.

Fodermiddel Enhed Rug Triticale
Foderkode   001-011 001-015
    Gammel Ny Gammel Ny
Råprotein g/kg tørstof 86 89 105 114
sRåprotein g/kg råprotein 400 380 362 362
S+pnRåprotein g/kg råprotein 960 963 968 945
nhRåprotein %/time 14,5 16 16,0 16,2
Foderværdi          
AAT20 g/kg TS 104 105 107 109
PBV20 g/kg TS -68 -65 -51 -45
NEL20 MJ/kg tørstof 7,60 7,67 7,58 7,63

Ureabehandlet korn

Urea kan anvendes til konservering af ikke lagerfast korn. Der er derfor oprettet foderkoder for ureabehandlet korn af byg, hvede og rug. Der er forudsat en tilsætning på 1,5 pct. foderurea og et vandindhold i det ureabehandlede korn på 20 pct. Læs evt. om konservering af korn med urea i KvægInfo 2415.

Tilsætning af urea øger PBV-værdien betydeligt, som det ses i tabel 3. Der sker desuden et lille fald i AAT og NEL20 pr. kg tørstof, fordi ureatilsætningen øger tørstofmængden en lille smule uden at tilføre energi.

Tabel 3. Indhold af råprotein, proteinkarakteristika og foderværdi for byg og hvede henholdsvis med og uden tilsætning af 1,5% urea.

Fodermiddel Enhed Vårbyg Hvede
    Alm. 1,5% urea Alm. 1,5% urea
Foderkode   001-0008 001-0123 001-0013 001-0125
Tørstof g/kg 850 800 850 800
Råprotein g/kg TS 107 155 109 157
Opløseligt råprotein g/kg råp. 224 473 308 527
Ammonium kvælstof g/kg råp. 0 320 0 316
Foderværdi          
AAT20 g/kg TS 102 100 111 109
PBV20 g/kg TS -45 6 -54 -3
NEL20 MJ/kg TS 7,22 7,10 7,85 7,72

Afskallet havre

Der er oprettet foderkoder for afskallet havre og havreskaller. Afskalning af havre øger energiværdien betydeligt, som det fremgår af tabel 4. Det skyldes især højere indhold af stivelse og lavere indhold af NDF.

Tabel 4. Næringsstofindhold, nedbrydningskarakteristika og foderværdi for henholdsvis havre, afskallet havre og havreskaller.

Fodermiddel Enhed Havre Havre, afskallet Havreskaller
Foderkode   001-0010 001-0043 001-0045
Råprotein g/kg TS 108 135 26
NDF g/kgTS 340 160 790
iNDF g/kg NDF 392 320 596
nhNDF %/time 2,0 2,0 1,3
Stivelse g/kg TS 471 610 0
Foderværdi        
AAT20 g/kg TS 83 98 38
PBV20 g/kg TS -9 -6 -17
NEL20 MJ/kg TS 6,14 7,81 1,71

Højere energiværdi af kernemajs

Tabelværdierne for kernemajs er ensrettet, så foderkoderne tager udgangspunkt i den samme råvare, men med forskellig behandling efter høst. Kernemajs omfatter fint formalet majs, knækket majs og crimpet majs.

Nedbrydningshastigheden af stivelse er højere og andelen af ufordøjelig stivelse lavere i fint formalet majs i forhold til knækket majs. Det betyder, at fordøjeligheden af stivelse og energiværdien er højest i fint formalet majs. Nedbrydningshastigheden er endnu højere og andelen af ufordøjelig stivelse er endnu lavere i crimpet majs svarende til niveauet i kolbemajs, fordi stivelsen bliver mere tilgængelig under ensileringsprocessen. Derfor er energiværdien højest i crimpet majs.

Tabel 3: Næringsstofindhold, nedbrydningskarakteristika og foderværdi for henholdsvis fint formalet, knækket og crimpet majs.

Fodermiddel Enhed Majs, fint formalet Majs, knækket Majs, crimpet
Foderkode   001-014 001-021 001-113
    Gl. Ny Gl. Ny Gl. Ny
Protein              
Råprotein g/kg TS 96 94 96 94 85 94
NH3-N g/kg N 0 0 0 0 50 57
sRåprotein g/kg råprotein 114 257 108 257 442 477
iRåprotein g/kg råprotein 200 66 51 66 98 66
nhRåprotein %/time 2,5 3,8 2,9 3,8 4,6 4,6
Fedt              
Råfedt g/kg TS 46 51 46 51 46 51
Fedtsyrer g/kg råfedt 900 900 700 900 900 900
NDF              
NDF g/kg TS 111 91 96 91 84 91
iNDF g/kg NDF 87 66 232 66 87 66
nhNDF %/time 3,0 3,7 8,3 3,7 3,0 3,7
Stivelse              
Stivelse g/kg TS 712 714 712 714 649 714
iStivelse g/kg stivelse 50 47 110 90 38 38
nhStivelse %/time 12,9 17,7 7,1 9,5 44,7 44,7
Foderværdi              
AAT20 g/kg TS 105 110 107 99 105 108
PBV20 g/kg TS -64 -62 -48 -45 -72 -64
NEL20 MJ/kg TS 7,40 7,88 7,01 7,41 7,95 8,10

Referencer

SEGES Svineproduktions fodermiddeltabel

KvægInfo 2415. Konservering af korn med urea. SEGES Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Sidst bekræftet: 05-01-2019 Oprettet: 19-01-2018 Revideret: 19-01-2018

Forfatter

Kvæg
Afdelingsleder

Rudolf Thøgersen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Seniorkonsulent

Henrik Martinussen

HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg


Af samme forfatter

Kløvergræsensilage 2019, konventionel, sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret konventionel dyrket kløvergræsensil...
18.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
18.08.19
Kløvergræsensilage 1. slæt 2019, økologisk
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af økologisk dyrket første slæt kløvergræsensilage. Dvs. NorFo...
18.08.19
Kløvergræsensilage 2019, økologisk , sammenligning mellem slæt
På denne side vises en sammenligning af foderværdien for forskellige slæt af analyseret økologisk dyrket kløvergræsensilage...
18.08.19
Kløvergræsensilage 2. slæt 2019, konventionel
På denne side vises en oversigt over den aktuelle foderværdi af konventionel dyrket anden slæt kløvergræsensilage. Dvs. No...
18.08.19

Læs også