Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 22-08-2019

Aktuelt til Dyrlæger 

Oprettet: 22-08-2014

Aktuelt til Dyrlæger nr. 07 - 2014

Læs bl.a. om Lettere medicinafstemning i DMS Dyreregistrering, Flere kalve bliver aflivet korrekt, L&F, Kvæg indfører stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner, Opfølgning i besætninger med salmonella-niveau 2 mv.

 

 

 

 

  Læs tidligere numre af Aktuelt til Dyrlæger

 

Indhold:

Lettere medicinafstemning i DMS Dyreregistrering

Flere kalve bliver aflivet korrekt

L&F Kvæg indfører stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner

Opfølgning i besætninger med salmonella-niveau 2

Halthedsscoring forbedrer klovsundhed

Sammenhæng mellem Mycoplasma bovis og tilvækst hos ungdyr

Sammenhæng mellem PCR for Mycoplasma bovis i enkeltdyr og tankmælk

Stor forskel på forløbet i mycoplasma-ramte besætninger

Muligheder for valg af flere kit til PCR-analyse i Dyreregistrering

Ny mand på dyrevelfærd

Chefdyrlæge Jørgen Katholm stopper hos VFL, Kvæg

Fodringsdag i Herning 2. september

Pris for køb og abonnement på DMS Dyreregistrering

 

Lettere medicinafstemning i DMS Dyreregistrering

Ny løsning gør det let at foretage opgørelser og hurtigt registrere fx et eventuelt spild 

Den 27. august opdateres DMS Dyreregistrering med et nyt modul til medicinafstemning. Medicinafstemningsbilledet i DMS, erstatter udskrifterne ’OSR-Medicinopgørelse’ og ’OSR,K medicinregnskab’ i én samlet afstemning.  

Arbejdsgang
I DMS Medicinafstemning kan landmanden udskrive en oversigt over forventet beholdning af medicin på bedriften. Landmanden tager listen med i stalden og noterer de faktiske mængder pr. præparat.

Tilbage i DMS Medicinafstemning taster landmanden mængderne ind, og DMS sammenholder den aktuelle beholdning med den forventede. Landmanden afstemmer og godkender korrektionen, meget gerne med en bemærkning.

I DMS Medicinafstemning erstattes betegnelsen regulering, af betegnelserne spild og afstemte korrektioner. Den nye løsning gør det let at foretage opgørelser og hurtigt registrere fx et evt. spild. 

Undgå registrering af regulering fra dyrlægen i det gamle Dyreregistrering
Når landmanden bruger DMS Medicinafstemning, er det vigtigt, at dyrlægen ikke indberetter reguleringer i det gamle Dyreregistrering, idet disse reguleringer bliver overført til DMS som en korrektion på indberetningsdatoen.  

Vejledning
En kort vejledning i brugen af DMS Medicinafstemning findes her 

Deltag i webinar om DMS Medicinafstemning
Vi afholder webinar d. 9., 15. og 16. september, alle dagene fra kl. 14.00 til 15.00. For at deltage skal du have en computer med internetadgang og et headset. Kontakt Lone Waldemar for tilmelding på lnw@vfl.dk.  

Du kan også få råd og vejledning på VFL´s stand ved Sektion Kvægs medlemsmøde og kvægkonference d. 2. og d. 3. september i Vingsted. 

Af konsulent Lone Harder Waldemar, lnw@vfl.dk

 

 

Flere kalve bliver aflivet korrekt

En stikprøvekontrol viser et mindre fald i andelen af kalve, der ikke er korrekt aflivede. Desværre ses en stigning i andelen af køer, der ikke er korrekt afblødte. 

Videncentret for Landbrug, Kvæg har netop gennemført den halvårlige stikprøvekontrol af køer og kalve der er blevet aflivet med boltpistol og indleveret på DAKA.

Ud af de 150 undersøgte køer var 8 pct. ikke afblødt korrekt. Det er en stigning i forhold til den seneste kontrol i november 2013, hvor kun 4 pct. ikke var korrekt afblødt.

Til gengæld er der et mindre fald i andelen af kalve, der ikke er korrekt aflivede fra 10 pct. i november 2013 til 7 pct. ved den netop gennemførte stikprøvekontrol.

De landmænd, der har indleveret ikke korrekt afblødte køer på DAKA, er blevet kontaktet direkte med information om korrekt aflivning ved brug af boltpistol og efterfølgende afblødning. 

Af dyrlæge Peter Raundal, pra@vfl.dk

 

 

L&F, Kvæg indfører stop for brug af 3. og 4. generations cefalosporiner

Besætningsdiagnoser vedr. fx klove eller børlidelse kan fremover ikke omfatte behandling med 3.og 4. generations cefalosporiner, da der ikke er nogen faglig begrundelse for det.  

Landbrug og Fødevarer, Kvæg har indført et frivilligt stop for brug af kritiske antibiotika (jf. Kvægnyt nr. 14, d. 8. august 2014). Dette frivillige stop omfatter præparater med 3. og 4. generations cefalosporiner. 1. og 2. generations cefalosporiner herunder præparaterne Rilexine Vet og Cefagold® Vet kan fortsat anvendes uden restriktioner.

Der kan fortsat benyttes 3. og 4. generations cefalosporiner fx ved kraftig mistanke om infektion med Klebsiella, hvis der samtidig udtages mælkeprøve til bakteriologisk undersøgelse og behandlingen stoppes eller korrigeres hvis prøven ikke understøtter mistanken.

Anvendelse af 3. og 4. generations cefalosporiner vil ligeledes kunne anvendes i besætninger, hvor en mindre end 6 måneder gammel laboratorieundersøgelse inklusiv resistensundersøgelse indikerer, at der til den pågældende akutte lidelse (fx mastitis eller lungebetændelse) ikke forefindes andre virksomme alternative behandlinger. Der kan i særlige tilfælde oprettes besætningsdiagnoser af højst 6 måneders gyldighed omfattende behandling med disse kritiske antibiotika. Igen her gælder det, at hvis den bakteriologiske undersøgelse ikke bekræfter diagnosen skal behandlingen stoppes eller ændres i henholdt til det bakteriologiske fund.

Besætningsdiagnoser vedr. fx klove eller børlidelse kan fremover ikke omfatte behandling med 3.og 4. generations cefalosporiner, da der ikke er nogen faglig begrundelse for dette. 

Læs mere i artiklen: Præcisering af brugen af 3. + 4. generations cefalosporiner 

Af dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

 


Opfølgning i besætninger med salmonella-niveau 2

Informationspakke til nysmittede besætninger og intensiveret blodprøveudtagning

Nysmittede besætninger kontaktes
Videncentret for Landbrug, Kvæg udsender fremover en informationspakke til nysmittede besætninger, der kommer i niveau 2. Informationspakken omfatter materiale til risikovurdering samt en beskrivelse af det gældende regelsæt på området. Besætninger i niveau 2 er i udgangspunktet forpligtede til at have en handlingsplan for håndteringen af salmonella og forpligtede til at dokumentere ophør af smittespredning. For besætninger, der forud for skift til niveau 2 har været i niveau 1 i mindst 12 måneder (reelt nysmittede), gælder dokumentationskravet dog først efter 12 måneder. VFL, Kvæg retter fremover telefonisk henvendelse til ejere af nysmittede besætninger for at gøre dem opmærksom på, at de skal sanere for salmonella. Pt. er der ca. 210 mælkeleverende besætninger og knap 500 ikke-mælkeleverende i niveau 2. Der er ganske stor dynamik i gruppen af mælkeleverende besætninger i niveau 2. Således er 43 af de aktuelle mælkeleverende besætninger i niveau 2 nysmittede. 

Blodprøver og intensiveret prøveudtagning
Alle besætninger i niveau 2 er fra 15. juli 2014 forpligtede til at dokumentere, at der ikke længere sker smittespredning. Der skal derfor i alle besætninger med niveau 2 udtages blodprøver hver tredje måned. Der skal undersøges blodprøver fra de 10 yngste dyr over 3 mdr. Hvis der er positive blandt disse prøver, skal en dyrlæge inden 14 dage herefter udtage gødnings- og gylleprøver jf. reglerne for intensiveret prøveudtagning. I alt udtages gødningsprøver fra 15 dyr (5 mælkefodrede spædekalve, 5 kalve mellem 3-6 måneder og 5 nykælvere eller alternativt kvier/køer, der snart skal kælve (hvis der ikke er nok nykælvere i besætningen) samt 2 gylleprøver udtaget fra ulagret gylleopsamling, fx fortank. Prøverne skal undersøges ved dyrkning for bakterier. På laboratoriet samles prøverne fra dyrene i 3 puljer af 5 dyr. Gylleprøverne analyseres hver for sig. Der undersøges dermed 5 prøver fra hver besætning. Hvis der påvises Salmonella i prøverne, sættes besætningen i niveau 3.  

Af dyrlæge Kaspar Krogh, ksk@vfl.dk

 

 

Halthedsscoring forbedrer klovsundhed

Jævnlige halthedsscoringer af alle malkekøer i en besætning resulterer i bedre klovsundhed. Det har engelske undersøgelser i Healthy feet projektet (se her) vist. Effekten i undersøgelsen skyldes landmændenes større opmærksomhed på at opdage tidlige stadier af halthed og på at forbedre behandlingen og tænke i forebyggelse.

I Dyreregistrering Classic kan du nu under fanen Sundhed V - Klovregi registrere dine halthedsscores på enkeltdyr. Brug kode 159 og sværhedsgraderne: Haltfri, ujævn gang, let halt, tydelig halt og stærk halthed 

Af dyrlæge Pia Nielsen, pin@vfl.dk

 

 

Sammenhæng mellem Mycoplasma bovis og tilvækst hos ungdyr

Infektion med mycoplasma nedsætter tilvæksten hos ungdyr. 

Camilla Eskerod Kristensen har i sit veterinære specialeprojekt bl.a. undersøgt sammenhængen mellem Mycoplasma bovis og tilvækst blandt ungdyr i seks danske malkekvægsbesætninger.

I besætningerne blev antistof-niveauet i blodprøver fra en række ungdyr undersøgt med 3 måneders mellemrum. Niveauet af antistoffer mod Mycoplasma bovis i de testede ungdyr lå mellem 0 ODC % og 190 ODC %. For antistofmålingerne blev 37 ODC% valgt som grænseværdi (anbefalet af producenten af det anvendte test-kit) til at skelne mellem testpositive og testnegative. Ungdyrene blev inddelt i følgende fire grupper:
1) dyr med testnegative antistofmålinger ved begge besøgsrunder
2) dyr der faldt i niveau fra testpositiv til testnegativ
3) dyr der steg i niveau fra testnegativ til testpositiv
4) dyr der var testpositive ved begge målinger
De fire antistofgrupperinger blev sammenlignet med estimerede tilvækstberegninger i samme periode ved hjælp af en multivariabel variansanalyse. Undersøgelsen viste en stor variation i den daglige tilvækst, men også signifikant lavere tilvækst hos ungdyr der var testpositive ved begge målinger i forhold til dyrene i gruppe 1 og 2 med hhv. lave og faldende antistoffer. Prævalensen af dyr med to gentagne positive antistofmålinger var på 22 pct. på tværs af alle besætninger.  

Boxplot som viser estimeret daglig tilvækst i de 4 antistofgrupper 

Specialeprojektet omfattede også en spørgeskemaundersøgelse, der belyste, at de seks medvirkende projektbesætninger alle havde oplevet, at udbruddet med Mycoplasma bovis startede umiddelbart efter indkøb af dyr og/eller andre stressfremkaldende faktorer, såsom ibrugtagning af ny stald og ændringer i foder. 

Af Liza Rosenbaum Nielsen, KU, lrn@life.ku.dk

 

 

Sammenhæng mellem PCR for Mycoplasma bovis i enkeltdyr og tankmælk

Undersøgelse viser bl.a. at der i besætninger med en lav forekomst af testpositive enkeltkøer ikke nødvendigvis findes positiv reaktion for Mycoplasma bovis i tankmælk. 
I samarbejde mellem KU, Thermo Fischer og VFL, Kvæg er sammenhængen mellem andel PCR-positive enkeltdyr og tidsmæssigt sammenfaldende tankmælksprøver undersøgt i 8 besætninger i foråret 2014. Alle besætningerne var udvalgt på baggrund af tidligere kliniske problemer forårsaget af Mycoplasma bovis.  

Undersøgelsen viser, at der i 6 ud af 8 besætninger trods negativ tankmælks-PCR findes enkelte individer, der er testpositive (<40 i Ct-værdi).  I 2 af de 8 besætninger var prævalensen af test-positive enkeltdyr over 5 %. I den ene af disse (markeret med * i nedenstående tabel) var tankmælksresultatet negativt samme dag, som individprøverne blev udtaget, men stærkt positivt en uge senere.  

Undersøgelsen indikerer, at grundig omrøring inden udtagning af prøve fra mælketank og repræsentativ udvælgelse ved undersøgelse af enkeltdyr er ekstremt vigtigt ved PCR-undersøgelser. Desuden fastslår undersøgelsen, at der i besætninger med en lav forekomst af testpositive enkeltkøer ikke nødvendigvis findes positiv reaktion for Mycoplasma bovis i tankmælk.  

Af Liza Rosenbaum Nielsen, KU, lrn@life.ku.dk

 

 

Stor forskel på forløbet i mycoplasma-ramte besætninger

Nogle besætninger oplever korte infektionsforløb, mens andre trækker ud. Undersøgelse af deres laboratorieresultater skal øge forståelsen af tolkningen af testresultater. 

Mellem januar og juni 2014 blev otte besætninger fulgt forholdsvis intensivt med tankmælksmålinger for Mycoplasma bovis. Der blev målt både bakterier (PCR) og antistoffer (ELISA) på de samme prøver. Det har vist sig, at laboratorieresultaterne kan variere meget mellem besætninger. Nogle besætninger har tydelige og forholdsvis korte forløb af infektion (max. to måneder) og er PCR-positive på tankmælk stort set samtidig med, at de er antistofpositive tankmælksprøver (se besætning G). Andre besætninger havde længerevarende forløb og mere ’mudrede’ mønstre i laboratorieresultaterne. Her kunne antistoftesten godt blive positiv først, men disse besætninger kom ikke altid så højt op i niveau, som i de tydelige, akutte udbrud, og antistofferne faldt også hurtigt tilbage til lavt niveau (under ca. 37 ODC %). Der arbejdes videre med at prøve at fortolke på parrede laboratorieresultater fra et større antal besætninger, så vi kan blive bedre til at forstå, hvordan infektionen med Mycoplasma bovis opfører sig - og til at forstå og tolke værdien af de reaktioner, der kan måles i både tankmælken og på enkeltdyr i besætningen. 

 Af Liza Rosenbaum Nielsen, KU, lrn@life.ku.dk

 

Muligheder for valg af flere kit til PCR-analyse i Dyreregistrering

Når du fremover bestiller Vet. analyser i Dyreregistrering – Fanen Sundhed V - Vet Analyser, så møder du først et skærmbillede, der viser de forskellige muligheder for valg af test-kit ved undersøgelse af mælkeprøver, samt prisen på disse. I højre margen kan du se, hvilke bakterie-gen der testes for med de forskellige kit.

Der kan pt. vælges mellem 3 Kit, 12 Kit og 16 Kit fra det finske Pathoproof. I løbet af få uger vil testen Mastitis 4 fra danske DNA – Diagnostic også være en mulighed.

I bestillingsbilledet kan du via rullemenu vælge, hvilket kit du ønsker, de enkelte køer undersøgt med.

Husk at goldko-prøver skal omfatte undersøgelse for resistens (betalactamase-test) for at være gyldig.

Bestilling afsluttes som ved at trykke Godkend bestilling nederst i billedet.  

 Af dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

 

 

Ny mand på dyrevelfærd

På Videncentret for Landbrug, Kvæg har dyrlæge, specialkonsulent Peter Raundal overtaget dyrevelfærdsområdet efter Peter Stamp Enemark. Spørgsmål vedr. dyrevelfærd, herunder om mulige overtrædelser af krydsoverensstemmelse, kan nu rettes til Peter Raundal på pra@vfl.dk, tlf. 8740 6680 eller mobil 4126 9171.  

 

 

Chefdyrlæge Jørgen Katholm stopper hos VFL, Kvæg

Den 1. september 2014 tiltræder jeg en stilling som Market Development Manager hos Firmaet DNA-Diagnostic, der har udviklet en Dansk PCR-test til Mastitis-undersøgelse. Det betyder, at jeg samtidig fratræder min stilling som Chefdyrlæge hos VFL, kvæg. Det har været syv dejlige år med masser af gode kollegaer og ikke mindst masser af dejlige kontakter og relationer til de lokale dyrlæger, kvægrådgivere, malkefirmaer, kemileverandører, mejerier, forskningsinstitutioner m.m. og ikke mindst landmænd. Jeg vil gerne takke for samarbejdet og ikke mindst for at mælkekvaliteten er kommet i højsædet hos mange rådgivere og mælkeproducenter.  

Med venlig hilsen dyrlæge Jørgen Katholm, jka@vfl.dk

 

 

Fodringsdag i Herning 2. september

Videncentret for Landbrug, Kvæg afholder d. 2. september temadag i Herning om aktuelle emner indenfor fodring. Programmet for dagen dækker bredt inden for fodring af kvæg. Det fulde program og mulighed for tilmelding finder du her

Af landskonsulent Ole Aaes, oea@vfl.dk

 

 

Pris for køb og abonnement på DMS Dyreregistrering

Programmet DMS Dyreregistrering erstatter over det kommende års tid det nuværende Dyreregistrering. Programmet findes i forskellige pakker og indeholder flere andre funktioner bl.a. Kritiske målepunkter (KMP), nyt Nøgletalstjek m.m. En af styrkerne ved DMS Dyreregistrering er, at kvægbruger, medarbejdere, kvægrådgiver og dyrlæge anvender det samme værktøj, og at det er derfor nemt at udveksle data og opgaver. 

DMS Dyreregistreringer opdelt i 3 forskellige pakker med forskelligt indhold og pris: 

  Indhold Basis Plus Premium
  Dagligt overblik X   X X 
  SmartKoen  X   X X 
  Analyseudskrifter X   X X 
  Listeudskrifter X   X X 
  Medicinafstemning X   X X 
  Kritiske målepunkter (KMP)    X X 
  Nøgletalstjek    X X 
       
  Bedriftsfodermidler    X X 
  NorFor Fodermidler    X X 
  Foderanalyser    X X 
  Foderplan     X 
  Foderregistrering    X X 
  Foderkontrol    X X 
  Foderbudget     X 
  Foderopgørelse     X 
  Ø90 data     X 
  KPO rapport     X 
  Prognose     X 
  Produktionsbudget     X 
  Lager     X 
  Kortperiodisk opgørelse     X 
  Grundoplysninger og Mål  X   X X 
       
  Pris, opgjort i 2014 priser   Basis  Plus Premium 
  Købspris 4.500 6.000 9.000
  Halvårligt abonnement pr. besætningsejer* 275 375 475

* I DMS kan du sammensætte flere besætninger på tværs af CHR-numre i en driftsenhed og derved få fx lister, nøgletal m.v. på hele bedriften og ikke kun på den enkelte besætning. Derfor er betalingsmodellen ændret, så der opgøres pr. ejer, dvs. bedrift og ikke på den enkelte besætning.

Vælger du fx. DMS Plus vil du blive opkrævet DMS Plus abonnement for de bedrifter, hvor du anvender KMP og/eller Nøgletalstjek. På de bedrifter, hvor du kun anvender DMS Basis moduler, vil der blive opkrævet basis abonnementet. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis du vælger DMS Premium. 

Du kan læse mere om DMS Dyreregistrering her og du er også meget velkommen til at kontakte vores Kundecenter: Skriv til support@dlbr.dk eller ring på 701 15 50 15.

Af konsulent Kirstine Svenningsen, ksn@vfl.dk

 

 

Sidst bekræftet: 22-08-2014 Oprettet: 22-08-2014 Revideret: 22-08-2014

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
09.09.19
Urindrikning og unormal sutteadfærd blandt kalve
Urindrikning, hvor en kalv sutter på en anden kalvs forhud og drikker urin er en unormal sutteadfærd, der ses af og til. De...
27.08.19
Kontrolbesøg i kvægbesætningen
– Hvad du bør vide, når Fødevarestyrelsen kommer på kontrolbesøg.
15.08.19