Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 02-03-2019

  

Oprettet: 13-12-2016

Indførsel af kreaturer til levebrug

Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.

Landbrug og Fødevarer, Kvæg fraråder, at man indfører levedyr fra udlandet. Indførsel af levedyr udgør den største risiko for at få smitsomme kvægsygdomme indført til Danmark. Erhvervets eksport af kød og mejeriprodukter er stærkt afhængig af dansk kvægbrugs lave forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme. Det er derfor Landbrug og Fødevarer, Kvægs holdning, at nødvendigt nyt avlsmateriale udelukkende bør skaffes ved indførsel af sæd og embryoner, hvor risikoen for indførsel af smitsomme sygdomme er langt mindre. Vælger man trods dette at importere dyr til levebrug, skal man være opmærksom på, at risikoen for indslæb af smitsomme sygdomme afhænger af dyrenes oprindelsessted.

Krav ifølge dansk lovgivning om indførsel af dyr:

 1. Ønsker du at indføre dyr til Danmark skal du, senest 5 døgn før indførsel være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. Anmodning om at blive registreret som importør skal sendes til den lokale Fødevareregion. Registreringsanmodningen skal angive, fra hvilket land/hvilke lande indførslen skal ske. Hvis du én gang er registreret som importør fra et land, skal du ikke anmode om registrering igen.
 2. Du skal skriftligt meddele indførslen til den lokale Fødevareregion senest 1 døgn før dyrets/dyrenes ankomst.
 3. Indførte dyr skal forsynes med røde øremærker senest 5 hverdage efter indførslen. Du skal bestille røde øremærker til det/de indførte dyr hos Seges, Kvæg tlf. 8740 5237 eller 8740 6662. De røde øremærker sendes til den lokale Fødevareregion, som står for at sætte dem i dyrene. Kvæg fra EU-lande får fjernet ét originalt mærke og isat ét rødt elektronisk mærke med dansk kode. Det andet originale mærke forbliver isat. Kvæg fra ikke-EU lande får fjernet alle originale mærker og får isat to røde mærker med dansk kode. Du skal aflevere dyrets medfølgende sundhedscertifikat til dyrlægen fra den lokale Fødevareregion, når denne isætter de røde øremærker.
 4. Du skal, senest 7 dage efter indførslen indberette indførslen af dyrene/dyret, samt hvilket land de er indført fra, til Chr-afdelingen.
 5. Sygdomsovervågning. Der udtages og undersøges tankmælks- eller slagteblodprøver (for BVD, IBR og Leukose) fra besætningen, hvori dyrene befinder sig i op til 12 mdr. efter dyrene er kommet ind i landet. Udgifterne hertil betales af ejeren af karantænestalden.
    BVD IBR Leukose Pris*
Mælkeleverende besætninger – tankmælksprøver <225 køer 1 gang månedligt i 6 måneder 2069,10 kr.
Mælkeleverende besætninger – tankmælksprøver >225 køer 1 gang månedligt i 6 måneder 3224,10 kr.
Ikke-mælkeleverende besætninger – blodprøver fra slagtedyr. 2/måned i 12 mdr. 2/måned i 6 mdr. 2/måned af dyr over 24 mdr. i 12 mdr. 5437,20 kr.

*prisen er fast uafhængigt af antal besætninger, der importeres til og antal slagtede dyr. Prisen indeksreguleres en gang årligt i januar måned.

Landbrug og Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr:

 1. Der ydes ingen erstatning fra Kvægerstatningsordningen for indførte dyr, der viser sig positive for IBR, BVD, Leukose eller Salmonella.
 2. Landbrug & Fødevarer, Kvæg anbefaler, at du isolerer det/de indførte dyr i en karantænestald f.eks. på en tom ejendom eller i en tom stald indtil resultaterne af nedenstående prøver foreligger.
 3. Såfremt du ikke isolerer de indførte dyr, udtager prøver som nævnt under pkt. 4. og følger de nedenstående retningslinjer for anvendelse af prøver i forbindelse med import af dyr, er du ikke omfattet af Kvægerstatningsordningen, hvis din besætning senere skulle blive ramt af en af de nedennævnte sygdomme.
 4. Når dyrene har været 3 uger i karantænestalden, beder du din praktiserende dyrlæge udtage både en ustabiliseret og en heparinstabiliseret blodprøve, til undersøgelse for følgende:
  a. IBR-antistof
  b.BVD-virus og BVD-antistof
  c. Salmonella Dublin antistof

Prøverne sendes til: Veterinærinstituttet, Bülowsvej 27, 1790 København V eller til Eurofins Steins Laboratorium A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen

Dyrlægen skal ved indsendelse anføre, at der skal sendes kopi af laboratoriesvar til Seges, Kvæg.

Først når resultatet af blodprøverne foreligger, og disse er negative, kan du flytte dyrene fra karantænestalden. Er resultatet ikke negativt, skal du rette henvendelse til Seges, Kvæg, der modtager kopier af resultater af alle prøver

Omkostninger ved ovenstående er Seges, Kvæg uvedkommende.

Prisen for de anbefalede prøver er til orientering (afregnes direkte med Veterinærinstituttet, Eurofins eller den praktiserende dyrlæge). 

Prøve IBR-antistof BVD-virus BVD-antistof Salmonella Dublin-antistof
Pris/dyr (aug. 2014) Vetinst. 240,00 228,00 226,00 54,00

Tildeling af salmonellaniveau ved import

Ved import af dyr sættes modtagerbesætningen i niveau 2.

For besætninger i det højprævalente område kan niveauet Jf. bekendtgørelsen om salmonella hos kvæg mm. efter 3 uger ændres til niveau 1 hvis det kan godtgøres at kontakten ikke har udgjort nogen smitterisiko. Blodprøver nævnt ovenfor under pkt. 4 i Kvægs retningslinjer for import kan anvendes til dette formål. 

Besætninger i det lavprævalente områder der modtager importerede dyr sættes under offentligt tilsyn indtil, der er udtaget blodprøver jf. bekendtgørelsen, der kan dokumentere at besætningen må antages at være fri for infektion med Salmonella Dublin.

Øvrige

Hvis importerede dyr fra EU-lande taber det originale øremærke (jf. ovenstående pkt. C) skal det erstattes med et nyt mærke med samme udenlandske kode, mens mærket skal være rødt og med dansk logo. Erstatningsøremærker bestilles ved henvendelse til Seges, Kvæg tlf. 8740 6656.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til Seges, Kvæg, Afd. for Sundhed, Velfærd og Reproduktion på tlf. nr.: 87 40 66 56.


Retningslinjer for anvendelse af prøver i forbindelse med import af kreaturer

De indførte dyr er i afsenderlandet undersøgt for eller kommer fra besætninger erklæret fri for Tuberkulose, Brucellose, Leukose og IBR. Dette skal fremgå af det sundhedscertifikat, som følger dyrene under transporten.

Bemærk: Hvis en importør ikke følger opfordringen til frivillig undersøgelse for IBR, BVD og Salmonella på indførte dyr, kan man ikke få erstatning, såfremt der i tiden efter indførslen, diagnosticeres en af disse sygdomme i besætningen.

IBR

Dyrene er testet i en karantæne, lige før de forlader eksportlandet. Flere lande har en meget stor udbredelse af IBR, og derfor vil der være en risiko for smitte i afsenderlandet, som først kan måles ved en antistofundersøgelse 3 uger senere. Danmark har saneret for denne infektion. Ifølge Fødevarestyrelsens IBR-bekendtgørelse nr. 29 af 19. januar 2006 vil IBR-smittede besætninger blive pålagt restriktioner.

BVD

Der er ikke testet for BVD i sælgerbesætningen, såfremt importøren ikke har forlangt en BVD-virus og BVD-antistof undersøgelse inden købet. Der må derfor stærkt opfordres til, at der kun indføres kreaturer, der er undersøgt og fundet fri for BVD-antistof og BVD-virus i oprindelseslandet. Indførte dyr skal opfylde de danske krav jf. BVD-bekendtgørelse nr. 28 af 19. januar 2006.

Hvis der blandt de indførte dyr er drægtige, som viser sig at være BVD-antistofpositive, skal de forblive på isolationsejendommen eller i isolationsstalden indtil de har kælvet, og en undersøgelse af kalven har vist, at denne er virusnegativ.

Salmonella Dublin

Der har siden 2006 været en landsdækkende sanering for Salmonella Dublin i samtlige kvægbesætninger i Danmark. Formålet er at sikre, at disse bakterier ikke overføres til fødevarerne, og at smitten ikke spredes mellem danske kvægbesætninger. Indførsel betragtes jf. bekendtgørelserne nr. 1723 af 22/12 2010 som indkøb fra en niveau 2 besætning. Derfor vil ejendommen hvor de indførte dyr indsættes være ”låst” i niveau 2 i tre uger inden den, via blodprøver fra de indførte dyr, evt. kan sættes i niveau 1. Hvis importerede dyr findes positive for Salmonella Dublin-antistoffer, jf. bekendtgørelsen, kan besætningen blive sat under offentligt tilsyn.

En Salmonella Dublin smittet besætning kan blive pålagt restriktioner vedr. omsætning og slagtning af dyr.

Sidst bekræftet: 02-03-2018 Oprettet: 13-12-2016 Revideret: 13-12-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Erik Rattenborg

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Af samme forfatter

Abortstatistik
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
20.07.19
Tolkning af tankmælksresultater for Salmonella Dublin
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om...
10.07.18
Import af kvæg er en unødvendig risiko - reglerne er strammet
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en bra...
15.06.18
Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark
For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætni...
06.02.18
Salmonellaregler pr. 26/10 2015
Den 26. oktober 2015 trådte en ny salmonellabekendtgørelse for kvæg i kraft, og salmonellabekæmpelsen er nu i den afslutten...
23.10.15