Oprettet: 13-12-2016
Revideret: 06-09-2019

Indførsel af kreaturer til levebrug

Krav ved indførsel af dyr ifølge dansk lovgivning og Landbrug & Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr.

Indførsel af kreaturer til levebrug

Landbrug og Fødevarer, Kvæg fraråder kraftigt, at man indfører levedyr fra udlandet. Indførsel af levedyr udgør den største risiko for at få smitsomme kvægsygdomme indført til Danmark. Erhvervets eksport af kød og mejeriprodukter er stærkt afhængig af dansk kvægbrugs lave forekomst af alvorlige smitsomme sygdomme. Det er derfor Landbrug og Fødevarer, Kvægs holdning, at nødvendigt nyt avlsmateriale udelukkende bør skaffes ved indførsel af sæd og embryoner, hvor risikoen for indførsel af smitsomme sygdomme er langt mindre. Vælger man trods dette at importere dyr til levebrug, skal man være opmærksom på, at risikoen for indslæb af smitsomme sygdomme afhænger af dyrenes oprindelsessted.

Krav ifølge dansk lovgivning om indførsel af dyr:

 1. Ønsker du at indføre dyr til Danmark skal du, senest 5 døgn før indførsel være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. Anmodning om at blive registreret som importør skal sendes til Fødevarestyrelsens veterinærenhed. Registreringsanmodningen skal angive, fra hvilket land/hvilke lande indførslen skal ske. Hvis du én gang er registreret som importør fra et land, skal du ikke anmode om registrering igen.
 2. Du skal skriftligt meddele indførslen til den lokale Fødevareregion senest 1 døgn før dyrets/dyrenes ankomst.
 3. Transportkøretøjet skal efter aflæsning af dyrene køre direkte til en af Fødevarestyrelsen godkendt vaskeplads for rengøring og desinfektion. Link til godkendte vaskepladser
 4. Indførte dyr skal forsynes med røde øremærker senest 5 hverdage efter indførslen. Du skal bestille røde øremærker til det/de indførte dyr hos SEGES tlf. 8740 5237. De røde øremærker sendes til Fødevarestyrelsens veterinærenhed, som står for at sætte dem i dyrene. Kvæg fra EU-lande får fjernet ét originalt mærke og isat ét rødt elektronisk mærke med dansk kode. Det andet originale mærke forbliver isat. Kvæg fra ikke-EU lande får fjernet alle originale mærker og får isat to røde mærker med dansk kode. Du skal aflevere dyrets medfølgende sundhedscertifikat og kvægpas til dyrlægen fra Fødevarestyrelsen, når denne isætter de røde øremærker.

 5. Du skal indberette indførslen af dyrene/dyret, samt hvilket land de er indført fra, til CHR-afdelingen senest 7 dage efter indførslen.
 6. Sygdomsovervågning i besætninger med importerede dyr

Mælkeleverende besætninger, der har indsat importerede kreaturer, skal ifølge lovgivningen have udtaget en tankmælksprøver hver måned til undersøgelse for IBR i 6 måneder og BVD i 12 måneder efter importen. Herudover anbefaler L&F, Kvæg, at disse prøver også undersøges for antistoffer mod leukose. Udgifterne hertil faktureres af SEGES til ejeren af modtagerbesætningen.

Ikke-mælkeleverende besætninger, der har indsat importerede kreaturer, skal ifølge lovgivningen have udtaget to blodprøver i besætningen pr. måned til undersøgelse for IBR i 6 måneder og BVD i 12 måneder efter importen. Herudover anbefaler L&F, Kvæg, at disse prøver også undersøges for antistoffer mod leukose. Udgiften til udtagning og analyse af blodprøverne afholdes af besætningsejeren. Hvis der slagtes dyr, kan prøverne udtages på slagteriet. Kontakt SEGES senest 2 dage før slagtning, hvis dette ønskes.

   BVD IBR Leukose Pris
Mælkeleverende besætninger – tankmælksprøver <225 køer 1 gang månedligt i 12 måneder 1 gang månedligt i 6 måneder 1 gang månedligt i 12 måneder 2069,10 kr.*
Mælkeleverende besætninger – tankmælksprøver >225 køer 1 gang månedligt i 12 måneder 1 gang månedligt i 6 måneder 1 gang månedligt i 12 måneder 3224,10 kr.*
Ikke-mælkeleverende besætninger – blodprøver fra slagtedyr. 2/måned i 12 måneder 2/måned i 6 måneder 2/måned af dyr over 24 mdr. i 12 mdr. 285,00 kr. pr. gang ved slagteblod

*Prisen er pr. besætning, de importerede dyr flyttes til efter karantænen.

Landbrug og Fødevarer, Kvægs retningslinjer ved import af dyr:

Karantæne i 30 dage

Landbrug & Fødevarer, Kvæg anbefaler, at du isolerer det/de indførte dyr i 30 dage i en karantænestald f.eks. på en tom ejendom eller i en tom stald indtil resultaterne af nedenstående prøver foreligger.

Når dyrene har været 3 uger i karantænestalden, beder du din praktiserende dyrlæge udtage både en ustabiliseret og en heparinstabiliseret blodprøve samt evt. foretager en tuberkulintest, til undersøgelse for følgende:

 1. IBR-antistof
 2. BVD-virus og BVD-antistof
 3. Salmonella Dublin antistof
 4. Evt. tuberkulose (se nedenfor)

Blodprøverne sendes til: DTU Veterinærinstituttet, Post- og varemodtagelsen, Henrik Dams Alle, Bygning 205B, 2800 Kgs. Lyngby eller til Eurofins Laboratorium A/S, Ladelundvej 85, 6600 Vejen

Dyrlægen skal ved indsendelse anføre, at der skal sendes kopi af laboratoriesvar til SEGES

Først når resultatet af blodprøverne foreligger og tuberkulintesten er aflæst, og disse er negative, kan du flytte dyrene fra karantænestalden. Er resultatet ikke negativt, skal du rette henvendelse til SEGES, der modtager kopier af resultater af alle prøver.

Kvægtuberkulose

I en række EU-lande, der har fri status for kvægtuberkulose, og hvorfra eksportdyr iflg. EU-lovgivningen derfor ikke kræves testet inden afsendelse, forekommer der alligevel udbrud, som viser, at smittespredningen ikke er under kontrol. L&F, Kvæg anbefaler derfor, at kvæg, der indføres fra disse lande, også testes for tuberkulose ved tuberkulinprøve efter 3 uger i karantænen. De lande, det drejer sig om, er pt.

 1. Frankrig
 2. Belgien
 3. Skotland
 4. Norditalien/Sardinien
 5. Polen
 6. Ungarn
 7. Østrig

Omkostninger ved ovenstående er SEGES uvedkommende.

Der ydes ingen erstatning fra Kvægerstatningsordningen for indførte dyr, der viser sig positive for IBR, BVD, Leukose, Salmonella eller kvægtuberkulose.

Såfremt du ikke isolerer de indførte dyr, udtager prøver som nævnt ovenfor og følger de ovenstående retningslinjer for anvendelse af prøver i forbindelse med import af dyr, er du ikke omfattet af Kvægerstatningsordningen, hvis din besætning senere skulle blive ramt af en af de ovennævnte sygdomme.

Ligeledes vil danske besætninger, der ved efterfølgende køb af indførte dyr, hvor de i pkt. 2 nævnte regler og anbefalinger ikke overholdes, ikke være omfattet af Kvægerstatningsordningen, hvis besætningen senere skulle blive ramt af en af de ovennævnte sygdomme.

Tildeling af salmonellaniveau ved import

Ved import af dyr sættes modtagerbesætningen i niveau 2.

Øvrige oplysninger

Hvis importerede dyr fra EU-lande taber det originale øremærke (jf. ovenstående pkt. C) skal det erstattes med et nyt mærke med samme udenlandske kode, mens mærket skal være rødt og med dansk logo. Erstatningsøremærker bestilles ved henvendelse til SEGES tlf. 8740 5237.

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at ringe til SEGES, Afd. for Sundhed, Velfærd og Reproduktion på tlf. nr.: 87 40 52 37.

Retningslinjer i øvrigt i forbindelse med import af kreaturer

De indførte dyr er i afsenderlandet undersøgt for eller kommer fra besætninger erklæret fri for Tuberkulose, Brucellose, Leukose og IBR. Dette skal fremgå af det sundhedscertifikat, som følger dyrene under transporten.

Bemærk: Hvis en importør ikke følger opfordringen til frivillig undersøgelse for IBR, BVD og Salmonella på indførte dyr, kan man ikke få erstatning, såfremt der i tiden efter indførslen, diagnosticeres en af disse sygdomme i besætningen.

IBR

Dyrene er testet i en karantæne eller i afsenderbesætningen, lige før de forlader eksportlandet, medmindre de kommer fra et land eller zone, der har fri status for IBR. Flere lande har en meget stor udbredelse af IBR, og derfor vil der være en risiko for smitte i afsenderlandet, som først kan måles ved en antistofundersøgelse 3 uger senere. Danmark har saneret for denne infektion. Ifølge Fødevarestyrelsens IBR-bekendtgørelse nr. 1332 af 30/11/2017 vil IBR-smittede besætninger blive pålagt restriktioner.

BVD

Der er ikke testet for BVD i sælgerbesætningen, såfremt importøren ikke har forlangt en BVD-virus og BVD-antistof undersøgelse inden købet. Der må derfor stærkt opfordres til, at der kun indføres kreaturer, der er undersøgt og fundet fri for BVD-antistof og BVD-virus i oprindelseslandet. Indførte dyr skal opfylde de danske krav jf. BVD-bekendtgørelse nr. 1331 af 30/11/2017.

Hvis der blandt de indførte dyr er drægtige, som viser sig at være BVD-antistofpositive, skal de forblive på isolationsejendommen eller i isolationsstalden indtil de har kælvet, og en undersøgelse af kalven har vist, at denne er virusnegativ.

Salmonella Dublin

Der har siden 2006 været en landsdækkende sanering for Salmonella Dublin i samtlige kvægbesætninger i Danmark. Formålet er at sikre, at disse bakterier ikke overføres til fødevarerne, og at smitten ikke spredes mellem danske kvægbesætninger. Indførsel betragtes jf. salmonellabekendtgørelsen nr. 1326 af 29/11/2017 som indkøb fra en niveau 2 besætning. Derfor vil ejendommen, hvor de indførte dyr indsættes være ”låst” i niveau 2 i tre uger inden den, via blodprøver fra de indførte dyr, evt. kan sættes i niveau 1, medmindre blodprøverne viser positiv reaktion for Salmonella Dublin antistoffer.

En Salmonella Dublin smittet besætning er pålagt restriktioner vedr. omsætning og slagtning af dyr.

Sidst bekræftet: 06-09-2019 Oprettet: 13-12-2016 Revideret: 06-09-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Specialkonsulent

Erik Rattenborg

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Abortstatistik
Opgørelse over antal aborter hos kvæg i Danmark
20.03.20
Beregning af Salmonella Dublin niveau
Sådan beregnes Salmonella Dublin niveau.
10.07.18
Tolkning af tankmælksresultater for Salmonella Dublin
Ved hjælp af tankmælkstallene kan man få et indtryk af, om Salmonella Dublin sandsynligvis er aktiv i besætningen, eller om...
10.07.18
Import af kvæg er en unødvendig risiko - reglerne er strammet
Grundet risiko for smitte har Fødevarestyrelsen strammet reglerne ved import af kvæg. Samtidig arbejder L&F, Kvæg på en bra...
15.06.18
Sundhedsregler for deltagelse i dyrskuer i Danmark
Smittespredning skal undgås. Også på dyrskuer, hvor en række regler for deltagelse skal beskytte sunde dyr og besætninger m...
06.02.18