Oprettet: 19-10-2018

Offentligt tilsyn i niveau 3 besætninger

Mistanke om salmonella i udbrud

Ved mistanke om salmonellose - dvs. dyr med synlige sygdomssymptomer på grund af Salmonella Dublin - er den praktiserende dyrlæge forpligtet til at underrette Fødevarestyrelsen samt udtage prøver til bakteriologisk undersøgelse (jf. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.)

Prøverne sendes til bakteriologisk undersøgelse. Når resultatet af prøverne foreligger, sender DTU Veterinærinstituttet en kopi af laboratoriesvaret til Fødevarestyrelsen. Hvis der er benyttet et andet akkrediteret laboratorium end DTU Veterinærinstituttet, er besætningsejeren ansvarlig for, at positive resultater indberettes til Fødevarestyrelsen. Hvis der konstateres Salmonella i det indsendte materiale fra besætningen, vurderer Fødevarestyrelsen sygdommens omfang, og kan sætte besætningen under offentligt tilsyn for salmonellose.

Niveau 3: Offentligt tilsyn ved udbrud af salmonellose pga. Salmonella Dublin

Hvis besætningen pålægges offentligt tilsyn, placeres besætningen i niveau 3. Perioden for det offentlige tilsyn vil være minimum 2 måneder efter ophør af synlige symptomer. Besætningen pålægges særslagtning i perioden med offentligt tilsyn. Ved ophør af et offentligt tilsyn (ophævelse af niveau 3) forårsaget af infektion med Salmonella Dublin, placeres besætningen i niveau 2 i minimum 6 måneder, inden der kan foretages en ny serologisk beregning med henblik på niveauskifte.

Niveau 3: Offentligt tilsyn pga. positive prøver ved den intensiverede prøveudtagning

Hvis der findes Salmonella Dublin-bakterier i gødningsprøver, udtaget i forbindelse med intensiveret prøveudtagning, vil besætningen blive erklæret for smittet. I disse besætninger foregår der aktiv smittespredning. Derfor placeres disse besætninger i salmonellaniveau 3 og pålægges offentligt tilsyn fra Fødevarestyrelsen med krav om særslagtning. Særslagtning betyder, at dyrene skal afhentes separat og slagtes til sidst under særlige hygiejniske hensyn. Derudover har slagteriet ekstra udgifter til rengøring. Derfor pålægges alle slagtninger fra besætninger i niveau 3 et særslagtningsgebyr på omkring 550 kr. En besætning, der er pålagt offentligt tilsyn pga. positive fund under den intensiverede prøveudtagning, vil blive placeret i niveau 2 ved 8 negative blodprøver af de 8 yngste dyr over 3 måneder. Efter niveauændring fra 3 til 2 kan en ny prøvning med henblik på placering i niveau 1 tidligst gennemføres efter 6 måneder. Dvs. besætningen er ”låst” i niveau 2 i mindst 6 måneder.

Restriktioner og regler for besætninger under offentligt tilsyn

Det offentlige tilsyn indeholder bestemmelser om:

Intern smittebeskyttelse

 • Syge dyr skal isoleres. Arbejde med syge dyr skal foretages til sidst, efterfulgt af støvle- og håndvask og desinfektion samt tøjskifte.
 • Redskaber, maskiner og lignende skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger
 • Der skal foretages effektiv skadedyrsbekæmpelse
 • Bokse og båse skal rengøres og desinficeres efter Fødevarestyrelsens anvisninger

Ekstern smittebeskyttelse

 • Alle besøgende samt servicepersonale på ejendommen skal informeres om, at besætningen er under offentligt tilsyn, så de kan tage deres forholdsregler (bl.a. besøgsrækkefølge).
 • Transport af dyrene til slagteriet skal ske uden kontakt til dyr med lavere salmonellastatus (niveau 1 eller 2)
 • Dyr (ikke til slagteri) eller produkter må kun flyttes fra besætningen efter forudgående tilladelse, og under vilkår fastsat af Fødevarestyrelsen
 • Redskaber, maskiner og lignende, som benyttes i besætningen, må først fjernes efter behørig rengøring og desinfektion og efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Vær opmærksom på maskinfællesskab og maskinstationer, specielt ved gødning/gylle håndtering
 • Udbringning af gylle/gødning må først ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen (f.eks. ikke på arealer der skal afgræsses).
 • Ved levering af gylle til Biogas - Fødevarestyrelsen underrettes om dette og afklares om hvorvidt dette forsat kan foregå

Sikring af salmonellafri fødevarer

 • Der må ikke foretages direkte salg af produkter fra ejendommen uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen
 • Dyr til slagtning skal transporteres uden kontakt til dyr med lavere salmonellastatus
 • Dyr må kun leveres til særslagtning på eksportautoriserede slagterier. Det vil sige, at de slagtes under skærpet hygiejneovervågning, således at evt. smitte ikke overføres til andet kød. Kødet skal desuden varmebehandles eller saltes, før det kommer ud til forbrugerne, med mindre bakteriologisk undersøgelse af de pågældende slagtekroppe viser, at det ikke er nødvendigt.
 • Mælk må leveres til mejeri som sædvanligt

Vær opmærksom på risiko for smitte til mennesker

Salmonella Dublin er en af de farligste typer salmonellabakterier, der kan smitte fra dyr til mennesker. Andelen af mennesker, der får alvorlige komplikationer, er væsentlige højere ved infektion med Salmonella Dublin sammenlignet med andre salmonellatyper.

Ved udbrud af klinisk sygdom i besætningen udskiller dyrene oftest meget store mængder Salmonella Dublin med gødningen, og besætningerne udgør derfor den største fødevaresikkerhedsmæssige risiko. Allerede ved mistanke om salmonellainfektion, skal dyrlægen gøre landmanden (og dermed familien) opmærksom på smittefaren både direkte fra de syge dyr og indirekte via ikke varmebehandlet mælk fra besætningen.

Sidst bekræftet: 08-11-2019 Oprettet: 19-10-2018 Revideret: 19-10-2018

Forfatter

Veterinær & Kvalitetsforhold
Dyrlæge

Betina Tvistholm

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Sådan smitter Salmonella Dublin mellem kvægbesætninger
Undgå at få Salmonella Dublin ind i kvægbesætningen fra andre besætninger. Ret fokus mod forholdene beskrevet her.
27.11.19
HUSK salmonellablodprøver hvis du har ejendom med kvier eller kviehotel
Husk, at du skal udtage overvågningsblodprøver 1-2 gange årligt, hvis du har kvier stående et andet sted end på din mælkele...
09.08.19
Vær opmærksom på tre-ugers-reglen ved salmonellaprøver
Blod til salmonellaprøver skal tages fra dyr, der har opholdt sig mindst tre uger i besætningen. Et krav, som trådte i kraf...
19.04.19
Faktaark Yversundhed
Faktaark om malkning og yversundhed
01.02.19
Fakta - SÅDAN BRUGER DU MALKEDATA TIL AT FORBEDRE MALKNINGEN
Malkedata giver et billede af den aktuelle malkning – og giver mulighed for at evaluere og forbedre malkeprocessen. Man får...
01.02.19