Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2019

  

Oprettet: 21-06-2010
Revideret: 18-12-2016

Bliv klogere på obligatorisk sundhedsrådgivning

Alle større besætninger skal indgå en aftale om OSR. Der er forskellige typer aftaler at vælge imellem. Hvilken type man vælger er bl.a. er afgørende for antallet af lovpligtige rådgivningsbesøg.

Den 1. juli 2010 trådte bekendtgørelsen om ”Obligatorisk Sundhedsrådgivning”(OSR) i kraft. Baggrunden for at indføre OSR er et ønske om at flytte vægten i rådgivningen over på forebyggende arbejde til fremme af sundheden i besætningerne. Der er mulighed for at vælge mellem forskellige typer af aftaler.

Fødevarestyrelsen inddeler alle besætninger med OSR i en af følgende tre grupper: ”Almindelig rådgivning”, ”ekstra rådgivning” eller ”skærpet rådgivning”. Placeringen i en af disse grupper har betydning for antallet af lovpligtige rådgivningsbesøg. Derudover har placeringen betydning for sandsynligheden for, at besætningen udvælges af myndighederne til velfærdskontrol. 

Nedenfor kan du finde svar på en lang række spørgsmål om OSR: 

Hvilke besætninger skal have OSR? 
Hvilke typer af OSR kan jeg vælge i mellem?
Hvad indebærer basismodulet?
Hvilke rettigheder får jeg med basismodulet?
Hvad indebærer ”Tilvalgsmodul 1”?
Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 1”?
Hvad indebærer ”Tilvalgsmodul 2”?
Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 2”?
Hvordan får jeg lov til at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd?
Hvor mange rådgivningsbesøg skal jeg have?
Hvilken kategori bliver min besætning placeret i?
Hvilken betydning har besætningens placering?
Kan økologer indgå aftale om "Tilvalgsmodul 1 eller 2"?
Hvordan er chancerne for at få kontrolbesøg?

Hvilke besætninger skal have OSR?
Alle besætninger, der den 1. juni 2010 havde mindst 100 køer eller 200 ungdyr, skal indgå en rådgivningsaftale om OSR. Mindre besætninger kan frivilligt vælge at indgå en aftale om OSR. Hvis man frivilligt vælger at indgå en aftale om OSR er man samtidig forpligtet til at følge de øvrige regler for besætninger med OSR. Besætningen bliver også placeret i en af de tre kategorier af ”landmandspraksis” og underlagt de bestemmelser, der er knyttet hertil.

Ændret bekendtgørelse december 2016:

To dyrevelfærdsbesøg
Med en ændringsbekendtgørelse i december 2016 er der sat mere fokus på dyrevelfærden. Alle besætninger med rådgivningsaftale skal uanset typen af aftale have mindst to årlige besøg med fokus på dyrevelfærd. Med udgangspunkt i en vurdering af relevante nøgletal og gennemgang af udvalgte dyrerelaterede velfærdsparametre (fx vurdering af haser, huld eller halthed) udpeger landmand og besætningsdyrlæge i fællesskab op til tre indsatsområder, for hvilke der opstilles handlingsplaner. Effekten af handlingsplanerne skal mindst to gange om året evalueres.

Smittebeskyttelse i alle besætninger
I alle besætninger med rådgivning er det blevet obligatorisk med mindst ét årligt rådgivningsbesøg, der omhandler smittebeskyttelse. Landmand og dyrlæge skal her identificere mulige forbedringspunkter og iværksætte handlingsplaner for forbedring af disse. Til gengæld er de tidligere krav om omfattende smittebeskyttelsesplaner i helt store besætninger bortfaldet.

Hvilke typer af OSR kan jeg vælge i mellem?
Overordnet set kan der vælges mellem forskellige rådgivningsaftaler: 

Basismoduler:

  • Tværfaglig rådgivning 
  • Staldskole 

Tilvalgsmoduler:

  • Tilvalgsmodul 1 
  • Tilvalgsmodul 1 med elektronisk indberetning
  • Tilvalgsmodul 2 
  • Tilvalgsmodul 2 med elektronisk indberetning  

Nedenfor er vist en oversigt over, mulighederne for valg af rådgivningsaftaler:  


  

Hvad indebærer basismodulet?
Basismodulet er den mindst omfattende af aftalerne.  

Hvis du vælger muligheden for tværfaglig rådgivning skal du have mindst 2 årlige fælles besøg af både besætningsdyrlægen og en landbrugskonsulent (kvægkonsulent). Ved besøgene skal der være fokus på dyrevelfærd og problemer relateret hertil. I løbet af de to årlige besøg skal besætningens egenkontrolprogram gennemgås og vurderes. På baggrund af hvert besøg skal en af dine rådgivere udfærdige en besøgsrapport. Denne aftaletype kan indgås af alle besætninger, uanset graden af landmandspraksis.   

Hvis du vælger muligheden for deltagelse i staldskole, skal du have mindst ét årligt besøg af deltagerne i staldskolen. Derudover skal du have yderligere et besøg af din besætningsdyrlæge, samt deltage i møder hos de øvrige deltagere. En staldskole består af 5-8 landmænd samt en tovholder. Tovholderen kan være dyrlæge eller fagkonsulent. Ved besøgene skal der være fokus på dyrevelfærd og problemer relateret hertil. På baggrund af hvert besøg skal tovholderen i staldskolen udfærdige et referat af mødet. Referatet skal indeholde en beskrivelse af, hvilke tiltag landmanden forpligter sig til at iværksætte for at fremme sundhed og velfærd i besætningen. Sundhedsrådgivning med staldskole kan kun indgås af besætninger, som er placeret i kategorien "almindelig rådgivning".

Hvilke rettigheder får jeg med basismodulet?Ved indgåelse af basisaftale får den besætningsansvarlige ikke øgede beføjelser med hensyn til anvendelse af lægemidler i besætningen i forhold til besætninger uden rådgivningsaftaler. Basisaftalerne er primært udviklet til brug i økologiske besætninger, men kan også indgås af konventionelt drevne besætninger.

Hvad indebærer ”Tilvalgsmodul 1”?
Udover rådgivning omkring sundhedsmæssige forhold skal rådgivningen også omfatte dyrevelfærd og forhold omkring smittebeskyttelse. Se oversigt over antallet af lovpligtige besøg.

Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 1”?
Tilvalgsmodul 1 giver ret til efterbehandling af voksent kvæg samt egen opstart af behandling på ungdyr jf. besætningsdiagnoser.

Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 1” med elektronisk indberetning?
Rettighederne i denne type aftale er omtrent de samme som beskrevet ovenfor. I denne aftaletype skal alle sygdomsbehandlinger dog indberettes elektronisk i DMS. Til gengæld er der ingen øvre grænse for længden af ordinationsperioden ved ordination af medicin. Dette indebærer en særlig fordel for besætninger i kategorien Almindelig rådgivning, der kun består af ungdyr (slagtekalve- eller kvieopdræt), idet disse med bare 4 årlige besøg kan have adgang til at behandle dyr med besætningsdiagnoser. Derudover kan udgifter til genordinering af medicin reduceres.

Hvad indebærer ”Tilvalgsmodul 2”?
Denne type aftale er baseret på en relativ høj frekvens af dyrlægebesøg koblet med udvidede beføjelser til landmanden. Tilvalgsmodul 2 giver landmanden ret til førstegangsbehandling af voksent kvæg, såfremt besætningsdyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose. Ved besøgene skal dyrlægen bl.a. vurdere de dyr, som landmanden selv har behandlet siden sidste besøg og effekten af behandlingen.

Hvad indebærer ”Tilvalgsmodul 2” med elektronisk indberetning?
Rettighederne i denne type aftale er omtrent de samme som beskrevet ovenfor. I denne aftaletype skal alle sygdomsbehandlinger dog indberettes elektronisk i DMS. Til gengæld er der ingen øvre grænse for længden af ordinationsperioden ved ordination af medicin. Derved kan udgifter til genordinering af medicin reduceres.

Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 2”?
Tilvalgsmodul 2 giver landmanden ret til førstegangsbehandling af voksent kvæg, såfremt besætningsdyrlægen har oprettet en besætningsdiagnose. Dyrlægens adgang til at stille besætningsdiagnoser og dermed landmandens mulighed for selv at behandle udvides væsentligt i forhold til Ny-Sundhedsrådgivning. Behandlinger som tidligere har været forbeholdt dyrlæger kan nu udføres af landmanden. Det bliver således på visse vilkår muligt for landmænd at foretage intravenøs indgivelse af kalk-præparater til behandling af kælvningsfeber og ilægning af børstave ved tilbageholdt efterbyrd.

Hvordan får jeg lov til at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd?
For at få lov til at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd skal du have bestået et teoretisk såvel som et praktisk kursus i behandling. Kravene til kurserne er fastlagt af Fødevarestyrelsen. Det praktiske kursus gennemføres i besætningen sammen med besætningsdyrlægen. Ved at udføre en række behandlinger overvåget af dyrlægen skal du demonstrere dine praktiske færdigheder. Derudover skal du vise, at du har et tilstrækkeligt kendskab til sygdom, symptomer, muligheder for forveksling med andre sygdomme m.v. Udover bestået kursus så skal der i besætningen være indgået aftale om Tilvalgsmodul 2 og dyrlægen skal have oprettet en besætningsdiagnose på den pågældende sygdom.

Med aftale om tilvalgsmodul 2 kan besætningsdyrlægen ordinere medicin til en periode på indtil 35 dage.

Hvilke beføjelser får jeg med ”Tilvalgsmodul 2 med udvidet ordinationsret”?
Med denne aftale får besætningsdyrlægen mulighed til at ordinere medicin til en periode uden fastsat øvre grænse. Det er en forudsætning for at indgå denne aftaletype, at alle sygdomsbehandlinger indberettes elektronisk til Dyreregistrering.

Hvor mange rådgivningsbesøg skal jeg have?
Kravene til antallet af årlige rådgivningsbesøg fremgår af nedenstående skema. Der skelnes mellem egentlige rådgivningsbesøg og en række mellemliggende statusbesøg. Der er specifikke krav til indholdet i begge typer besøg. Statusbesøg omfatter primært evaluering af de behandlinger, landmanden har udført siden sidst samt tilsyn med staldafsnit, hvortil der er ordineret medicin. Ved rådgivningsbesøg skal desuden følges op på relevante nøgletal til vurdering af sundhed og produktion.Hvilken kategori bliver min besætning placeret i?
Alle besætninger med aftale om Obligatorisk Sundhedsrådgivning bliver placeret i en af følgende grupper:

  • Almindelig rådgivning 
  • Ekstra rådgivning 
  • Skærpet rådgivning 

Alle besætninger bliver som udgangspunkt placeret i ”ekstra rådgivning”, når en aftale indgås. Derefter afhænger placeringen af, om besætningen får bøde eller dom for overtrædelse af regler vedrørende velfærd, sundhed eller medicinhåndtering. En besætning vil kun blive flyttet til ”skærpet rådgivning” i tilfælde af bøde eller dom. Efter et år uden bøde eller dom rykkes besætningen automatisk op til ”ekstra rådgivning” hhv. ”almindelig rådgivning”.

På baggrund af en dyrlægeerklæring er det ved førstegangs tegning af en OSR-aftale muligt for en besætning, hurtigere at skifte fra ”ekstra rådgivning” til ”almindelig rådgivning”.

Nedenfor er vist, hvordan en besætnings placering kan skifte mellem de forskellige ”landmandskategorier”

Hvilken betydning har besætningens placering?
Besætningens placering i de forskellige landmandsgrupper har betydning for antallet af påkrævede rådgivningsbesøg. Kravene til antallet af rådgivningsbesøg er således mindre for besætninger i gruppen ”almindelig rådgivning”. Derudover har placeringen betydning for chancen for udvælgelse til kontrol af myndighederne. Besætninger i ”almindelig rådgivning” bliver i mindre grad udvalgt til kontrol, mens besætninger i gruppen ”skærpet rådgivning” har stor sandsynlighed for at få kontrolbesøg.

Kan økologer indgå aftale om "Tilvalgsmodul 1 eller 2"?
Begrænsningerne for selv at behandle i økologiske besætninger er dels fastlagt af EU-økologiregler, dels af branchen selv i form af de danske økologiregler.

Hvordan er chancerne for at få kontrolbesøg?
Hvis du har styr på sundheden og velfærden i besætningen, er chancerne for kontrolbesøg små.

Fremover vil myndighedernes kontrol i højere grad end nu blive risikobaseret. Det indebærer at besætninger i ”almindelig rådgivning” har meget lille risiko for at blive udvalgt til kontrolbesøg, mens besætninger i ”skærpet rådgivning” har ret stor risiko for at få kontrolbesøg. Derudover vil Fødevarestyrelsen overvåge en række udvalgte nøgletal vedrørende medicinforbrug, dødelighed og slagtefund. Der vil blive fastsat grænseværdier for disse nøgletal som løbende justeres. Overskridelse af disse grænseværdier vil indebære en øget risiko for kontrol. 

 

Sidst bekræftet: 18-12-2016 Oprettet: 21-06-2010 Revideret: 18-12-2016

Forfatter

Kvæg
Specialkonsulent

Henrik Læssøe Martin

Sundhed og produktion


Af samme forfatter

Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Kælvninger i Danmark
Opgørelser over kælvninger i Danmark fra 1999 og frem
11.05.20
Vinterkalve kræver mere
Om vinteren dør op til tre gange så mange kalve som om sommeren. Men den højere kalvedødelighed om vinteren kan undgås med ...
27.02.20
Væske er vigtigst når kalven får diarré
Diarré hos kalve er alvorligt og kan føre til forhøjet kalvedødelighed. Det er dog sjældent infektionen, men derimod væskem...
05.12.19