Feedback Form

Landbrugsuddannelser og skoler
Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 23-05-2010

Forlaget - Uddannelse 

Oprettet: 23-05-2005
Revideret: 09-02-2007

Barsel

Barsel
Graviditetsorlov
4 uger før forventet barsel har en gravid lønmodtager ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel. Bliver graviditetsorloven kortere eller længere, med- eller modregnes dette ikke i barselsorloven.


Barselsorlov

Efter fødslen har moderen pligt til fravær i to uger. Herefter ret til yderligere 12 ugers fravær. Faderen har ret til fravær i to uger efter fødslen eller modtagelsen af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen.


Forældreorlov
Efter den 14. uge efter fødslen har forældrene ret til fravær i tilsammen 32 uger. De 32 uger kan efter aftale med arbejdsgiveren forlænges til 40 eller 46 uger. Faderen kan påbegynde de 32 ugers orlov samtidig med eller i stedet for, at moderen holder sine 14 ugers barselsorlov. Mulighed for sygedagpenge ophører efter 32. uge.

8-13 uger kan udskydes til senere brug - dog inden barnet fylder 9 år. Efter aftale med arbejdsgiveren kan alle 32 uger udskydes.


Lønforhold under graviditet og barsel
Uanset hvorledes man er ansat, har moderen ret til dagpenge i fire uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt under de 32 ugers forældreorlov. Det giver sammen med faderens to uger ret til dagpenge i i alt 52 uger.

Funktionærer har krav på halv løn i fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen.

På det private arbejdsmarked er der kollektive og individuelle overenskomster og aftaler, som giver ret til fuld løn under barsel eller dele af barselsperioden.

Til top

Barselsfond
I juli 2005 trådte barselsfonden i kraft.

Hvem er omfattet af ordningen

 • Ansatte på en virksomhed, der er medlem af en af DAs medlemsorganisationer
 • Ansatte, der er omfattet af en overenskomst, der har tilsluttet sig fonden
 • Medarbejdere over 18 år (herunder voksenelever og elever).

Disse er obligatorisk omfattet. Nedenstående kan være frivilligt omfattet:

 • Medarbejder, der ikke er omfattet af en overenskomst, men hvor virksomheden er en medlemsorganisation, og virksomheden tilmelder alle ansatte

 • Elever og lærlinge under 18 år.

Pris
Det koster 786 kr. om året pr. fuldtidsansat opgjort og indberettet som ATP-bidraget. Virksomheden kan efterfølgende få refunderet 141,40 kr. i alt pr. time inkl. refusionen fra det offentlige, der p.t. udgør 88,30 kr. pr. time.

Der er ret til refusion for følgende perioder:

 • 4 uger før forventet fødsel
 • 14 uger efter fødsel
 • 2 uger efter fødsel til faderen
 • 6 uger efter barselsorloven (14 uger) til én af forældrene.

Du kan læse mere på: www.dabarsel.dk eller på www.arbejdsgiver.net


Barselsudligning på det private arbejdsmarked
1. oktober 2006 trådte en ny lov i kraft. Det betyder, at arbejdsgivere, der ikke er medlem af en overenskomst, hvortil der er knyttet en barselsfond, alligevel kan opnå støtte til udligning af udgifter ved ansættelse af forældre til nyfødte eller adopterede børn.

Ordningen bygger på et forsikringsprincip, hvor hver arbejdsgiver indbetaler et beløb pr. medarbejder for at kunne være med i ordningen. Refusionen udgør forskellen mellem fuld løn og sygedagpenge dog maksimalt 142 kr. pr. time og dækker i 26 uger. Der ydes også refusion af barselsløn til faderens to uger.

Der skal ikke indbetales bidrag for elever, der er registreret hos AER. For deltidsansatte betales kun et beløb, der modsvarer ansættelsesgraden. Der skal heller ikke indbetales bidrag for medarbejdere, der er med i en godkendt decentral ordning.

Arbejdsgivere, der er medlem af en godkendt decentral ordning, kan ikke modtage ydelser fra ordningen.

Bolig
Hvis der som en del af lønnen helt eller delvist stilles en bolig til rådighed, bør der aftales nærmere omkring størrelse af husleje i en given barsel/orlovsperioden.

Til top

Fravær og sygemelding i forbindelse med graviditet
En kvindelig lønmodtager har ret til fravær fra arbejdet i forbindelse med graviditetsundersøgelser, når disse skal finde sted i arbejdstiden.

Bliver hun sygemeldt, overgår hun - med mindre andet er aftalt med arbejdsgiveren - direkte til sygedagpenge, dersom der er fare for barnet. Går sygemeldingen på moderens forhold, bliver den ligestillet med et almindeligt sygeforløb. Vær derfor OPMÆRKSOM på ordlyden i sygeerklæringen. Man kan blive delvis sygemeldt.

Anciennitet
Den tid, en lønmodtager har været fraværende i henhold til § 7, medregnes ved beregning af anciennitet i arbejdsforholdet.

Feriepenge under barsel
Der optjenes ikke feriepenge i sygedagpengeperioder.


Børn født før 27. marts 2002
For forældre til børn, der er født før den 1. januar 2002, gælder de gamle regler om barsels- og børnepasningsorlov, og det betyder, at der fortsat kan søges om børnepasningsorlov.

Lov om børnepasningsorlov ophæves den 1. juni 2011.

Forældre til børn, der er født i perioden 1. januar til og med 26. marts 2002, er som udgangspunkt omfattet af de gamle regler om barsels- og børnepasningsorlov med mindre, der er søgt om at følge de nye regler.


Varsler

 • Senest tre måneder før det forventede fødselstidspunkt skal arbejdsgiver informeres om den forestående barsel, og hvornår graviditetsorloven starter.
 • Senest fire uger før det forventede fødselstidspunkt skal den mandlige part underrette sin arbejdsgiver om starttidspunkt og længde af fravær.
 • Inden otte uger efter fødslen skal der gives meddelelse til arbejdsgiver om, hvornår arbejdet genoptages.

Bemærk, hvis man glemmer at varsle sit fravær eller varsler forkert, mistes retten til orlov! Moderens orlov i to uger efter fødslen kan dog ikke gå tabt.

Barselsloven

Lov om barsel

Lov om privat barselsudligning

Sygedagpengeloven (se kapitel 7)

Ligebehandlingsloven

Til top

Sidst bekræftet: 09-02-2007 Oprettet: 23-05-2005 Revideret: 09-02-2007

Forfatter

SEGES Akademi
Projektkoordinator

Lisbeth Pedersen

SEGES Forlag