Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 02-12-2013

Mange arbejdsgivere undlader at anmelde arbejdsskader

Mange landmænd lever farligt. Desværre er mængden af ulykker ikke faldende i forhold til antallet af beskæftigede.


Hvis en arbejdsgiver ikke anmelder en arbejdsskade inden for fristen, eller ikke
medvirker til sagsoplysningen, kan han straffes med bøde på op til 5.000 kr.

Kommer en medarbejder til skade under arbejdet, så har arbejdsgiveren en forpligtelse til at tage hånd om, at arbejdsskaden bliver håndteret korrekt efter arbejdsskadelovgivningen. Alle arbejdsskader skal anmeldes digitalt via Arbejdsskadestyrelsens digitale anmeldesystem, EASY på hjemmesiden www.ask.dk 

Pligter ved arbejdsskade
Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, der medfører personskade, og som eventuelt senere kan begrunde ydelser efter loven. Det sikrer, at skadelidte er dækket af arbejdsskadeloven, hvis skadelidte først et stykke tid efter arbejdsulykken fx får gener i ryggen eller andre steder i kroppen, som følge af skaden. Anmeldelsen skal ske inden for 9 dage efter ulykken. Denne regel skal sikre, at de skader, der er relevante for erstatningssystemet, bliver anmeldt. Er der tvivl om en skade bør den anmeldes. 

Småskader – som for eksempel et blåt mærke – skal ikke anmeldes.

En arbejdsulykke, som ikke er blevet anmeldt som nævnt, skal anmeldes senest på 5 ugers-dagen for skadens indtræden, hvis den tilskadekomne ikke forventes at kunne genoptage sit arbejde i fuldt omfang senest på dette tidspunkt. 

Enhver dødsulykke på arbejdspladsen skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen inden for 48 timer. Det gælder for alle dødsfald, der kan være forårsaget af en arbejdsskade. 

Tilskadekomne eller efterladte kan inden for en frist på 1 år fra arbejdsulykken selv anmelde en arbejdsulykke, der ikke er blevet anmeldt af arbejdsgiveren.

Alle anmeldelser foretages digitalt til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring via det fælles anmeldesystem EASY, hvor der samtidig automatisk går besked til Arbejdsskadestyrelsen.

Også hvis der ikke er tegnet forsikring anmeldes skaden til Arbejdsskadestyrelsen via EASY. Det sker for at sikre, at medarbejderen har ret til ydelser efter arbejdsskadeloven. (Der er ikke pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for en person, der arbejder i en privat husholdning under 400 timer om året. Selv om der ikke er pligt til at forsikre en sådan person, så har man stadig pligt til at anmelde det, hvis personen kommer ud for en arbejdsskade.) 

Bøder for manglende anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen Hvis en arbejdsgiver ikke anmelder en arbejdsskade inden for fristen, eller ikke medvirker til sagsoplysningen, kan han straffes med bøde.

Bødestørrelsen er 5.000 kr. ved førstegangsforseelser og det dobbelte ved andengangsforseelser. Ved gentagelser kan bødestørrelsen forhøjes yderligere. Ved fastsættelse af bødestørrelsen, lægges der blandt andet vægt på den økonomiske gevinst, som arbejdsgiveren har haft ved overtrædelsen.  

Erstatningsydelser til den tilskadekomne
De ydelser, den tilskadekomne har mulighed for at få dækket under arbejdsskadesikringsloven, er udgifter til sygebehandling, genoptræning, hjælpemidler, godtgørelse for varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Er der tale om en så alvorlig ulykke, at den har bevirket medarbejderens død, vil der også kunne være tale om erstatning for tab af forsørger.  

Ens ansatte kan blive snydt for erstatning, hvis de på længere sigt får mén af en ikke anmeldt arbejdsskade. Manglende dokumentation for en gammel skade, som aldrig er blevet anmeldt, kan stikke en kæp i hjulet på en senere kompensation for eventuelle mén.  

Ifølge Arbejdsskadestyrelsen kan det især være et problem, hvis man har fået nyt job siden ulykken. Fx hvis en arbejdsgiver ikke er villig til at bekræfte, at man kom ud for en ulykke dengang, så kan det være svært at dokumentere, at skaden skete.  

Styrelsen oplyser, at de jævnligt har problemer med sager, hvor skader er anmeldt for sent – eller aldrig er blevet anmeldt. Derfor skal de glemsomme virksomheder advares mod konsekvenserne af den manglende registrering.  

Pligter over for Arbejdstilsynet
Arbejdsgiveren skal inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

Arbejdsgiveren skal tilsvarende anmelde egen ulykke, hvis den er sket ved brug af et teknisk hjælpemiddel, fx en maskine eller ved en forgiftning. Hvis der til gengæld for arbejdsgiver selv, er tale om en ulykke i forbindelse med håndtering af dyr (uden indblanding af maskiner) eller fald på fx gårdspladsen, så skal den ikke anmeldes. 

Anmeldelsen skal foretages digitalt til Arbejdstilsynet via det fælles anmeldesystem EASY. Ved den digitale anmeldelse går der automatisk besked til Arbejdstilsynet. Har der ikke været tale om en fraværsdag pga. ulykken, skal der udelukkende anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Easy sender automatisk til Arbejdstilsynet hvis der er mere end 1 dags fravær. I anmeldelse kan man til slut se, hvem den er sendt til fx forsikringsselskab, Arbejdstilsyn.  

Bøder for manglende anmeldelse til Arbejdstilsynet
Arbejdsgiveren kan idømmes bøde eller mere for manglende anmeldelse af en ulykke. Arbejdsgiveren kan desuden pålægges bødeansvar selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom.  

Konsekvens af manglende anmeldelse – ingen erstatning
Det kan have store konsekvenser, hvis arbejdsgiveren ikke håndterer en arbejdsskade korrekt. I yderste konsekvens kan han risikere selv at skulle betale den erstatning, som medarbejderen eller han selv går glip af fra Arbejdsskadestyrelsen, hvis arbejdsskaden afvises på grund af for sen anmeldelse.  

Problematikken omkring anmeldelse er for nylig blevet undersøgt af Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning. Den viste, at op mod to trediedele af alle ulykker i landbruget aldrig bliver anmeldt. Der er dog forskel på, hvilke skader der lider mest under underrapporteringen. De alvorlige skader, der ofte medfører sygefravær, underrapporteres mindre end de mindre skader.  

Alene læger og tandlæger skal anmelde erhvervssygdomme
Læger og tandlæger, der gennem deres erhverv konstaterer eller får mistanke om, at en person har pådraget sig eller en konstateret eller formodet erhvervssygdom eller på anden måde været udsat for skadelige påvirkninger på sin arbejdsplads, skal anmelde dette til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen skal ske snarest muligt og senest 8 uger efter at lægen eller tandlægen er blevet bekendt med erhvervssygdommen. 

Eksempel på, at det kan få konsekvenser at undlade anmeldelse af arbejdsskade fra Morsø Folkeblad 27. august 2013: 

 

Definitioner
Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. 

For Arbejdstilsynets vedkommende sker det ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø. Alt sammen med formål at opnå godt arbejdsmiljø på de enkelte virksomheder samt forebygge ulykker og nedslidning 

Arbejdsskadestyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen er en styrelse under Beskæftigelsesministeriet og træffer som neutral myndighed afgørelser i arbejdsskadesager. 

Det er arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt en skade eller en sygdom kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det er også arbejdsskadestyrelsen der træffer afgørelse om, hvor stor en erstatning man kan få tilkendt for en arbejdsskade.

Det er derimod arbejdsgivers forsikringsselskab, der udbetaler eventuelle erstatninger og som betaler omkostningerne ved, at sagen bliver behandlet hos arbejdsskadestyrelsen.

Forsikringsselskabet
En arbejdsgiver skal tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker alle ansatte. For at sikre en selv og eventuelt medarbejdende hustru, bør man mindst tegne en arbejdsskadeforsikring svarende til den man er pligtig til at tegne for medarbejderne. 

Arbejdsmarkedets erhvervssygdoms forsikring AES
AES er en tvungen ordning for alle private og offentlige arbejdsgivere. Bidrag beregnes og betales i lighed med bidrag til ATP. Arbejdsskadestyrelsen står for sagsbehandlingen og afgørelse om retten til erstatning, som udbetales af AES. 

Ved en arbejdsulykke
Forstås en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.  

Ved en erhvervssygdom
Forstås sygdomme, som er forårsaget af særlige påvirkninger gennem arbejde eller de forhold, det foregået under. 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 23-05-2016 Oprettet: 02-12-2013 Revideret: 02-12-2013

Forfatter

Kvæg
Arbejdsmiljøchef

Helle Birk Domino

Miljø & Land


Af samme forfatter

Planlægning forebygger arbejdsulykker
Artikel målrettet svineproduktion om forebyggelse af ulykker.
27.03.20
Nudging - et nyt værktøj i landbruget
Nudging afprøvet på en kvægbedrift med formålet at fremme det gode arbejdsmiljø og samtidig sætte fokus på hygiejne i malke...
12.12.18
Undgå fald fra siloen når I dækker af
Arbejdet på plansiloer kan være risikabelt, fordi der kan være tre-fire meter ned fra øverste punkt.
15.06.18
Små puf til at træffe sikre valg – nudging en ny vej
SEGES vil øge sikkerheden og skabe et bedre arbejdsmiljø i landbruget. Større sikkerhed kan nemlig både være med til at ska...
20.12.17
Landbrugets Arbejdsmiljøpris
Oversigt over Landbrugets Arbejdsmiljøpris fra 2010 og frem.
28.06.17