Feedback Form

  

Oprettet: 02-03-2015

Dansk mælkeproduktion er fortsat blandt de mest miljøeffektive

Blandt de største mælkeproducerende lande i EU er Danmark fortsat det land, der har den laveste ammoniakudledning pr. kg. mælk. Fra 1990-2012 reducerede danske mælkeproducenter udledningen med 47 pct. pr. kg mælk.


NH3-reduktionen for malkekvæg i Danmark skyldes blandt andet avlsarbejde og mere effektiv fodring, som har ført til stigende mælkeydelse hos danske køer. 

Nye tal fra EU bekræfter Danmarks førerposition i miljøeffektiv mælkeproduktion. Danmark er fortsat det land, der har de laveste ammoniak-emissioner pr. produceret kg. mælk, blandt de største mælkeproducerende lande i EU. Danmark har reduceret ammoniakudledningen pr. kg mælk med 47 pct. i perioden 1990-2012, mens reduktionerne i Storbritannien, Irland og Frankrig alle ligger på under 25 pct. i samme periode.

Med udgangspunkt i offentligt tilgængelige data om mælkeproduktion og ammoniakemissioner fra malkekvæg har Landbrug & Fødevarer analyseret effektiviteten i EU-landendes mælkeproduktion i forhold til udledningen af ammoniak (NH3) i perioden 1990-2012. 

Danmark udleder mindst blandt de største
Analysen viser, udover ovennævnte, at der i Danmark udledes 2,9 gram NH3 pr. kg mælk, mens Italien, Frankrig, Polen og Tyskland har en ammoniakbelastning på 5 gram NH3 pr. kg mælk eller derover. Holland og Belgien holder sig under 4 gram NH3 pr. kg mælk. Holland, Polen og Belgien har reduceret udledningen af NH3 pr. kg mælk mest i perioden 1990-2012. Dette skal ses i forhold til, at ammoniakbelastningen i disse lande var relativt høj i udgangspunktet. Holland reducerede således udledningen pr. kg. mælk med godt 8 gram i perioden, hvilket svarer til næsten 73 pct.

Danmark er blandt de 10 største mælkeproducerende lande i EU, som i 2012 tegnede sig for ca. 85 pct. af EU´s samlede mælkeproduktion. De fire største producenter – Tyskland, Frankrig, Storbritannien og Holland producerede tilsammen godt 79 mia. kg mælk om året, svarende til godt 56 pct. af den samlede produktion i EU. Danmark var den 9. største producent med en årlig produktion på 4,9 mia. kg, efterfulgt af Belgien med en årlig produktion på 3,1 mia. kg.

Sammenholdes den årlige produktion af mælk med de ammoniakemissioner, der er forbundet med mælkeproduktionen for de 10 største mælkeproducerende lande, er det fortsat Danmark, der udleder mindst NH3 pr. kg mælk. 

Skyldes avlsfremgang og effektiv fodring
NH3-reduktionen for malkekvæg i Danmark skyldes blandt andet avlsarbejde og mere effektiv fodring, som har ført til stigende mælkeydelse hos danske køer. Produktionen af mælk har været nogenlunde konstant de senere år, samtidigt med at antallet af malkekøer er reduceret. Det har bidraget til en væsentlig reduktion af ammoniakudledningen.

Derudover har forbedret håndtering af husdyrgødning, f.eks. flydelag eller overdækning af gylletanke også haft betydning for ammoniaktabet. Dertil kommer, at andre tiltag som f.eks. slangeudlægning og nedfældning af gylle i stedet for bredspredning har reduceret ammoniakemissionerne væsentligt. 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk
Sidst bekræftet: 28-02-2019 Oprettet: 02-03-2015 Revideret: 02-03-2015

Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Færre antibiotikauheld i robotbesætninger
Antallet af antibiotikauheld i robotbesætninger er faldet markant de seneste år. Der sker dog stadig uheld. Se her, hvor d...
29.11.19
Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld på Abildholt
Med 700 køer, 11 robotter og 7 medarbejdere har driftsleder Thomas Larsen nok at holde styr på. Men der er tjek på tingene ...
29.11.19
Kvægnyt nr. 22 - 2019
Læs om: Erfagruppe for udenlandske medarbejdere; Faste procedurer og arbejdsro forebygger antibiotikauheld m.m.
29.11.19
Uændret niveau for termoresistente kim – desværre
Arlas årlige screening for termoresistente kim viser, at 8 pct. af besætningerne ligger over 5.000 kim. Det er samme niveau...
15.11.19
Rejs ud og lær om landbrug – med Nuffield Scholarship
Vil du gerne ud i verden og lære om et selvvalgt område indenfor landbrug? Så er det måske en idé at ansøge om et Nuffield ...
15.11.19