Feedback Form

Landmand.dk - Kvæg 

Oprettet: 04-05-2015

Afklaring på Lov om hold af malkekvæg

Fødevarestyrelsen har netop præsenteret en række præciseringer af 'Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg'.


Overgangsperioden for krav til længden af sengebåse forlænges med 5 år indtil 1. juli 2034, så perioden for krav til hhv. længde og bredde er ens. Foto: SEGES

Landbrug & Fødevarer har løbende haft dialog med Fødevarestyrelsen og arrangeret besætningsbesøg for i praksis at vise, hvordan 'Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg' påvirker den daglige drift, og hvilke udfordringer loven giver fremadrettet. På den baggrund har Fødevarestyrelsen netop præsenteret L&F for, hvordan en række af lovens krav fremover fortolkes af myndighederne. Det skal understreges, at tidspunktet for, hvornår de enkelte krav vil gælde fra afhænger af overgangsordningerne. Afklaringen betyder, at det nu står klart, hvordan en række bestemmelser vil blive kontrolleret, efterhånden som de træder i kraft. 

Det drejer sig bl.a. om: 

 • Kobørster. Kravet om kobørster gælder først og fremmest større staldafsnit og gælder således ikke i mindre staldafsnit som enkeltkælvningsbokse og sygebokse. Det præciseres desuden, at kravet om kobørster omfatter både lakterende køer og goldkøer. 
   
 • Overgangsordninger for bredde og længde af sengebåse. Overgangsperioden for krav til længden af sengebåse forlænges med fem år indtil 1. juli 2034, så perioden for krav til henholdsvis længde og bredde er ens.   
   
 • Hvornår er en stald taget i brug? Der har været tvivl om, hvornår en bygning kan anses for at være ”taget i brug”, hvilket har betydning for staldens anvendelsesmuligheder. Det er nu blevet præciseret, at hvis der tidligere har været holdt dyr i forbindelse med malkeproduktion i stalden, har den været ”taget i brug”. Staldene skal dog leve op til kravene i Danske Anbefalinger fra 2001 for den dyregruppe, der kommer ind i stalden.   
    
 • Krav om at ko og kalv skal opholde sig sammen i enkeltkælvningsboks i minimum 12 timer, gældende for bedrifter etableret før 1. juli 2010 med enkeltkælvningsboks. Ifølge lov om hold af malkekvæg skal kælvning ske i en enkeltkælvningsboks, hvis der allerede nu findes en på bedriften - medmindre der foreligger særlige omstændigheder - eksempelvis hvis kælvningen er gået i gang. Ko og kalv skal opholde sig sammen i boksen i minimum 12 timer efter kælvningen. Imidlertid vil 12-timers-kravet ikke tilgodese dyrevelfærden for andre kælvende køer/kvier i besætningen, da kravet om antallet af enkelt kælvningsbokse først træder i kraft i 2024. Fødevarestyrelsen åbner nu for, at landmanden undtagelsesvis må foretage en konkret vurdering af, om kravet vedr. 12 timers samvær skal vige, så en enkeltkælvningsboks kan anvendes af en anden kælvende ko/kvie.    
   
 • Fleksible kælvningsbokse. Det vurderes, at der indenfor lovgivningens rammer kan indrettes ét stort fællesareal, såfremt der er mulighed for hurtigt indenfor fællesarealets rammer at etablere det fornødne antal enkeltkælvningsbokse jf. lovens krav til antal bokse. Det er samtidig en betingelse, at enkeltkælvningsboksene og fællesforberedelsesarealet lever op til arealkravene til det givne antal køer/kvier.    
   
 • Opmåling af stalde. Opmålingen af stalde bør foregå som i Danske Anbefalinger, således at målingen sker fra midt inventar til midt inventar. Endvidere bliver f.eks. retningslinjer for opmåling af foderbordet således, at man måler længden af hele foderbordet, hvor dyrene har adgang til foderet, og dividerer med antallet af pladser. For opmåling af stalde til kalve under seks måneder skal der fortsat anvendes indvendige mål, idet reglerne her tager udgangspunkt i EU´s kalvedirektiv.    
   
 • Opmåling af totalarealet. Køer skal have et totalareal på henholdsvis 8m2 og 6,6 m2 afhængigt af, om der er tale om stor eller lille race. Der er her tale om det totale areal, som køerne befinder sig på. Derfor skal arealet, hvor sengebøjler, vandkar, kobørster o. lign. er placeret, ikke fratrækkes ved udregning af areal pr. ko.   
    
 • Opmåling af vandkar. Alle køer skal have 10 cm vandkar. I den forbindelse er det hele drikkekarrets længde, der indgår, men ikke de centimeter som udgør enderne.   
   
 • Opmåling af sengebåselængden. Ved kontrol af sengebåsens længde opmåles således:
  • Hvor sengebåserækken står op mod en væg, måler man fra bagkanten af sengebåsen til den indvendige side af væggen eller gardinet.
  • Hvor sengebåserækken står op mod en anden sengebåserække, måler man fra bagkant af sengebås til bagkant af sengebås og dividerer med 2.
  • Hvor sengebåserækken har front mod et åbent areal, skal der måles fra bagkant til forkant.   
    
 • Opmåling af ædepladser. Opmålingen af ædepladserne skal foregå således, at længden af den del af foderbordet, som er tilgængelig for dyrene, måles og divideres med antallet af køer i stalden. Hvis arealet ud for spærben o. lign. er tilgængeligt for koen og dermed også foderet, medregnes arealet.  
   
 • Ved variation i størrelsen på køerne i stalden. I besætninger med såvel små som store dyr, skal stalden opfylde kravene for de største dyr i forhold til længde og bredde af sengebåse, gangareal, pladsforhold ved foderbordet m.m.   
    
 • Særskilte opsamlingspladser. Ved en særskilt opsamlingsplads forstås en plads, hvor køerne kan stå uforstyrret inden malkning. En særskilt opsamlingsplads kan være mellem foderbord og sengebåse, mellem sengebåsene eller i forlængelse af et malkecenter. Dermed kan den særskilte opsamlingsplads etableres flere steder i stalden. Dog skal alle øvrige krav, som gælder for de køer, der ikke står på opsamlingspladsen, være opfyldt. Det vil sige, at der skal være adgang til det fornødne antal sengebåse, vand, kobørster m.m. Ligeledes skal opsamlingspladsen have et eftergiveligt underlag.    
   
 • Liggeareal i fællesbokse til ungdyr. Ved kontrol af liggearealet i fællesbokse med ustrøet ædeareal til ungdyr, opmåles det strøede areal, der er tilgængeligt, som liggeareal for dyrene på kontroltidspunktet. Det er ud fra denne opmåling, at antal dyr i boksen kan fastsættes. 

 

Landmandsportalen Landmand.dk
Gå til Landmand.dk

Sidst bekræftet: 30-05-2018 Oprettet: 04-05-2015 Revideret: 04-05-2015

Kontakt

Specialkonsulent

Vibeke F. Nielsen

HusdyrInnovation, Sundhed, velfærd og reproduktion, kvæg


Forfatter

Kvæg
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Meget mere end fodbold - foreningsliv integrerer udenlandske medarbejdere
Godt netværk og et aktivt liv i fritiden gør livet i Danmark nemmere for udenlandske medarbejdere. For landbrugsmedhjælper ...
23.08.19
Kvægnyt nr. 14 - 2019
Reducer klimaaftryk og tjen flere penge; IFCN spår positive takter for den globale mælkeproduktion de næste 20 år; Bliv klo...
09.08.19