Feedback Form

Af samme forfatter
FarmTesten viser, at der kan spares brændstof ved at sænke dæktrykket i traktorhjulene, og samtidig kan arbejdskapaciteten i marken øges.
Udbyttemåling under høst at korn, kernemajs og raps er en reel mulighed til opgørelse af udbytteforskelle i marken.
RollMax har en positiv effekt i forhold til at reducere martrykket og spordybden.
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Høsten er mange steder våd og besværlig. Travlhed i en våd høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at anlægget er høstklart, og at man er opdateret med den nyeste viden.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2014.
Såningen har stor betydning for, om der kan laves en god radrensning. Når rækkeafstanden måles efter fremspiring, er der ofte en stor variation. Kontrollér såmaskinens rækkeafstand årligt.
Rapporten er opdateret i forhold til 2014 udgaven. Nyt er beregninger af, hvor mange vogne der skal anvendes i forhold til transportafstanden - både ved transport med traktor og lastbil.
FarmTesten viser en stor variation i gødningernes afblanding. Målingerne er foretaget både på tværs og på langs ved centrifugalspredning og på langs ved kartoffellægning.
FarmTesten viser, at snitning af kløvergræs på 22 og 16 mm snitlængde ca. koster det samme. Hvis snitlængden reduceres til 8 mm, stiger omkostninger væsentlig. Derfor bør der være en dokumenteret effekt i kostalden, før 8 mm snitlængde vælges.
Kombimaskiner med skiveskær og dybdestyringshjul har flest fordele ved den opharvede metode. Ved No-Till / Strip-Till (uden forudgående opharvning) vil tandskærsmaskiner ofte være et godt valg, men skiveskærsmaskiner kan også overvejes.
Der kan forventes et behov for tørring af hestebønner fra høsten 2015. Indlægningshøjden på planlagre anbefales ikke at overstige 1,5 meter.
Projektet "Naturens Tag" skal fremme dyrkning af Miscanthus i Danmark. Der bliver arbejdet på at videreudvikle høstmetoden, så negene renses under høstarbejdet.
FarmTestens formål er at belyse, om majshalvmøl, bladsvampe og fusarium kan begrænses ved forskellige typer mekanisk stubbearbejdning om efteråret ved pløjefri dyrkning.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.
Der er mulighed for at opnå brændstofbesparelser ved at lægge om til pløjefri dyrkning. Besparelsen afhænger meget af, hvilket system der omlægges til.
Det er muligt at reducere brændstofforbruget med 2-4 pct. ved hjælp af RTK-GPS. Der er opstillet et beregningseksempel på den samlede økonomiske besparelse, som viser ca. 4-9 pct. besparelse.
Palletanke til svovlsyre har en begrænset anvendelsesperiode på fem år. Artiklen beskriver reglerne, samt en anbefaling for anvendelse af svovlsyre i palletanke.
Vejtransport af brændstof på landbrug kan være omfattet af ADR reglerne, som er regelsættet for transport af farligt gods. Flere landbrug har fået bøder.
Valg af skær bør foretages i forhold til afgrøden og den radrenser, som skærene monteres på. Efterharven er altid essentiel for at blotlægge ukrudtet tilstrækkeligt godt.
Rækkeafstanden har stor betydning ved såning af græs til afgræsning og slæt. Det er konklusionen i Farmtesten, hvor tre storparceller er etableret på 7,0 - 12,5 - 16,7 cm rækkeafstand.
Målsætningen ved FarmTesten har været at belyse niveauet for driftsomkostningerne ved anvendelse af bælter og dæk på traktorer og mejetærskere.
Bearbejdningsdybde og hastighed har stor betydning for brændstofforbruget, når der foretages jordbearbejdning. Hvor meget kan der realistisk set spares ved reduceret jordbearbejdning?
Den generelle erfaring var; at jo vanskeligere høstforhold, jo større merkapacitet.
En tysk test har vist, at tallerkenharven arbejder overfladisk uanset indstillingen, og den stivtandede harve kan gå i dybden. Bemærk, at dybdeharvning og høj hastighed koster diesel. Resultatet vedrørende halmnedmuldning var det samme.
FarmTesten har til formål at pege på den bedst mulige optimering af markvandingsanlæg, når der alene optimeres på vandingskanonen og afstand mellem vandingsspor.
FarmTesten "Optimering af markvandingsanlæg" fra 2013 gav anbefalinger, der havde effekt. Efter gennemførsel af FarmTestens anbefalinger er vandingsbehovet nu bedre dækket og vandfordelingen tilfredsstillende.
I Tyskland er effekten af forskellige maskiner til knusning af majsstub undersøgt. En god knusning af stub ønskes for at bekæmpe majshalvmøl. De bedste maskiner knuste 50-60 procent af stænglerne.
For at opnå en god etablering af udlægget i vårsæd skal der være er fokus på, at frøet placeres i den korrekte dybde på fast og fugtig bund. Det stiller krav til såbed og maskiner.
Valg af tandtype skal foretages i forhold til den ønskede harvedybde, arbejdsopgave samt den nødvendige muldning ved pløjefri etablering af såbed.
Ved valg af tandharve til det pløjefri system, skal der fokuseres på flere parametre. Artiklen giver et bud på disse parametre, samt et overblik over de forskellige teknikker på markedet medio 2014.
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering af behovet samt generelle anbefalinger.
FarmTesten indeholder en grundig beskrivelse af, hvordan optimeringerne af anlæggene er udført og viser blandt andet de mest nødvendige tryktabstabeller, overslagspriser og formelsamling.
AgroTech har på foranledning af Færdselsgruppen lavet en test af kontaktfladetrykket på gyllevogns- og lastbildæk. Testen viser, at gyllevogne belaster vejen med 44-58 pct. af lastbiler.
Tidlig høst af korn anbefales af nogle grovfoderkonsulenter forud for efterårsetablering af kløvergræsudlæg. Om afgrøden skal tørres eller konserveres bør afhænge af modenhedsgrad og vandindhold.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2012.
Tidlig høst med små tørringsudgifter kan være billigere end investering i en større mejetærsker.
Øget ydelsesbehov på motorer på finsnittere giver både føreren og udvikleren af maskinen store udfordringer. Læs mere i artiklen, der er oversat fra DLG Test, marts 2012.
FarmTesten belyser GPS-teknologien og de 13 autostyringssystemer i Danmark primo 2013. Hvilket korrektionssignal anvender de, hvorvidt kan data overføres mellem forskellige fabrikater, og hvilke muligheder findes der for redskabsstyring?
Læs pjecen omkring emnet "Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne".
Hvad kræves der af marksprøjten, og hvilke opbevaringsformer kan anbefales, til udbringning af flydende gødning? Hvordan undgås svidningsskader? Disse spørgsmål belyses i FarmTesten.
Jo mindre jordbearbejdning, der blev foretaget forud for såning af majs, jo større spredning var der i den målte sådybde. Det er derfor vigtigt at foretage minimum én harvning før såning ved pløjefri etablering af majs.
Tørring og oplagring af kvalitetskorn er ikke væsentlig anderledes end tørring og oplagring af almindelige afgrøder, men der er faldgruber. Hurtig nedtørring og tilstrækkelig beluftning sikrer, at kornets kvalitet bevares. Hermed sikres pristillægget.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationer i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2010.
Ved såning af majs med samtidig nedfældning af flydende gødning, blev der i 2011 konstateret majsrækker, som ikke havde fået startgødning.
På bremsedagen 2011 fortalte politiet, at de sjældent finder fejl på traktorers bremser, men at manglende bremseevne typisk skyldes vognene. Færdselsgruppen vil gerne arbejde for et frivilligt system til kontrol af bremser.
Tab af ensilage ved afdækning og udtagning er vanskeligt at undgå, men ved brug af den rette placering af ensilagen i forhold til foderblander og den rette teknik til udtagning kan tabet holdes på et minimum.
Den interne transport af korn kan ske på mange måder. Valget afhænger af kapacitet og afgrødetype.
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Valget af tørringsanlæg afhænger af om kornet skal bevare spireevnen.
Planlagre er populære, da de ofte kan placeres i eksisterende bygninger. Dimensionering er altafgørende.
Hvad skal man være særligt på vagt overfor ved høst og tørring af økologisk og konventionelt korn?
Dokumentet om kornbehandling er delt op seks selvstændige afsnit og nogle hjælpediagrammer.
Med dette lille Excel-program er det hurtigt at danne sig et overblik over, hvor stort anlægget skal være, og hvor stor blæseren skal være.
FarmTest rapport (pdf)
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskiner: Grønthøstere og skårlæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner, fuldfodervogne, traktorer, mejetærskere og pressere.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskintyper: Grønthøstere, skrålæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner mm., fodringsanlæg, minilæssere samt balleindpakkere.
Salget af landbrugsmaskiner har ikke vist nogen sikker tendens i op- eller nedadgående retning. Maskiner til høst og behandling af græs er øget i forhold til 1999, medens salget af en række andre maskiner er faldet.
1999 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner fortsatte nedad.
1998 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner knækkede nedad. I vedlagte statistik kan det ses, hvorledes markedet udviklede sig i 1998.
Det samlede salg af traktorer nåede op på 4.099 enheder mod den officielle LIB -statistiks 3.652 enheder.
Den årlige statistik over solgte maskiner er nu færdig. Det samlede traktorsalg kom tæt på 4.000 enheder, helt præcis 3.936 stk., hvilket er 297 traktorer mere end LIB-statistikken.
1995 var et positivt år for maskinbranchen, idet salget af nye landbrugsmaskiner steg kraftigt.
Statistikken for solgte maskiner i 1994 er desværre mangelfuld, da en del firmaer ikke har meldt tilbage.