Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 04-01-2018

Info  - Byggeri og Teknik - 1539

Oprettet: 22-12-2006

Kornopbevaring - investere i tørrings- og lageranlæg?- skal jeg investere i tørrings- og lageranlæg?

Ved investering i udstyr til tørring op opbevaring af korn er der mange forhold, der spiller ind. Skal kornet bruges på bedriften eller sælges? Hvis kornet skal fodres op i egen bedrift, vil det oftest være en fordel selv at råde over mulighed for at konservere og lagre kornet.

Et alternativ til lagring af kornet kan være salg i høst og køb af kornfutures. Se www.agromarkets.dk.

Stålsilo til kornopbevaring
Stålsilo til kornopbevaring

Indhold

punkttegn Hvordan vurderes økonomien ?
punkttegn Lager på kornsælgende bedrifter
punkttegn Lager på bedrifter der opfodrer kornet
punkttegn Forventet prisudvikling
punkttegn BilagHvordan vurderes økonomien?
Økonomien i kornopbevaring vurderes dels for afgrøder med henblik på salg eller dels for bedrifter, hvor oplagret korn fodres op. I beregningerne indgår ikke vurdering af økonomien i hjemmeblanding, som bl.a. vil omfatte forhold vedr. arbejde, effektivitet, male- og blandeanlæg.

Når man skal vurdere, om der kan tjenes penge på at have eget lager og tilhørende tørringsanlæg, afhænger svaret primært af:

Omkostninger

 • Pris og levetid for lager og tørringsanlæg.
 • Driftsomkostninger (arbejde, energi og vedligehold).
 • Forrentning af kapital bundet i oplagret korn.
 • Evt. mistet indtjening fra alternativ anvendelse af bygninger.


Indtjening/sparede omkostninger

 • Tørring hos grovvarefirma.
 • Lavere tørringssvind og evt. lagersvind.
 • Forventet prisstigning på oplagret korn.

Ved vurdering af økonomien skal der også tages hensyn til landmandens forudsætninger og interesser for at både at passe lageret og følge markedet. Et alternativ til lagring af kornet kan være salg i høst og køb af kornfutures.

til top

Lager på kornsælgende bedrifter
Nedenstående tabel viser, at hvis afgrøderne gennemsnitlig nedtørres 3 pct. vil investeringen i en 10.000 hkg. stålsilo være rentabel, hvis kapaciteten udnyttes med mindst 70 pct. Hvis siloen altid kan fyldes helt op, vil der kunne tjenes godt 2 kr. pr. hkg mere - eller omkring 20.000 kr. i alt. Ved beregning af de sparede tørringsomkostninger er der indregnet 20 pct. rabat i forhold til prisliste fra de større grovvarefirmaer i høsten 2005.

Tabel 1. Vurdering af økonomien ved investering i stålsilo til 10.000 hkg

 

Omkostninger og fortjeneste, kr./hkg

 

Malt 18%

Foder 18%

Forrentning og afskrivning af tørringsanlæg

-0,63 kr.

-0,63 kr.

Energi til tørring (olieopvarmet)

-3,50 kr.

-3,00 kr.

Sparede omkostninger til tørring hos grovvarefirma

8,10 kr.

7,50 kr.

Reduceret tørringssvind

1,20 kr.

0,90 kr.

Fortjeneste ved egen tørring

6,07 kr.

4,77 kr.

Forrentning og afskrivning af siloanlæg

-4,04 kr.

-4,04 kr.

Variable lageromkostninger (eget arbejde mv.)

-0,28 kr.

-0,28 kr.

Lageromkostninger i alt

-4,32 kr.

-4,32 kr.

Gennemsnitlig prisstigning på oplagret korn

7,00 kr.

7,00 kr.

Forrentning af kapital bundet i oplagret korn

-1,42 kr.

-1,25 kr.

Rest til lagerrisiko og fortjeneste

7,33 kr.

6,20 kr.

I alt pr. år, ved oplagring af 7.000 hkg

53.310 kr.

43.400 kr.


Kapaciteten udnyttes gennemsnitlig med 70 pct. svarende til 7.000 hkg pr. år. Mulig besparelse på lagersvind - se bilag 5.

Kapitalen, som er bundet i oplagret korn, forrentes med procent pr. halvår, svarende til ca. 1,5 kr. pr. hkg. Priser og tilhørende omkostninger for planlager, stålsilo og gastæt silo til 5.000, 10.000 og 15.000 hkg. kan ses i bilag 1.

Omkostningerne til drift af lageret er relativt ubetydende, men det er meget væsentligt, at der ved udvidelse af lagerfaciliteter tages stilling til, om der forefindes de nødvendige timer, da manglende opsyn og rengøring kan blive fatal for hele økonomien i kornlagring. Skema til vurdering, arbejdstid samt data for energiforbrug kan ses i bilag 2. Udgifter til vedligehold vil normalt være relativ lave, og disse er ikke prissat i vedlagte.

Ved optimal styring af tørring kan tørringssvind holdes nede på 0,6 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. I høsten 2006 var taksten hos de større grovvarefirmaer 0,75 pct. pr. 0,5 pct. nedtørring. Det er således muligt at opnå en gevinst på ca. 0,3 pct. pr. 1 pct. nedtørring i eget anlæg. Yderligere oplysninger om tørringssvind findes i bilag 4.


Ved en gennemsnitlig oplagring på et halvt år er det over en årrække realistisk at opnå en prisstigning på 5-8 kr. - alt afhængig af forhandlingsevner og indsigt i bevægelser på markedet. Prisstigningen vil således typisk ligge 2-4 kroner over forrentningen af den kapital, som er bundet i den oplagrede afgrøde. For en række landmænd vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet - alt afhængig af varens kvalitet og landmandens evner og interesse for handel.


For maltbyg kan det være fornuftigt at høste kornet med gennemsnitlig 18 pct. vand for at sikre en rettidig høst/god kvalitet. Fortjenesten ved selv at nedtørre og lagre kornet ligger her over 8 kr. pr. hkg. Samtidig viser prisstatistikken i afsnit 4, at det kan være rimeligt at regne med en lidt større prisstigning på maltbyg i forhold til oplagret foderkorn. Maltbyg kan derfor være en attraktiv afgrøde til oplagring.

til top

Lager på bedrifter der opfodrer kornet

Alternativ 1. Salg eller oplagring på grovvarefirma

Det korn, der ikke er lagerkapacitet til, kan enten fragtes til grovvareforretning i høst og hjemtages, når der er behov for det, eller det kan sælges i høst og indkøbes, når eget lager er opbrugt.

I tabel 2 er opstillet de poster, som skal vurderes for at sammenstille lagring i grovvareforretning kontra salg i høst og indkøb efter behov. I begge tilfælde vil det være vanskeligt at adskille de enkelte poster, idet man som oftest vil forhandle en samlet pris for henholdsvis oplagring og byttehandel inkl. transport.

Tabel 2. Priser på alternativer for hjemmeblander med utilstrækkelig lagerkapacitet - oplagring på grovvare kontra salg i høst. Alle priser er i kr. pr. hkg.

 

Oplagret på grovvare

Salg i høst

 

Tørt korn

Korn høstet med 18% vand

Tørt korn

Korn høstet med 18% vand

Tørringstakst

0 kr.

7,50kr.

0 kr.

7,50 kr.

Øget tørringssvind

0 kr.

0,90 kr.

0 kr.

0,90 kr.

Lagerleje 6 mdr.

6,00 kr.

6,00 kr.

0 kr.

0 kr.

Lagersvind

0,75 kr.

0,75 kr.

0 kr.

0 kr.

Prisstigning, høst - forår

-

-

5-10 kr.

5-10 kr.

Transport

6-8 kr.

6-8 kr.

- -

Forrentning af oplagret korn

1,25 kr.

1,25 kr.

0 kr.

0 kr.

I alt

ca. 16 kr.

ca. 23 kr.

ca. 7 kr.

ca. 15 kr.

Ved en økonomisk sammenligning af salg i høst kontra oplagring på grovvarefirma vil det kræve, at prisforskellen mellem køb og salg holdes op mod omkostningerne ved oplagring (lagerleje og lagersvind) samt forrentning af kapitalen, som er bundet i det oplagrede korn.

I tabel 2 er "tørringssvind" kun indregnet som forskel mellem tørringssvind på grovvare og forventet svind ved evt. tørring i eget anlæg. Herved er det også muligt at holde resultatet op mod omkostninger til gastæt silo, hvor kornet ikke nedtørres. Det er kun den "ekstra" tørringssvind, som kan indregnes som en besparelse, idet vandindholdet ikke har nogen værdi.

Af tabel 2 fremgår det, at omkostningerne til oplagring eller salg i høst er en forholdsvis dyr løsning i forhold til omkostningerne ved etablering af eget lager - som vises i alternativ 2.

Alternativ 2. Etablering af lager og tørringsanlæg til foderkorn
Af ovenstående fremgår, at der hurtigt er ca. 15-20 kr. pr. hkg til at betale lager på en bedrift, hvor kornet skal fodres op i egen besætning.

Gastæt silo til kornopbevaring
Gastæt silo til kornopbevaring

 Lagertørring af korn
Lagertørring af korn


I tabel 3 er angivet de omtrentlige årlige omkostninger ved at etablere lager og tørringskapacitet på ejendommen. Der regnes med tørring af foderkorn fra 18 pct. til 15 pct. vand.

Tabel 3. Omkostninger til etablering og drift af kornopbevaringsanlæg ved 3 pct. nedtørring. Omkostningerne er vist ved fuld udnyttelse og ved 70 pct. udnyttelse af lagerkapacitet.

Maksimal kapacitet (hkg.)

Planlager m. varmluft

Gastæt

Stålsilo m. varmluft

10.000

15.000

10.000

15.000

10.000

15.000

Afskr. og forrentn., 100%

5,08

4,08

3,90

2,85

4,67

3,34

Afskr. og forrentn., 70%

7,25

5,83

5,57

4,07

6,67

4,77

Drift - eget arbejde mv.

0,33

0,30

0,15

0,20

0,18

0,14

Energi til tørring *) CO2

3,00

2,40

*) 0,54

*) 0,54

3,00

3,00

I alt, ved 100% udnyttelse

8,41

7,64

4,59

3,59

7,85

6,48

I alt, ved 70% udnyttelse

10,58

9,93

6,26

4,81

9,85

7,91

Opgørelsen i tabel 3 over omkostninger til etablering af tørre- og lagerkapacitet viser, at uanset hvilken løsning der vælges, er der tilsyneladende god økonomi i selv at lagre kornet, frem for enten at handle med grovvareforretningen eller at lade grovvareforretningen oplagre kornet og tage det hjem, når der er behov for det.

Etablering af en 5.000 hkg. gastæt silo koster godt 10 kr. pr. hkg, hvis den gennemsnitlig fyldes med 3.500 hkg, hvilket er betydelig under meromkostningerne ved tørring og salg i høst og efterfølgende indkøb efter behov.

til top

Forventet prisudvikling
For en række producenter vil det være muligt at opnå en højere prisstigning end gennemsnittet og herved få en fornuftig økonomi i oplagring, selvom det betyder øget træk på kassekreditten. Landmanden, som har en lagerfast handelsvare, har alt andet lige, en meget mere fordelagtig forhandlingssituation end landmanden, der skal sælge i høst.

I alle tilfælde bør det også vurderes, om der er andre steder i bedriften, at den nødvendige kapital kan investeres med bedre afkast.

I figur 1 nedenfor ses den gennemsnitlige prisvariation fra høst til følgende sommer for de seneste 5 år. Af kurverne kan udledes følgende tendenser:

 • Foderkorn kan forventes at stige 5 kr. frem til januar og yderligere 3 kr. i foråret.

 • Foderbyg har udvist faldende priser efter maj i alle årene.

 • Prisstigningen på maltbyg ses oftest inden nytår - og ligger lidt over niveauet for foderkorn.

 • Der ses store udsving i maltbygpriser sidst på året.

De ovenfor omtalte prisstigninger kan bruges som en målestok for, hvad der er en "normal" prisudvikling. En konkret vurdering af den forventede prisudvikling vil afhænge af en række faktorer, som f.eks. udvikling i lagre, valuta, vejret, spekulationer, handelsregulerende tiltag mv.

I figur 1 vises den gennemsnitlige prisudvikling for foderkorn og maltbyg. Bag gennemsnitstallene ligger betydelige variationer fra år til år. I bilag 6 vises udviklingen det enkelte år samt statistik for prisudviklingen for raps.

Figur 1. Prisudsving over året på gennemsnitlige fakturerede handelspriser 2000-2006 på foderkorn og maltbyg ab. gård
Figur 1. Prisudsving over året på gennemsnitlige fakturerede handelspriser 2000-2006 på foderkorn og maltbyg ab. gård.


De gennemsnitligt fakturerede salgspriser omfatter også de handler, hvor prisen kan være en del af en kontrakt - evt. hvor foder til besætningen indgår. Byttehandler og tidspunkt for indgåelse af kontrakter vil influere på priserne.

En undersøgelse af noteringen for foderkorn på Københavns fondsbørs viser, at noteringen generelt set følger mønstret i de gennemsnitligt fakturerede priser.

Forskel mellem faktureret pris for korn købt og leveret til gården (an. gård) og korn solgt ab. gård har som gennemsnit for de sidste 5 år ligget på ca. 15 kr. pr. hkg for hvede.

De fakturerede købspriser for foderkorn vil imidlertid ofte omfatte handler, hvor der indgår salg og køb i samme handel. Set i relation til gældende transporttakster skønnes prisforskellen mellem afhentet og leveret foderkorn at ligge omkring 15 kr. inkl. transport.

Hvis landmanden er i stand til at styre tørring og oplagring, således at kornet er sundt og lagerfast, vil det være et optimalt udgangspunkt for forhandling om prisen. Disse producenter vil ofte være i stand til at opnå en højere prisstigning end de 7 - 8 kr. pr. hkg, som er den gennemsnitlige forskel mellem faktureret pris i høst og prisen i januar-marts.

Ved en konkret vurdering på ejendommen skal der kigges på nøgletal for investering og ændringer i driftsomkostninger, men følgende parametre skal også inddrages:

 • Landmandens mulighed for at sikre, at den høstede vare forbliver sund og lagerfast.

 • Landmandens lyst og evner til at følge markedet.

Fordele ved at kunne tørre/høste tidligere - eks. udnytte maskinpark bedre

Bilag

 1. Priser på lager og tørringskapacitet på bedriften .
 2. Driftsomkostninger .
 3. Takster for Lagring og tørring hos grovvareforretning .
 4. Tørringsvind .
 5. Lagerleje og lagersvind .
 6. Vurdering af økonomi i lageranlæg.


Kilde

Lauridsen Jytte et al., 2002, Kornopbevaring, Landbrugets Rådgivningscenter.

til top

Sidst bekræftet: 21-12-2015 Oprettet: 22-12-2006 Revideret: 22-12-2006

Kontakt

Kasper Stougård

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Markteknik

Henning Sjørslev Lyngvig

Afgrøder & Produktion


Jens Johnsen Høy

Af samme forfatter

Det betaler sig ikke at vente med at høste!
Når høstvejret er ustadigt, skal det besluttes, om man satser på længerevarende tørvejr, eller om man tager "stikket" hjem,...
04.04.20
Sådan tørrer du kornet
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at ko...
25.03.20
Etableringsplan for våd lerjord
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jord...
23.03.20
Kommuneliste om vægtdispensation for gyllevogne
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
16.03.20
EU-typegodkendelse af alle påhængskøretøjer udskudt til 2022
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøj...
06.03.20