Af samme forfatter
Sikker etablering af efterafgrøder i korn foretages bedst efter høst. Men al erfaring viser, at der ofte ikke er tid nok efter høst. Er etablering efter høst realistisk for dig?
Rengøring af korntørringsanlægget før høst udføres bedst et par måneder før høst. En god lang udtørring minimerer risikoen for skadedyr. Gør det før sommerferien!
Vægtreglerne for landbrugskøretøjer er komplicerede. Læs denne vejledning og undgå at miste kørekortet.
Vintersæden står mange steder ret dårligt. Vurdér behovet for omsåning.
Når høstvejret er ustadigt, skal det besluttes, om man satser på længerevarende tørvejr, eller om man tager "stikket" hjem, med de tørringsomkostninger det medfører.
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at anlægget er høstklart.
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jordbearbejdning
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøjer omfattes.
Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder på en længere frist.
Vejdirektoratet har sammen med de brancheforeninger der relaterer til landbrugserhvervet, lavet en praktisk test af landbrugskøretøjers og lastbilers påvirkning af små kommuneveje. Rapporten blev udgivet i april 2019, og er nu oversat til engelsk.
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydningen af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift og omlægning af økologisk jord til vådområde.
Landmænd har mod betaling af 50 kr. pr. ha, og ved at undlade vækstregulering kunnet forsikre sig, så der ved forekomst af lejesæd er udbetalt 2500 kr. pr. ha med lejesæd.
Når landmænd laver en aftale om udførelse af opgaver i marken, bør der indgås en skriftlig aftale om arbejdets udførelse.
Anvendelse af data var et stort emne på Agritechnica, og der er et utal af forskellige bud på databaser. Og så var der selvfølgelig mange nyheder på maskinsiden
SEGES og partnere fra Branchefællesskabet for Færdsel deltog 5. november 2019 i et møde hos Færdselsstyrelsen. Her blev adoption af EU-lovgivning om påhængskøretøjer annonceret.
Ved økologisk såning overvejes det, om man skal så på lille rækkeafstand i stedet for dobbelt. Idéen er, at planterne bedre konkurrerer mod ukrudt, og som et alternativ til radrensning.
Såmaskiner til reduceret jordbearbejdning kan være de samme som i det pløjede system. Men ved direkte såning og specielt Conservation Agriculture kan der være væsentlige forskelle.
Fra 2025 må nye traktorer ikke længere være udstyret med et hydraulisk en-kreds bremseudtag, som vi har kendt det i årtier.
En ATV skal som udgangspunkt registreres som bil. Med EU-typegodkendelse som traktor kan den dog registreres som traktor. Dette har stor betydning for det krævede kørekort.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
SEGES har udarbejdet nye budgetkalkuler og opdateret eksisterende budgetkalkuler for en lang række landbrugsprodukter. Som noget nyt er der bl.a. udarbejdet kalkuler for majs og græs til biogas samt økologiske sukkerroer.
Den ny vejledning om syn af køretøjer træder i kraft fra 1. september 2019. I forhold til traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber er der skærpede krav til afmærkning af brede køretøjer.
Tidlig såning af vinterrug er godkendt som alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder ved såning senest 7. september. Overvej om du skal så rugen tidligt.
Såning af vinterbyg senest 7. september er et alternativ til pligtige, husdyr og målrettede efterafgrøder. Generelt anbefales tidlig såning af vinterbyg ikke, fordi risikoen er for stor. Læs mere om overvejelser ved tidlig såning af vinterbyg.
Overvej, om det kan være en god idé for dig at så vinterhvede tidligt i efteråret 2019, og vær opmærksom på fordele og ulemper.
Foderplanlægning Kvæg Økologi er væsentligt opgraderet i den nye udgave af planlægningsværktøjet FMS. Der er nu de samme muligheder som i den konventionelle del. Det er også muligt at deltage i et E-Learnings-kursus om brug af programmet.
Regnearket er klar til brug med dataanalyser på baggrund af de årsrapporter for 2018, der indgår i regnskabsdatabasen pr. 14. juni 2019. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
2250 landmænd har besvaret spørgeskemaet om markskader forårsaget af hjortevildt. Af disse har 30 procent oplevet markskader i større eller mindre grad i 2017
Maskinanalyser for fire planteavlsbrug med forskellig praksis for jordbearbejdning og såning viser, at det trods forskelle i dyrkningsmetode og størrelsen af det dyrkede areal lykkes alle at have lave maskin- og arbejdsomkostninger.
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-, husdyr- og målrettede efterafgrøder eller alternativer som brak eller nedsat N-kvote, beregnes.
Transport af varer, afgrøder, vand og dyr er en naturlig del af landbrugsproduktionen. Der er stor variation mellem bedrifter på, hvor meget tid og hvor store omkostninger der medgår til transportopgaverne.
I nærværende notat, som er udarbejdet i september 2018, findes mere detaljeret information om beregningerne.
I markbruget afhænger transportomkostninger bl.a. af transportafstand, markstørrelse, varemængde og transportløsning. Et regnearksværktøj hjælper dig med at estimere omkostningen til transport.
Beregn økonomi i forskellige lagertyper til kornopbevaring. Planlæg et nyt lager i forhold til fremtidige lagerbehov, bygningsmasse og adgang med lastvogne og lignende. Regneark opdateret.
Det kræver blot en lille indsats at registrere høstudbytter i salgsafgrøderne - og der er perspektiver i at anvende registreringerne i den fremtidige drift.
Skabelon til aftale om handel med grovfoder er udarbejdet i samarbejde med DM&E
Regnearket: Maskinomkostningernes variation med udbytteniveauet er videreudviklet og ajourført pr. 28. september 2017 med tilpassede eksempler på maskinomkostninger.
SEGES anbefaler, at der anvendes to principper til værdisætning af grovfoder. Det drejer sig om henholdsvis ”Intern grovfoderpris” og ”Optimeringspris grovfoder”.
FarmTesten viser, at der kan spares brændstof ved at sænke dæktrykket i traktorhjulene, og samtidig kan arbejdskapaciteten i marken øges.
Spredning af mekanisk blandet gødning rummer flere faldgruber end spredning af samgranuleret gødning. Minimering af afblandingen bør starte allerede ved levering af gødningen.
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Fra 1. januar 2017 kan nogle landbrugskøretøjer godkendes og registreres til 40 km/t. Færdselsstyrelsen har 22. december udgivet meddelelse 1999, der definerer kravene.
Presning af storballer i 0,9 m højde sammenlignet med 1,3 m muliggør 4.200 kg større vogntogsvægt. Omkostningen til tørring af halm er opgjort til 2,40 kWh pr. kg fordampet vand, mon 1,40 kWh ved korntørring.
I denne FarmTest er der gennemført undersøgelse af høst af korn ved to forskellige stubhøjder. Undersøgelsen er udført på tre forskellige lokaliteter, og hvert sted er der på et markstykke udført høst af vinterhvede med høj og lav stubhøjde.
Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier. Derfor anbefales du som landmand eller maskinstation at overveje bremser på efterspændt materiel, når der investeres.
Alle de afprøvede maskiner kan anvendes til afpudsning, hvis man respekterer deres forcer og svagheder. Men kun slagleklipperen kunne håndtere stor materialemængde.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Ved hjælp af informationer fra gødningsregnskabet kan du beregne værdien af husdyrgødningen.
Halmens værdi er et væsentligt område ved benchmarking af både mark og husdyrhold. Det har en mærkbar effekt, når halmen overses ved arbejdet med driftsgrensanalyserne.
Kan gummigeden sendes på pension? I markstak og køresilo kan en rotorudjævner udlægge afgrødemassen i tynde lag. Se videoen af rotorudjævneren her.
Undgå økonomiske tab som følge af opformering af græsukrudt og herbicidresistens - skab balance mellem vår- og vintersæd i sædskiftet.
SEGES Planter & Miljø har udarbejdet en række hurtigt læste inspirationsark med det formål at inspirere landmænd og rådgivere til handlinger, der kan give bedre økonomi på bedrifterne.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2014.
Der ses en stor variation i opnåede udbytter mellem bedrifter. Afgrøder klarer sig forskelligt på den enkelte mark. Opgør udbytter på markniveau over flere år, og sammenlign de opnåelige økonomiske resultater for det bedste afgrødevalg
Investeringsberegning giver bedre beslutningsgrundlag ved overvejelse om f.eks. større tilpasninger i maskinpark og maskinanvendelse.
Såningen har stor betydning for, om der kan laves en god radrensning. Når rækkeafstanden måles efter fremspiring, er der ofte en stor variation. Kontrollér såmaskinens rækkeafstand årligt.
Rapporten er opdateret i forhold til 2014 udgaven. Nyt er beregninger af, hvor mange vogne der skal anvendes i forhold til transportafstanden - både ved transport med traktor og lastbil.
FarmTesten viser en stor variation i gødningernes afblanding. Målingerne er foretaget både på tværs og på langs ved centrifugalspredning og på langs ved kartoffellægning.
FarmTesten viser, at snitning af kløvergræs på 22 og 16 mm snitlængde ca. koster det samme. Hvis snitlængden reduceres til 8 mm, stiger omkostninger væsentlig. Derfor bør der være en dokumenteret effekt i kostalden, før 8 mm snitlængde vælges.
Kombimaskiner med skiveskær og dybdestyringshjul har flest fordele ved den opharvede metode. Ved No-Till / Strip-Till (uden forudgående opharvning) vil tandskærsmaskiner ofte være et godt valg, men skiveskærsmaskiner kan også overvejes.
Der kan forventes et behov for tørring af hestebønner fra høsten 2015. Indlægningshøjden på planlagre anbefales ikke at overstige 1,5 meter.
Pjecen Produktionsøkonomi, Kvæg 2015 er netop udkommet med kvægbrugernes økonomiske resultater for 2014 samt en række temaartikler. Få en forsmag her:
Projektet "Naturens Tag" skal fremme dyrkning af Miscanthus i Danmark. Der bliver arbejdet på at videreudvikle høstmetoden, så negene renses under høstarbejdet.
FarmTestens formål er at belyse, om majshalvmøl, bladsvampe og fusarium kan begrænses ved forskellige typer mekanisk stubbearbejdning om efteråret ved pløjefri dyrkning.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.
Der er mulighed for at opnå brændstofbesparelser ved at lægge om til pløjefri dyrkning. Besparelsen afhænger meget af, hvilket system der omlægges til.
Det er muligt at reducere brændstofforbruget med 2-4 pct. ved hjælp af RTK-GPS. Der er opstillet et beregningseksempel på den samlede økonomiske besparelse, som viser ca. 4-9 pct. besparelse.
Igennem en årrække har vi set en stigning i rækkeafstanden på nogle såmaskiner fra 12,5 cm til ca. 17 cm.
Valg af skær bør foretages i forhold til afgrøden og den radrenser, som skærene monteres på. Efterharven er altid essentiel for at blotlægge ukrudtet tilstrækkeligt godt.
Rækkeafstanden har stor betydning ved såning af græs til afgræsning og slæt. Det er konklusionen i Farmtesten, hvor tre storparceller er etableret på 7,0 - 12,5 - 16,7 cm rækkeafstand.
Målsætningen ved FarmTesten har været at belyse niveauet for driftsomkostningerne ved anvendelse af bælter og dæk på traktorer og mejetærskere.
Farmtesten er baseret på over 100 brugererfaringer med nyere traktorer. En del af brugererfaringerne er suppleret med konkrete tal for bogført vedligehold.
Bearbejdningsdybde og hastighed har stor betydning for brændstofforbruget, når der foretages jordbearbejdning. Hvor meget kan der realistisk set spares ved reduceret jordbearbejdning?
Den generelle erfaring var; at jo vanskeligere høstforhold, jo større merkapacitet.
En tysk test har vist, at tallerkenharven arbejder overfladisk uanset indstillingen, og den stivtandede harve kan gå i dybden. Bemærk, at dybdeharvning og høj hastighed koster diesel. Resultatet vedrørende halmnedmuldning var det samme.
FarmTesten har til formål at pege på den bedst mulige optimering af markvandingsanlæg, når der alene optimeres på vandingskanonen og afstand mellem vandingsspor.
FarmTesten "Optimering af markvandingsanlæg" fra 2013 gav anbefalinger, der havde effekt. Efter gennemførsel af FarmTestens anbefalinger er vandingsbehovet nu bedre dækket og vandfordelingen tilfredsstillende.
I Tyskland er effekten af forskellige maskiner til knusning af majsstub undersøgt. En god knusning af stub ønskes for at bekæmpe majshalvmøl. De bedste maskiner knuste 50-60 procent af stænglerne.
For at opnå en god etablering af udlægget i vårsæd skal der være er fokus på, at frøet placeres i den korrekte dybde på fast og fugtig bund. Det stiller krav til såbed og maskiner.
Valg af tandtype skal foretages i forhold til den ønskede harvedybde, arbejdsopgave samt den nødvendige muldning ved pløjefri etablering af såbed.
Ved valg af tandharve til det pløjefri system, skal der fokuseres på flere parametre. Artiklen giver et bud på disse parametre, samt et overblik over de forskellige teknikker på markedet medio 2014.
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering af behovet samt generelle anbefalinger.
AgroTech har på foranledning af Færdselsgruppen lavet en test af kontaktfladetrykket på gyllevogns- og lastbildæk. Testen viser, at gyllevogne belaster vejen med 44-58 pct. af lastbiler.
Tidlig høst af korn anbefales af nogle grovfoderkonsulenter forud for efterårsetablering af kløvergræsudlæg. Om afgrøden skal tørres eller konserveres bør afhænge af modenhedsgrad og vandindhold.
Syv forskellige metoder til etablering af vintersæd er blevet undersøgt i efteråret 2013.
Indlæg på Plantekongres 2014.
Alle sprøjter kan bruges til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er velegnede. Farm-Testen ”Udbringning af flydende gødning” sætter fokus på optimal opbygning af marksprøjter og opbevaringsanlæg, samt på hvordan svidningsskader undgås.
Bestemmelse af den rigtige maskinkapacitet er en svær beslutning, fordi den rigtige løsning er forskellig fra bedrift til bedrift. Der skal tages højde for en lang række faktorer, som har betydning for beslutningen.
Kapacitetsomkostninger udgør en stor post i planteavlernes budget. Få inspiration til at sætte fokus på omkostningerne og finde forbedringsmuligheder.
Regnearket Din Bundlinje Mark 2012 er nu opdateret med seneste data fra årsrapporter for 2012. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Myndighedernes tidligere udmelding om krav til kabinefiltre er blevet ændret til en anbefaling, indtil der foreligger en endelig vurdering af effekten af EU-direktivet.
Tidlig høst med små tørringsudgifter kan være billigere end investering i en større mejetærsker.
I forbindelse med grovfoderekskursionen 2013 blev der testet og fremvist forskellige harver. På videoen fortæller specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig om harverne, deres funktioner og resultater.
Mangelfuld eller forkert tørring og beluftning fører hvert år til, at flere frøpartier bliver kasseret. Det er ærgerligt og dyrt. Er du og dit planlager klar til tørring af frøhøsten?
Der sker hvert år store lagertab på grund af forkert tørring eller manglende tilsyn. Specielt de våde høstår 2010 og 2011 har medført dyre lærepenge.
Læs pjecen omkring emnet "Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne".
Hvad kræves der af marksprøjten, og hvilke opbevaringsformer kan anbefales, til udbringning af flydende gødning? Hvordan undgås svidningsskader? Disse spørgsmål belyses i FarmTesten.
Jo mindre jordbearbejdning, der blev foretaget forud for såning af majs, jo større spredning var der i den målte sådybde. Det er derfor vigtigt at foretage minimum én harvning før såning ved pløjefri etablering af majs.
Skylleudstyr til eftermontering på sprøjter fortynder hurtigt og effektivt restsprøjtevæsken til under 2 pct. af oprindelig tankkoncentration. Det tog under 6 minutter at fortynde og sprøjte væsken ud, hvor der netop er sprøjtet.
Tørring og oplagring af kvalitetskorn er ikke væsentlig anderledes end tørring og oplagring af almindelige afgrøder, men der er faldgruber. Hurtig nedtørring og tilstrækkelig beluftning sikrer, at kornets kvalitet bevares. Hermed sikres pristillægget.
Investeringsberegninger udføres let og enkelt med programmet Inve Online. Du kan bruge et regneark til at supplere med grafiske illustrationer.
Ved såning af majs med samtidig nedfældning af flydende gødning, blev der i 2011 konstateret majsrækker, som ikke havde fået startgødning.
Injektionssprøjter har den force, at der kan foretages hurtigt middelskift. FarmTesten belyser anvendelse ved pletsprøjtning. Der anbefales optimering af sprøjterne for reduktion af reaktionslængden.
FarmTesten sætter fokus på at bruge et kamera til overvågning af maskinoperationer. Erfaringerne viser, at teknologien er velfungerede, og at maskinførerne opnår lettelser i det daglige arbejde ved at bruge videoovervågningen.
Fokus på sædskiftet kan være med til løbende at forbedre produktiviteten i planteavlen.
Automatisk registrering bliver fremtidens grundlag for optimering af planteavlen.
FarmTesten omfatter vurdering af såbed og fremspiring ved forskellige metoder til jordbearbejdning og såning af vårsæd på lerholdige jorde.
Injektionssprøjter er ikke en ny opfindelse og har igennem en længere årrække været anvendt i landbruget, primært på maskinstationer.
På bremsedagen 2011 fortalte politiet, at de sjældent finder fejl på traktorers bremser, men at manglende bremseevne typisk skyldes vognene. Færdselsgruppen vil gerne arbejde for et frivilligt system til kontrol af bremser.
Tyske undersøgelser viser, at topfarten ikke alene er afgørende for den gennemsnitlige transporthastighed, men at vejens størrelse og beskaffenhed var af afgørende betydning for den realiserede gennemsnitshastighed.
FarmTesten beskriver tilgængelig teknik og videregiver erfaringer fra praksis. Der er bl.a. fokus på korrekt indstilling af radrenseren, den opnåede bekæmpelseseffekt og økonomiske konsekvenser.
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionelle gyllevogne. Et beregningseksempel belyser økonomien ved gylleudlægning.
Ved opgaver uden krav om nedtrængning, og hvor kapaciteten er ringe, kan hurtig kørsel med marksprøjten være en løsning. Hurtig kørsel med marksprøjten stiller bl.a. nye krav til dysevalg, sprøjtebommens stabilitet og markernes egnethed til hurtig kørsel.
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene lever alle op til forventningerne.
Når du indtaster priser på såsæd, gødning, planteværn og afgrøder kan du med Mark Online beregne dækningsbidraget på den enkelte afgrøde.
Test af brugervenlighed og funktionalitet for to forskellige udbytteregistreringssystemer til mejetærskere.
SEGES har gennem mange år udgivet analyser og pjecer om produktionsøkonomi indenfor planteavl, indeholdende dels regnskabsanalyser for planteavlsbrug, dels en række artikler som behandler aktuelle emner i planteavlen fra en økonomisk vinkel.
Pickup riven er en ny type rive til sammenrivning af græs til grovfoder.
Metoder til måling og besparelser af energiforbrug ved transport og jordbearbejdning
Ved at registrere høstudbytte i afgrøderne på markniveau opnår du det bedst mulige udgangspunkt for at optimere sædskiftet.
Rapporten beskriver de tekniske, juridiske og økonomiske forhold ved etablering og drift af nabovarmeanlæg. Tre nabovarmeanlæg er undersøgt, og ejernes erfaringer fra de første tanker omkring etablering af nabovarmeanlæg, til driften og til at varmeforsyn
Systemer til automatisk åbning og lukning af bomsektioner på sprøjter ved brug af GPS positionering
Farmtest08.01.09
Gyllenedfældning og såning af majs ved hjælp af GPS-autostyring
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.
Dokumentet beskriver de forskellige faser i en mekaniseringsstrategi.
Planlagre er populære, da de ofte kan placeres i eksisterende bygninger. Dimensionering er altafgørende.
Dokumentet om kornbehandling er delt op seks selvstændige afsnit og nogle hjælpediagrammer.
Valget af tørringsanlæg afhænger af om kornet skal bevare spireevnen.
Hvad skal man være særligt på vagt overfor ved høst og tørring af økologisk og konventionelt korn?
Den interne transport af korn kan ske på mange måder. Valget afhænger af kapacitet og afgrødetype.
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Med dette lille Excel-program er det hurtigt at danne sig et overblik over, hvor stort anlægget skal være, og hvor stor blæseren skal være.
Lydbølger er anvendt for at måle hvor kompakt ensilagen er. FarmTesten indeholder målinger og erfaringer fra pilotprojektet.
Skånsom sammenrivning og jævne marker begrænser forureningen med sand og jord i forbindelse med høst af grønne afgrøder.
Ved brug af varierede doseringer er det muligt at reducere forbruget af ukrudtsmidler i roer. Umiddelbart kan besparelsen dog ikke aflønne den ekstra arbejdsindsats, der skal til.
I FarmTesten er der foretaget en undersøgelse på to landbrug af udbytter, kvalitet, økonomi og teknik ved dyrkningen af majs til modenhed og til kolbehøst.
Med regnearket DRIFT 2004 er det muligt at beregne hvor meget tid, man kan forvente at skulle bruge i marken til forskellige markopgaver. Man kan ændre på en række forudsætninger, så arbejdsbehovet kan tilpasses forholdene på den enkelte bedrift.
Et litteraturstudie, praktiske undersøgelser og tidligere landsforsøg viser, at der normalt opnås rentable merudbytter ved vanding af majs, som især er tørkefølsom i blomstringsfasen.
FarmTest rapport (pdf)
FarmTesten viser afprøvning af Solde til mejetærskere
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskiner: Grønthøstere og skårlæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner, fuldfodervogne, traktorer, mejetærskere og pressere.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskintyper: Grønthøstere, skrålæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner mm., fodringsanlæg, minilæssere samt balleindpakkere.
Sammendrag og konklusioner fra rapporten der giver anbefalinger for nedfældning af gylle.
Brugerne er godt tilfredse med befugtningsanlæg, der normalt reducerer støvgenerne i kartoffelhuse, men mængden af respirabelt støv falder ikke, viser ny FarmTest
En sammenlignende undersøgelse af uoriginale stubharvespidser fra Solbjerg og originale spidser fra henholdsvis Kongskilde og Kverneland.
FarmTest af to marksprøjter med injektionssystem undersøgt for brug til positionsbestemt sprøjtning.
Salget af landbrugsmaskiner har ikke vist nogen sikker tendens i op- eller nedadgående retning. Maskiner til høst og behandling af græs er øget i forhold til 1999, medens salget af en række andre maskiner er faldet.
Undersøgelse af fordele og ulemper ved skårlægning med fingerslåmaskine og skiveslåmaskine samt direkte tærskning.
FarmTestundersøgelse af wrappere, hvor storballerne enten stables med to storballer ovenpå hinanden eller stables med fem baller i tværsnit.
1999 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner fortsatte nedad.
1998 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner knækkede nedad. I vedlagte statistik kan det ses, hvorledes markedet udviklede sig i 1998.
Det samlede salg af traktorer nåede op på 4.099 enheder mod den officielle LIB -statistiks 3.652 enheder.
Den årlige statistik over solgte maskiner er nu færdig. Det samlede traktorsalg kom tæt på 4.000 enheder, helt præcis 3.936 stk., hvilket er 297 traktorer mere end LIB-statistikken.
1995 var et positivt år for maskinbranchen, idet salget af nye landbrugsmaskiner steg kraftigt.
Statistikken for solgte maskiner i 1994 er desværre mangelfuld, da en del firmaer ikke har meldt tilbage.