Af samme forfatter
FarmTesten beskriver forskellige systemer til gylleudlægning, herunder fordele og ulemper i forhold til brug af traditionelle gyllevogne. Et beregningseksempel belyser økonomien ved gylleudlægning.
En ny FarmTest har undersøgt snittekapacitet og ensilagekvalitet på 5 snittevogne i forhold til finsnitter. Snittevognene lever alle op til forventningerne.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser ret store fald i antallet af solgte maskiner.
Der er mange forhold at holde sig for øje, når man skal udbringe gylle, men arbejdssikkerheden skal være i orden. I rapporten beskrives og illustreres mange af de forhold, man skal være opmærksom på.
Statistik over solgte maskiner på det danske marked 2008.
Indtryk fra studietur til Tyskland med fokus på dyrkning, opbevaring og håndtering af CCM- majs samt fodring med majs til svin.
De viste tal er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører. Statistikken viser ret store udsving i antal solgte maskiner.
Kornsilo, korntørring, kornopbevaring, stålsilo, plantørring, gastæt silo.
En god overdækning af gyllebeholdere reducerer både ammoniaktab og lugt fra gyllebeholderen. Herved forbedres nærmiljøet omkring ejendommen væsentligt. Undersøgelse af forskellige former for overdækninger.
De viste tal er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører. Statistikken viser ret store udsving i antal solgte maskiner.
Den interne transport af korn kan ske på mange måder. Valget afhænger af kapacitet og afgrødetype.
Dokumentet om kornbehandling er delt op seks selvstændige afsnit og nogle hjælpediagrammer.
Planlagre er populære, da de ofte kan placeres i eksisterende bygninger. Dimensionering er altafgørende.
Hvad skal man være særligt på vagt overfor ved høst og tørring af økologisk og konventionelt korn?
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Valget af tørringsanlæg afhænger af om kornet skal bevare spireevnen.
Med dette lille Excel-program er det hurtigt at danne sig et overblik over, hvor stort anlægget skal være, og hvor stor blæseren skal være.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskiner: Grønthøstere og skårlæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner, fuldfodervogne, traktorer, mejetærskere og pressere.
Skrevet af Maskinkonsulent Gunnar Schmidt, Byggeri & Teknik,. Herning.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskintyper: Grønthøstere, skrålæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner mm., fodringsanlæg, minilæssere samt balleindpakkere.
Den sene og våde høst betyder, at der kan forventes store problemer med at håndtere den høstede afgrøde. Ved vandprocenter over 24 og høst i oktober kræver det en særlig indsats, hvis man vil sikre kornet i et plantørringsanlæg.
Salget af landbrugsmaskiner har ikke vist nogen sikker tendens i op- eller nedadgående retning. Maskiner til høst og behandling af græs er øget i forhold til 1999, medens salget af en række andre maskiner er faldet.
1999 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner fortsatte nedad.
1998 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner knækkede nedad. I vedlagte statistik kan det ses, hvorledes markedet udviklede sig i 1998.
De foreløbige erfaringer tyder på, at tilsætning af 1% foderurea kan konservere korn med op til ca. 21% vand. Tilsætningaf 2% urea kan konservere korn med op til ca. 24% vand.
Det samlede salg af traktorer nåede op på 4.099 enheder mod den officielle LIB -statistiks 3.652 enheder.
Den årlige statistik over solgte maskiner er nu færdig. Det samlede traktorsalg kom tæt på 4.000 enheder, helt præcis 3.936 stk., hvilket er 297 traktorer mere end LIB-statistikken.
1995 var et positivt år for maskinbranchen, idet salget af nye landbrugsmaskiner steg kraftigt.
Statistikken for solgte maskiner i 1994 er desværre mangelfuld, da en del firmaer ikke har meldt tilbage.