Af samme forfatter
Sikker etablering af efterafgrøder i korn foretages bedst efter høst. Men al erfaring viser, at der ofte ikke er tid nok efter høst. Er etablering efter høst realistisk for dig?
Rengøring af korntørringsanlægget før høst udføres bedst et par måneder før høst. En god lang udtørring minimerer risikoen for skadedyr. Gør det før sommerferien!
Vægtreglerne for landbrugskøretøjer er komplicerede. Læs denne vejledning og undgå at miste kørekortet.
Når høstvejret er ustadigt, skal det besluttes, om man satser på længerevarende tørvejr, eller om man tager "stikket" hjem, med de tørringsomkostninger det medfører.
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at anlægget er høstklart.
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jordbearbejdning
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøjer omfattes.
Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder på en længere frist.
Vejdirektoratet har sammen med de brancheforeninger der relaterer til landbrugserhvervet, lavet en praktisk test af landbrugskøretøjers og lastbilers påvirkning af små kommuneveje. Rapporten blev udgivet i april 2019, og er nu oversat til engelsk.
Anvendelse af data var et stort emne på Agritechnica, og der er et utal af forskellige bud på databaser. Og så var der selvfølgelig mange nyheder på maskinsiden
SEGES og partnere fra Branchefællesskabet for Færdsel deltog 5. november 2019 i et møde hos Færdselsstyrelsen. Her blev adoption af EU-lovgivning om påhængskøretøjer annonceret.
Ved økologisk såning overvejes det, om man skal så på lille rækkeafstand i stedet for dobbelt. Idéen er, at planterne bedre konkurrerer mod ukrudt, og som et alternativ til radrensning.
Såmaskiner til reduceret jordbearbejdning kan være de samme som i det pløjede system. Men ved direkte såning og specielt Conservation Agriculture kan der være væsentlige forskelle.
Fra 2025 må nye traktorer ikke længere være udstyret med et hydraulisk en-kreds bremseudtag, som vi har kendt det i årtier.
En ATV skal som udgangspunkt registreres som bil. Med EU-typegodkendelse som traktor kan den dog registreres som traktor. Dette har stor betydning for det krævede kørekort.
Den ny vejledning om syn af køretøjer træder i kraft fra 1. september 2019. I forhold til traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber er der skærpede krav til afmærkning af brede køretøjer.
FarmTesten viser, at der kan spares brændstof ved at sænke dæktrykket i traktorhjulene, og samtidig kan arbejdskapaciteten i marken øges.
Spredning af mekanisk blandet gødning rummer flere faldgruber end spredning af samgranuleret gødning. Minimering af afblandingen bør starte allerede ved levering af gødningen.
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Fra 1. januar 2017 kan nogle landbrugskøretøjer godkendes og registreres til 40 km/t. Færdselsstyrelsen har 22. december udgivet meddelelse 1999, der definerer kravene.
Presning af storballer i 0,9 m højde sammenlignet med 1,3 m muliggør 4.200 kg større vogntogsvægt. Omkostningen til tørring af halm er opgjort til 2,40 kWh pr. kg fordampet vand, mon 1,40 kWh ved korntørring.
I denne FarmTest er der gennemført undersøgelse af høst af korn ved to forskellige stubhøjder. Undersøgelsen er udført på tre forskellige lokaliteter, og hvert sted er der på et markstykke udført høst af vinterhvede med høj og lav stubhøjde.
Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier. Derfor anbefales du som landmand eller maskinstation at overveje bremser på efterspændt materiel, når der investeres.
Alle de afprøvede maskiner kan anvendes til afpudsning, hvis man respekterer deres forcer og svagheder. Men kun slagleklipperen kunne håndtere stor materialemængde.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2014.
Såningen har stor betydning for, om der kan laves en god radrensning. Når rækkeafstanden måles efter fremspiring, er der ofte en stor variation. Kontrollér såmaskinens rækkeafstand årligt.
Rapporten er opdateret i forhold til 2014 udgaven. Nyt er beregninger af, hvor mange vogne der skal anvendes i forhold til transportafstanden - både ved transport med traktor og lastbil.
FarmTesten viser en stor variation i gødningernes afblanding. Målingerne er foretaget både på tværs og på langs ved centrifugalspredning og på langs ved kartoffellægning.
FarmTesten viser, at snitning af kløvergræs på 22 og 16 mm snitlængde ca. koster det samme. Hvis snitlængden reduceres til 8 mm, stiger omkostninger væsentlig. Derfor bør der være en dokumenteret effekt i kostalden, før 8 mm snitlængde vælges.
Kombimaskiner med skiveskær og dybdestyringshjul har flest fordele ved den opharvede metode. Ved No-Till / Strip-Till (uden forudgående opharvning) vil tandskærsmaskiner ofte være et godt valg, men skiveskærsmaskiner kan også overvejes.
Der kan forventes et behov for tørring af hestebønner fra høsten 2015. Indlægningshøjden på planlagre anbefales ikke at overstige 1,5 meter.
Projektet "Naturens Tag" skal fremme dyrkning af Miscanthus i Danmark. Der bliver arbejdet på at videreudvikle høstmetoden, så negene renses under høstarbejdet.
FarmTestens formål er at belyse, om majshalvmøl, bladsvampe og fusarium kan begrænses ved forskellige typer mekanisk stubbearbejdning om efteråret ved pløjefri dyrkning.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.
Der er mulighed for at opnå brændstofbesparelser ved at lægge om til pløjefri dyrkning. Besparelsen afhænger meget af, hvilket system der omlægges til.
Det er muligt at reducere brændstofforbruget med 2-4 pct. ved hjælp af RTK-GPS. Der er opstillet et beregningseksempel på den samlede økonomiske besparelse, som viser ca. 4-9 pct. besparelse.
Igennem en årrække har vi set en stigning i rækkeafstanden på nogle såmaskiner fra 12,5 cm til ca. 17 cm.
Valg af skær bør foretages i forhold til afgrøden og den radrenser, som skærene monteres på. Efterharven er altid essentiel for at blotlægge ukrudtet tilstrækkeligt godt.
Rækkeafstanden har stor betydning ved såning af græs til afgræsning og slæt. Det er konklusionen i Farmtesten, hvor tre storparceller er etableret på 7,0 - 12,5 - 16,7 cm rækkeafstand.
Målsætningen ved FarmTesten har været at belyse niveauet for driftsomkostningerne ved anvendelse af bælter og dæk på traktorer og mejetærskere.
Bearbejdningsdybde og hastighed har stor betydning for brændstofforbruget, når der foretages jordbearbejdning. Hvor meget kan der realistisk set spares ved reduceret jordbearbejdning?
Den generelle erfaring var; at jo vanskeligere høstforhold, jo større merkapacitet.
En tysk test har vist, at tallerkenharven arbejder overfladisk uanset indstillingen, og den stivtandede harve kan gå i dybden. Bemærk, at dybdeharvning og høj hastighed koster diesel. Resultatet vedrørende halmnedmuldning var det samme.
FarmTesten har til formål at pege på den bedst mulige optimering af markvandingsanlæg, når der alene optimeres på vandingskanonen og afstand mellem vandingsspor.
FarmTesten "Optimering af markvandingsanlæg" fra 2013 gav anbefalinger, der havde effekt. Efter gennemførsel af FarmTestens anbefalinger er vandingsbehovet nu bedre dækket og vandfordelingen tilfredsstillende.
I Tyskland er effekten af forskellige maskiner til knusning af majsstub undersøgt. En god knusning af stub ønskes for at bekæmpe majshalvmøl. De bedste maskiner knuste 50-60 procent af stænglerne.
For at opnå en god etablering af udlægget i vårsæd skal der være er fokus på, at frøet placeres i den korrekte dybde på fast og fugtig bund. Det stiller krav til såbed og maskiner.
Valg af tandtype skal foretages i forhold til den ønskede harvedybde, arbejdsopgave samt den nødvendige muldning ved pløjefri etablering af såbed.
Ved valg af tandharve til det pløjefri system, skal der fokuseres på flere parametre. Artiklen giver et bud på disse parametre, samt et overblik over de forskellige teknikker på markedet medio 2014.
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering af behovet samt generelle anbefalinger.
AgroTech har på foranledning af Færdselsgruppen lavet en test af kontaktfladetrykket på gyllevogns- og lastbildæk. Testen viser, at gyllevogne belaster vejen med 44-58 pct. af lastbiler.
Tidlig høst af korn anbefales af nogle grovfoderkonsulenter forud for efterårsetablering af kløvergræsudlæg. Om afgrøden skal tørres eller konserveres bør afhænge af modenhedsgrad og vandindhold.
Indlæg på Plantekongres 2014.
Alle sprøjter kan bruges til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er velegnede. Farm-Testen ”Udbringning af flydende gødning” sætter fokus på optimal opbygning af marksprøjter og opbevaringsanlæg, samt på hvordan svidningsskader undgås.
Myndighedernes tidligere udmelding om krav til kabinefiltre er blevet ændret til en anbefaling, indtil der foreligger en endelig vurdering af effekten af EU-direktivet.
Tidlig høst med små tørringsudgifter kan være billigere end investering i en større mejetærsker.
I forbindelse med grovfoderekskursionen 2013 blev der testet og fremvist forskellige harver. På videoen fortæller specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig om harverne, deres funktioner og resultater.
Mangelfuld eller forkert tørring og beluftning fører hvert år til, at flere frøpartier bliver kasseret. Det er ærgerligt og dyrt. Er du og dit planlager klar til tørring af frøhøsten?
Der sker hvert år store lagertab på grund af forkert tørring eller manglende tilsyn. Specielt de våde høstår 2010 og 2011 har medført dyre lærepenge.
Hvad kræves der af marksprøjten, og hvilke opbevaringsformer kan anbefales, til udbringning af flydende gødning? Hvordan undgås svidningsskader? Disse spørgsmål belyses i FarmTesten.
Jo mindre jordbearbejdning, der blev foretaget forud for såning af majs, jo større spredning var der i den målte sådybde. Det er derfor vigtigt at foretage minimum én harvning før såning ved pløjefri etablering af majs.
Tørring og oplagring af kvalitetskorn er ikke væsentlig anderledes end tørring og oplagring af almindelige afgrøder, men der er faldgruber. Hurtig nedtørring og tilstrækkelig beluftning sikrer, at kornets kvalitet bevares. Hermed sikres pristillægget.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationer i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2010.
Ved såning af majs med samtidig nedfældning af flydende gødning, blev der i 2011 konstateret majsrækker, som ikke havde fået startgødning.
Injektionssprøjter har den force, at der kan foretages hurtigt middelskift. FarmTesten belyser anvendelse ved pletsprøjtning. Der anbefales optimering af sprøjterne for reduktion af reaktionslængden.
Injektionssprøjter er ikke en ny opfindelse og har igennem en længere årrække været anvendt i landbruget, primært på maskinstationer.
På bremsedagen 2011 fortalte politiet, at de sjældent finder fejl på traktorers bremser, men at manglende bremseevne typisk skyldes vognene. Færdselsgruppen vil gerne arbejde for et frivilligt system til kontrol af bremser.
Dokumentet om kornbehandling er delt op seks selvstændige afsnit og nogle hjælpediagrammer.
Hvad skal man være særligt på vagt overfor ved høst og tørring af økologisk og konventionelt korn?
Valget af tørringsanlæg afhænger af om kornet skal bevare spireevnen.
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Planlagre er populære, da de ofte kan placeres i eksisterende bygninger. Dimensionering er altafgørende.
Den interne transport af korn kan ske på mange måder. Valget afhænger af kapacitet og afgrødetype.
Med dette lille Excel-program er det hurtigt at danne sig et overblik over, hvor stort anlægget skal være, og hvor stor blæseren skal være.
FarmTest rapport (pdf)
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskiner: Grønthøstere og skårlæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner, fuldfodervogne, traktorer, mejetærskere og pressere.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskintyper: Grønthøstere, skrålæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner mm., fodringsanlæg, minilæssere samt balleindpakkere.
Salget af landbrugsmaskiner har ikke vist nogen sikker tendens i op- eller nedadgående retning. Maskiner til høst og behandling af græs er øget i forhold til 1999, medens salget af en række andre maskiner er faldet.
1999 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner fortsatte nedad.
1998 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner knækkede nedad. I vedlagte statistik kan det ses, hvorledes markedet udviklede sig i 1998.
Det samlede salg af traktorer nåede op på 4.099 enheder mod den officielle LIB -statistiks 3.652 enheder.
Den årlige statistik over solgte maskiner er nu færdig. Det samlede traktorsalg kom tæt på 4.000 enheder, helt præcis 3.936 stk., hvilket er 297 traktorer mere end LIB-statistikken.
1995 var et positivt år for maskinbranchen, idet salget af nye landbrugsmaskiner steg kraftigt.
Statistikken for solgte maskiner i 1994 er desværre mangelfuld, da en del firmaer ikke har meldt tilbage.