Af samme forfatter
Sikker etablering af efterafgrøder i korn foretages bedst efter høst. Men al erfaring viser, at der ofte ikke er tid nok efter høst. Er etablering efter høst realistisk for dig?
Rengøring af korntørringsanlægget før høst udføres bedst et par måneder før høst. En god lang udtørring minimerer risikoen for skadedyr. Gør det før sommerferien!
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks. betydning for brug af vækstreguleringsmidler. Det er gratis og hurtigt at komme i gang.
Vægtreglerne for landbrugskøretøjer er komplicerede. Læs denne vejledning og undgå at miste kørekortet.
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
Når høstvejret er ustadigt, skal det besluttes, om man satser på længerevarende tørvejr, eller om man tager "stikket" hjem, med de tørringsomkostninger det medfører.
Travlhed i høst kan betyde, at man nemmere begår fejl med hensyn til korntørring og opbevaring. Derfor er det vigtigt at kontrollere, at anlægget er høstklart.
Vinterpløjning har mange steder ikke været muligt. En god etablering kræver tålmodighed og/eller etablering med mindre jordbearbejdning
Trafikstyrelsens vægtdispensation for gyllevogne kan anvendes igen i år, men kun hvis den enkelte kommune giver tilladelse.
Ved et møde mellem Færdselsstyrelsen og landbrugsbranchen / maskinleverandørerne blev det præciseret at alle påhængskøretøjer omfattes.
Færdselsstyrelsens udmelding om at nye EU-regler skal implementeres 1. september 2020 skaber problemer for maskinfabrikanterne. Branchefællesskabet om Færdsel arbejder på en længere frist.
Vejdirektoratet har sammen med de brancheforeninger der relaterer til landbrugserhvervet, lavet en praktisk test af landbrugskøretøjers og lastbilers påvirkning af små kommuneveje. Rapporten blev udgivet i april 2019, og er nu oversat til engelsk.
Anvendelse af data var et stort emne på Agritechnica, og der er et utal af forskellige bud på databaser. Og så var der selvfølgelig mange nyheder på maskinsiden
SEGES og partnere fra Branchefællesskabet for Færdsel deltog 5. november 2019 i et møde hos Færdselsstyrelsen. Her blev adoption af EU-lovgivning om påhængskøretøjer annonceret.
Ved økologisk såning overvejes det, om man skal så på lille rækkeafstand i stedet for dobbelt. Idéen er, at planterne bedre konkurrerer mod ukrudt, og som et alternativ til radrensning.
Såmaskiner til reduceret jordbearbejdning kan være de samme som i det pløjede system. Men ved direkte såning og specielt Conservation Agriculture kan der være væsentlige forskelle.
Fra 2025 må nye traktorer ikke længere være udstyret med et hydraulisk en-kreds bremseudtag, som vi har kendt det i årtier.
En ATV skal som udgangspunkt registreres som bil. Med EU-typegodkendelse som traktor kan den dog registreres som traktor. Dette har stor betydning for det krævede kørekort.
Den ny vejledning om syn af køretøjer træder i kraft fra 1. september 2019. I forhold til traktorer, motorredskaber, påhængsvogne og påhængsredskaber er der skærpede krav til afmærkning af brede køretøjer.
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen af maj 2019 var der i marker med overvintrende afgrøder 60-70 mm mindre vand i jorden sammenlignet med 2018.
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni 2018.
Prognoserne om tørke flere uger endnu har igangsat overvejelser om ekstraordinært at vande roer med saltholdigt vand.
Programmet Vandregnskab til styring af vanding kan generelt simulere afgrødernes udvikling tilfredsstillende, dog skal modellen for vinterraps tilrettes.
Det årlige behov for markvanding er beregnet for perioden 1990-2015 ud fra klimadata for 10 lokaliteter i Danmark og ved 6 forskellige rodzonekapaciteter.
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale forhold. Set over mange år spiller andre forhold en større rolle for vandløbenes vandføring.
En målrettet regulering baseret på ekstra efterafgrøder vil kræve sædskifteændringer i stort omfang i 2021. Potentialet ved målretning af efterafgrøder inden for vandoplande varierer betydeligt.
En overslagsberegning viser, at mættede randzoner har potentiale til at blive et omkostningseffektivt kvælstofvirkemiddel og et alternativ til efterafgrøder.
Kontrolleret dræning reducerede drænafstrømningen markant; men det øgede næppe kvælstoffjernelsen i rodzonen.
Miljøstyrelsen får udviklet et screeningsværktøj kaldet Vand Web og nye modeller til beregning af vandindvindingens påvirkning af den økologiske tilstand i vandløb. Det afprøves i 2018 og forventes klar i 2019.
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2027.
FarmTesten viser, at der kan spares brændstof ved at sænke dæktrykket i traktorhjulene, og samtidig kan arbejdskapaciteten i marken øges.
Spredning af mekanisk blandet gødning rummer flere faldgruber end spredning af samgranuleret gødning. Minimering af afblandingen bør starte allerede ved levering af gødningen.
FarmTesten belyser, hvor meget der typisk fjernes ved forrensning under praksisnære forhold med forskellige renserier på økologiske og konventionelle landbrug.
Fra 1. januar 2017 kan nogle landbrugskøretøjer godkendes og registreres til 40 km/t. Færdselsstyrelsen har 22. december udgivet meddelelse 1999, der definerer kravene.
Presning af storballer i 0,9 m højde sammenlignet med 1,3 m muliggør 4.200 kg større vogntogsvægt. Omkostningen til tørring af halm er opgjort til 2,40 kWh pr. kg fordampet vand, mon 1,40 kWh ved korntørring.
I denne FarmTest er der gennemført undersøgelse af høst af korn ved to forskellige stubhøjder. Undersøgelsen er udført på tre forskellige lokaliteter, og hvert sted er der på et markstykke udført høst af vinterhvede med høj og lav stubhøjde.
Politiet er begyndt at tolke gældende lovgivningen om bremser anderledes end gængs praksis gennem årtier. Derfor anbefales du som landmand eller maskinstation at overveje bremser på efterspændt materiel, når der investeres.
Alle de afprøvede maskiner kan anvendes til afpudsning, hvis man respekterer deres forcer og svagheder. Men kun slagleklipperen kunne håndtere stor materialemængde.
Læs hvor og hvordan kvælstofudledningen kan måles, hvis der indføres en mulighed for kvælstofregulering ud fra målinger på bedriftsniveau eller i lokale deloplande. Der er delrapporter om måling i vandløb, i dræn og i jord.
Der var ikke sammenhæng mellem stigende arbejdsbredde og spild/sandindhold. Rivetypen med frontmonteret dybdestyringshjul leverede et meget lavt sandindhold i alle gentagelser.
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som vil medføre restriktioner på dyrkningsfladen, med en øget kollektiv indsats med frivillige virkemidler, især minivådområder.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2014.
Formålet er at reducere udledningen af kvælstof og fosfor gennem dræn ved at hæve vandstanden på marken i vinterhalvåret, hvilket gøres ved at indsætte en reguleringsbrønd. Drænafstrømningen reduceres, og dermed også tabet af kvælstof og fosfor via dræn.
Såningen har stor betydning for, om der kan laves en god radrensning. Når rækkeafstanden måles efter fremspiring, er der ofte en stor variation. Kontrollér såmaskinens rækkeafstand årligt.
Rapporten er opdateret i forhold til 2014 udgaven. Nyt er beregninger af, hvor mange vogne der skal anvendes i forhold til transportafstanden - både ved transport med traktor og lastbil.
FarmTesten viser en stor variation i gødningernes afblanding. Målingerne er foretaget både på tværs og på langs ved centrifugalspredning og på langs ved kartoffellægning.
FarmTesten viser, at snitning af kløvergræs på 22 og 16 mm snitlængde ca. koster det samme. Hvis snitlængden reduceres til 8 mm, stiger omkostninger væsentlig. Derfor bør der være en dokumenteret effekt i kostalden, før 8 mm snitlængde vælges.
Kombimaskiner med skiveskær og dybdestyringshjul har flest fordele ved den opharvede metode. Ved No-Till / Strip-Till (uden forudgående opharvning) vil tandskærsmaskiner ofte være et godt valg, men skiveskærsmaskiner kan også overvejes.
Der kan forventes et behov for tørring af hestebønner fra høsten 2015. Indlægningshøjden på planlagre anbefales ikke at overstige 1,5 meter.
Ny viden om vandressourcens størrelse bør føre til ændringer i administrationen af tilladelser til indvinding af vand til markvanding. Og sikre mere vand til markvanding i tørre år.
Øget markvanding vil generelt ikke påvirke tilstanden for fisk og smådyr i vandløbene negativt. De nuværende restriktioner på markvanding er formentlig ubegrundede. GEUS kalder resultaterne revolutionerende for vurdering af vandressourcens størrelse.
Projektet "Naturens Tag" skal fremme dyrkning af Miscanthus i Danmark. Der bliver arbejdet på at videreudvikle høstmetoden, så negene renses under høstarbejdet.
FarmTestens formål er at belyse, om majshalvmøl, bladsvampe og fusarium kan begrænses ved forskellige typer mekanisk stubbearbejdning om efteråret ved pløjefri dyrkning.
Der er udviklet et nyt grundlag til vurdering af grundvandets kvantitative tilstand, og herunder hvordan vandindvinding påvirker vandføringen og tilstanden i vandløb. Det viser, at der ikke er behov for at reducere vandindvindingen til markvanding.
Medianminimum vandføringen er uegnet til forvaltning af tilladelser til vandindvinding og herunder til markvanding. Nye modeller med andre parametre beskriver bedre sammenhængene mellem vandføringen i vandløb og tilstanden for fisk, smådyr og planter.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationen i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2013.
Der er mulighed for at opnå brændstofbesparelser ved at lægge om til pløjefri dyrkning. Besparelsen afhænger meget af, hvilket system der omlægges til.
Det er muligt at reducere brændstofforbruget med 2-4 pct. ved hjælp af RTK-GPS. Der er opstillet et beregningseksempel på den samlede økonomiske besparelse, som viser ca. 4-9 pct. besparelse.
Igennem en årrække har vi set en stigning i rækkeafstanden på nogle såmaskiner fra 12,5 cm til ca. 17 cm.
Valg af skær bør foretages i forhold til afgrøden og den radrenser, som skærene monteres på. Efterharven er altid essentiel for at blotlægge ukrudtet tilstrækkeligt godt.
Rækkeafstanden har stor betydning ved såning af græs til afgræsning og slæt. Det er konklusionen i Farmtesten, hvor tre storparceller er etableret på 7,0 - 12,5 - 16,7 cm rækkeafstand.
Målsætningen ved FarmTesten har været at belyse niveauet for driftsomkostningerne ved anvendelse af bælter og dæk på traktorer og mejetærskere.
Bearbejdningsdybde og hastighed har stor betydning for brændstofforbruget, når der foretages jordbearbejdning. Hvor meget kan der realistisk set spares ved reduceret jordbearbejdning?
Den generelle erfaring var; at jo vanskeligere høstforhold, jo større merkapacitet.
En tysk test har vist, at tallerkenharven arbejder overfladisk uanset indstillingen, og den stivtandede harve kan gå i dybden. Bemærk, at dybdeharvning og høj hastighed koster diesel. Resultatet vedrørende halmnedmuldning var det samme.
FarmTesten har til formål at pege på den bedst mulige optimering af markvandingsanlæg, når der alene optimeres på vandingskanonen og afstand mellem vandingsspor.
FarmTesten "Optimering af markvandingsanlæg" fra 2013 gav anbefalinger, der havde effekt. Efter gennemførsel af FarmTestens anbefalinger er vandingsbehovet nu bedre dækket og vandfordelingen tilfredsstillende.
I Tyskland er effekten af forskellige maskiner til knusning af majsstub undersøgt. En god knusning af stub ønskes for at bekæmpe majshalvmøl. De bedste maskiner knuste 50-60 procent af stænglerne.
For at opnå en god etablering af udlægget i vårsæd skal der være er fokus på, at frøet placeres i den korrekte dybde på fast og fugtig bund. Det stiller krav til såbed og maskiner.
Valg af tandtype skal foretages i forhold til den ønskede harvedybde, arbejdsopgave samt den nødvendige muldning ved pløjefri etablering af såbed.
Ved valg af tandharve til det pløjefri system, skal der fokuseres på flere parametre. Artiklen giver et bud på disse parametre, samt et overblik over de forskellige teknikker på markedet medio 2014.
Valg af harvedybde bør foretages ud fra en vurdering af jorden i den enkelte mark. Artiklen beskriver metoder til vurdering af behovet samt generelle anbefalinger.
AgroTech har på foranledning af Færdselsgruppen lavet en test af kontaktfladetrykket på gyllevogns- og lastbildæk. Testen viser, at gyllevogne belaster vejen med 44-58 pct. af lastbiler.
Tidlig høst af korn anbefales af nogle grovfoderkonsulenter forud for efterårsetablering af kløvergræsudlæg. Om afgrøden skal tørres eller konserveres bør afhænge af modenhedsgrad og vandindhold.
Grundvandets kvantitative tilstand er ifølge ny basisanalyse ringe i næsten alle områder med markvanding. Det er helt misvisende og analysen er ikke fagligt velunderbygget.
Der findes ca. 69.000 ha organogen jord i Danmark med et indhold af organisk stof over 20 pct. Udtagning med eller uden ophør af dræning er foreslået som et klimavirkemiddel.
Indlæg på Plantekongres 2014.
Alle sprøjter kan bruges til udbringning af flydende gødning, men ikke alle er velegnede. Farm-Testen ”Udbringning af flydende gødning” sætter fokus på optimal opbygning af marksprøjter og opbevaringsanlæg, samt på hvordan svidningsskader undgås.
Regnearket Din Bundlinje Mark 2012 er nu opdateret med seneste data fra årsrapporter for 2012. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Oversigt over virkemidler til reduktion af drivhusgasudledninger i landbruget i regeringens klimaplan. Opgørelse af klimaeffekter og omkostninger er mangelfuld.
Myndighedernes tidligere udmelding om krav til kabinefiltre er blevet ændret til en anbefaling, indtil der foreligger en endelig vurdering af effekten af EU-direktivet.
Usikkerhed på simulering af afgrødeudbytter ved klimaændringer kan vurderes ved at anvende et større antal modeller og analysere modellernes forskellige resultater.
Tidlig høst med små tørringsudgifter kan være billigere end investering i en større mejetærsker.
Rapporten definerer bæredygtig vandindvinding og beskriver metoder til at vurdere bæredygtighed samt anbefaler forbedringer af grundlaget for vandforvaltningen i stat og kommuner. Er også relevant i forhold til markvanding.
I forbindelse med grovfoderekskursionen 2013 blev der testet og fremvist forskellige harver. På videoen fortæller specialkonsulent Henning Sjørslev Lyngvig om harverne, deres funktioner og resultater.
Der er gennemført modelberegninger for at få et bedre videngrundlag for drøftelserne om den fremtidige forvaltning af grundvand til markvanding.
Store geografiske forskelle giver grundlag for at differentiere kravene til vandindvindingens maksimale påvirkning af vandføringen i vandløb.
Mangelfuld eller forkert tørring og beluftning fører hvert år til, at flere frøpartier bliver kasseret. Det er ærgerligt og dyrt. Er du og dit planlager klar til tørring af frøhøsten?
Vandregnskab Online kan beregne udbyttetab og økonomisk tab, når afgrøderne rammes af vandmangel og dermed tørkestress. Det giver et bedre grundlag for styring af markvanding og prioritering af vanding af afgrøder.
Målinger i nogle danske marker viser meget store variationer afhængig af især indholdet af uorganisk kvælstof i jorden og jordfugtigheden. Der er også indikationer på en effekt af typen af husdyrgødning.
Vandreservoirs til opmagasinering af vand til markvanding anvendes af nogle avlere af især frilandsgrønsager i England. Det sikrer vand til vanding i områder, hvor direkte indvinding i vækstsæsonen permanent eller periodevis ikke er mulig.
Prognosereguleret vandindvinding er betegnelsen for en ny model til forvaltning af mængden af vand, der kan anvendes til markvanding. Modelgrundlaget er under udvikling i forskningsprojektet HydroCast.
Der sker hvert år store lagertab på grund af forkert tørring eller manglende tilsyn. Specielt de våde høstår 2010 og 2011 har medført dyre lærepenge.
Markvanding har stor økonomisk betydning på grovsandet jord. Der er kort omtalt en række emner, som man bør være opmærksom på i forbindelse med rådgivning om markvanding.
Fuldstændig denitrifikation omdanner nitrat til frit kvælstof, som er uskadeligt i atmosfæren. Ufuldstændig denitrifikation vil derimod betyde dannelse af den kraftige drivhusgas lattergas. Læs mere om under hvilke forhold, der sker hvad?
Nogle plantearter udskiller naturligt stoffer, som blokerer nitrifikationen. Det kan få en enorm økonomisk og miljømæssig betydning på globalt plan, hvis landbrugsafgrøderne får denne evne.
Læs pjecen omkring emnet "Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne".
Hvad kræves der af marksprøjten, og hvilke opbevaringsformer kan anbefales, til udbringning af flydende gødning? Hvordan undgås svidningsskader? Disse spørgsmål belyses i FarmTesten.
Jo mindre jordbearbejdning, der blev foretaget forud for såning af majs, jo større spredning var der i den målte sådybde. Det er derfor vigtigt at foretage minimum én harvning før såning ved pløjefri etablering af majs.
Tørring og oplagring af kvalitetskorn er ikke væsentlig anderledes end tørring og oplagring af almindelige afgrøder, men der er faldgruber. Hurtig nedtørring og tilstrækkelig beluftning sikrer, at kornets kvalitet bevares. Hermed sikres pristillægget.
Statistikken er baseret på oplysninger fra fabrikanter og importører og viser variationer i antallet af solgte maskiner. For pressere og mejetærskere er der tale om salget til sæsonen 2010.
Ved såning af majs med samtidig nedfældning af flydende gødning, blev der i 2011 konstateret majsrækker, som ikke havde fået startgødning.
Injektionssprøjter har den force, at der kan foretages hurtigt middelskift. FarmTesten belyser anvendelse ved pletsprøjtning. Der anbefales optimering af sprøjterne for reduktion af reaktionslængden.
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produktion i forhold til slangeudlægning.
Den er afhængig af produktionsteknologien, og det kan betyde en forskel på 20 pct. i den samlede påvirkning for afgrøder.
Kvælstofgødskning øger ikke nødvendigvis emissionen af lattergas væsentligt. Forhold som jordpakning, dræningstilstand og luftskifte i jorden har stor betydning for emissionens størrelse.
Der blev ikke fundet nogen sikker effekt af reduceret jordbearbejdning, efterafgrøde og N-gødskning på emission af lattergas i et markforsøg i Irland.
I et forsøg i Irland er undersøgt, om dyrkning af kløvergræs giver lavere emission af lattergas end kvælstofgødet græs i renbestand. Der var imidlertid ingen sikker forskel.
Omkostningerne til høst, transport mv. af biomasse fra pligtige efterafgrøder er højere end hvad biogasanlæggene kan betale i forhold til gasudbyttet fra efterafgrøderne og de aktuelle biogaspriser.
Injektionssprøjter er ikke en ny opfindelse og har igennem en længere årrække været anvendt i landbruget, primært på maskinstationer.
Artiklen er trykt i "Produktionsøkonomi Planteavl 2011" og indeholder en beregning af det årlige vandingsbehov og økonomi ved vanding i otte afgrøder i perioden 1987-2010.
På bremsedagen 2011 fortalte politiet, at de sjældent finder fejl på traktorers bremser, men at manglende bremseevne typisk skyldes vognene. Færdselsgruppen vil gerne arbejde for et frivilligt system til kontrol af bremser.
Metode til beregning af behov for markvanding er beskrevet. Metoden er anvendt til at beregne markvandingsbehovet for perioden 1987-2010 og det forventede markvandingsbehov i 2040 under to forskellige klimascenarier.
Klimascenarier forudsiger varmere vejr med næsten uændret nedbør i 2040. Vandingsbehovet ændrer sig kun lidt, dog kan der forventes et større vandingsbehov i kløvergræs og græs samt måske i majs i 2040 i forhold til perioden 1961-90.
Behovet for markvanding er beregnet for otte afgrøder på grovsandet jord for hvert af årene i perioden 1987-2010. Vandingsbehovet er endvidere beregnet for tre sædskifter og som et glidende gennemsnit over tre år.
Regnearket Din Bundlinje Mark er nu klar med data fra årsrapporter for 2010. Regnearket anvendes til analyse og benchmarking af økonomi og udbytter i markbruget.
Planlægning og styring af vandingen
Vandingsvejledning for udvalgte afgrøder
Vandingsregnskab
Plantetilgængeligt vand
Manuelt vandingsregnskab
Der er mulighed for at føre vandingsregnskab med programmet Vandregnskab Online på internettet.
Nyt regneark til at beregne rodzonekapacitet. Den beregnede rodzonekapacitet kan indtastes i Vandregnskab Online, så styringen af markvandingen blive mere præcis.
Læs om dræning og afvanding og om konsekvenserne af ændret vandløbsvedligeholdelse. Omfanget af konsekvenserne er ikke kvantificeret.
Resultater fra finsk undersøgelse med hævning af vandstanden på organogen jord med henblik på at reducere udledningerne af drivhusgasser.
En undersøgelse i England og Wales viser et fald i kulstofindholdet i overjorden. De væsentligste årsager menes at være ændringer i landbrugsdriften, og reduceret forsuring via nedbør. Klimaændringer tilskrives mindre betydning.
Klimapåvirkningen fra produktion af svinekød kan reduceres ved at optimere sammensætningen af foderet under hensyn til klimapåvirkning. Under visse forhold kan både markært og kernemajs reducere svinefoderets klimapåvirkning.
Er der grundvand nok til både markvanding og vandløb? I artiklen gennemgås og kommenteres det grundlag for administration af tilladelser til markvanding, der fremgår af udkast til vandplaner.
Tilsætning af en urease inhibitor til urea kan reducere emissionen af ammoniak og dermed også den indirekte emission af lattergas meget betydeligt.
Tilsætning af en urease inhibitor til UAN-gødning kan reducere emissionen af ammoniak og dermed også mindske den indirekte emission af lattergas.
Der er sket store ændringer i nedbør, afstrømning og fordampning i løbet af de seneste 150 år i Vestjylland. De historiske ændringer i nedbør har været større end de forventede fremtidige ændringer.
En høj sojapris og en lav kornpris kan gøre det attraktivt at dyrke markært eller hestebønne til foder på nogle bedrifter. Det viser en beregning af ligevægtsudbytter for markært og hestebønne ved sojapriser i intervallet 170 kr. til 230 kr. pr. hkg.
Landscentret Planteproduktion har udviklet et regneark til analyse og benchmarking af økonomien i markbruget på den enkelte bedrift. Regnearket er især velegnet for bedrifter, der ikke er med i Targit regnearket.
Der er beregnet emission af drivhusgasser i et landsforsøg med stigende mængde N til vinterhvede uden husdyrgødning. Formålet er at se, hvordan den beregnede emission af drivhusgasser påvirkes af stigende tilførsel af kvælstofgødning.
Der er mindre årlige udsving i de gennemsnitlige kvælstofoverskud på kvægbrug og svinebrug med grønt regnskab i perioden 2003-2008.
Klimapåvirkningen i forbindelse med planteproduktion er kompleks med mange kilder til emission af drivhusgasser.
Indlæg på slutseminar den 17. februar 2009.
Der er en stor variation i rodzonekapaciteten inden for samme jordbundstype afhængig af jordens tekstur i underjorden.
Vandingsbehov og merudbytter for markvanding afhænger i høj grad af rodzonekapaciteten.
20 svinebedrifter har deltaget i et 3-årigt pilotprojekt om balanceregnskaber.
Oversigt over de forventede klimaændringer og de mulige påvirkninger af landbruget samt landbrugets muligheder for at begrænse klimaændringerne og for at tilpasse sig dem.
Baggrundsmateriale til at vurdere hvilke bedrifter, pilotprojektet er relevant for.
Økologisk korn indeholder ofte urenheder som ukrudtsfrø og grønne planter. Ved tørring og lagring skal kornet derfor renses.
Valget af tørringsanlæg afhænger af om kornet skal bevare spireevnen.
Hvad skal man være særligt på vagt overfor ved høst og tørring af økologisk og konventionelt korn?
Dokumentet om kornbehandling er delt op seks selvstændige afsnit og nogle hjælpediagrammer.
Den interne transport af korn kan ske på mange måder. Valget afhænger af kapacitet og afgrødetype.
Planlagre er populære, da de ofte kan placeres i eksisterende bygninger. Dimensionering er altafgørende.
Med dette lille Excel-program er det hurtigt at danne sig et overblik over, hvor stort anlægget skal være, og hvor stor blæseren skal være.
Det er beskrevet, hvordan kvælstoffikseringen beregnes i programmet Grønt Regnskab. For alle afgrøder er den beregnede kvælstoffiksering vist ved forskellige udbytteniveauer mv.
FarmTest rapport (pdf)
På basis af nøgletal for 2002 fra 67 kvægbrug med mælkeproduktion er der udarbejdet sammenligningstal for kvælstof- og fosforoverskud for både konventionelle og økologiske bedrifter.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskiner: Grønthøstere og skårlæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner, fuldfodervogne, traktorer, mejetærskere og pressere.
Statistikken indeholder indsamlede oplysninger fra fabrikanter og importører på følgende maskintyper: Grønthøstere, skrålæggere, jordbehandlingsmaskiner, maskiner til håndtering af gødning, såmaskiner mm., fodringsanlæg, minilæssere samt balleindpakkere.
Vandingsregnskab - skema
5-årige forsøg med pesticidfri dyrkning har givet de samme udbyttetab, som beregnet af Bicheludvalget. Omkostningerne til mekanisk ukrudtsbekæmpelse har været større.
Sammenligningstal for kvælstof- og fosforoverskud på basis af næringsstofregnskaber fra 60 bedrifter i demonstrationsprojekt med grønne regnskaber.
Salget af landbrugsmaskiner har ikke vist nogen sikker tendens i op- eller nedadgående retning. Maskiner til høst og behandling af græs er øget i forhold til 1999, medens salget af en række andre maskiner er faldet.
1999 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner fortsatte nedad.
Jordbearbejdning har en helt dominerende, direkte indflydelse på jordens fysiske egenskaber og dermed på jordens vand-, luft- og temperaturforhold samt på den biologiske aktivitet.
1998 var et år, hvor salgskurven for de fleste typer af landbrugsmaskiner knækkede nedad. I vedlagte statistik kan det ses, hvorledes markedet udviklede sig i 1998.
Det samlede salg af traktorer nåede op på 4.099 enheder mod den officielle LIB -statistiks 3.652 enheder.
Den årlige statistik over solgte maskiner er nu færdig. Det samlede traktorsalg kom tæt på 4.000 enheder, helt præcis 3.936 stk., hvilket er 297 traktorer mere end LIB-statistikken.
1995 var et positivt år for maskinbranchen, idet salget af nye landbrugsmaskiner steg kraftigt.
Statistikken for solgte maskiner i 1994 er desværre mangelfuld, da en del firmaer ikke har meldt tilbage.