Oprettet: 30-01-2020

Glyphosat og grundvand

Glyphosat udgør ikke en risiko for vores drikkevand. Der er kun få fund i grundvand, og meget sjældent koncentrationer over kravværdien. Ofte har fund kunnet forklares med utætte borerør, sprøjtning direkte omk. boring eller falske positive analyser.

Meget få fund af glyphosat i grundvand

Der sker fund af glyphosat i grundvandsovervågningen GRUMO, men i lave koncentrationer, som ikke kan true vores drikkevand. Fra 2014 til 2018 har der i grundvandsovervågningen GRUMO ikke været fund af glyphosat over kravværdien (figur 1).

Figur 1. Fund af glyphosat og AMPA i grundvandsovervågningen GRUMO. Data fra Grundvandsovervågningen.

 

I 2009 blev der rapporteret om 9 fund af glyphosat over kravværdien på 0,1 mikrogram pr. l for drikkevand. Det var uventet, og Miljøstyrelsen gennemførte en udredning. Der blev ikke fundet en endegyldig forklaring på årsagerne til fundene af glyphosat, men en række forhold tyder på problemer med den daværende analysemetode og uhensigtsmæssig placering og utilstrækkelig sikkerhedszone omkring en del af boringerne. Nogle af de højeste koncentrationer af glyphosat er fundet i boringer, der er placeret i grøfter, som sandsynligvis kan stå under vand. Det giver stor risiko for, at der kan ske nedsivning af overfladevand ned langs borerøret. Efter 2009, hvor analysemetoden er forbedret, er der kun gjort sporadiske fund af glyphosat.

I en ældre undersøgelse af små vandforsyninger i 4 af de tidligere amter, blev der fundet glyphosat i en relativ stor andel af gravede brønde og små private vandforsyninger. Derfor blev 28 private vandforsyningsanlæg undersøgt nærmere, og man fandt, at brøndene lå i moræneler med mange sprækker på kryds og tværs i jordprofilen. Der kunne ikke med sikkerhed vises sammenhæng mellem fund og transport gennem sprækker. Undersøgelsen viste, at der i mange tilfælde var anvendt glyphosat på gårdspladserne o.l. meget tæt på boringen/brønden.

I en række andre tilfælde er det med stor sandsynlighed uhensigtsmæssig adfærd, manglende beskyttelse eller defekte boreinstallationer, der kan forklare fund af glyphosat i dybere jordlag. Nedenstående billede er hentet i bilag fra Beder-indsatsplansagen, hvor det tydeligt fremgår, at der ikke er en beskyttelseszone omkring boringen.

 

Boringskontrollen

Glyphosat har de senere år været en del af kontrollen med vandværkernes indvindingsboringer, også kaldet boringskontrollen. Tabel 1 viser antal fund. Der har været 4 fund, og højeste koncentration har været 0,21 mikrogram pr. liter. AMPA, som er nedbrydningsproduktet fra glyphosat, er ikke fundet over kravværdien i boringskontrollen.

Tabel 1. Fund af glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i boringskontrollen. Data fra grundvandsovervågningen.

 År Glyphosat AMPA
Antal boringer Antal boringer med fund Antal fund over 0,1 µg/l Højeste konc., µg/l Antal boringer Antal boringer med fund Antal fund over 0,1 µg/l Højeste konc., µg/l
2018 1740 2 0 0,03 1743 0 0 -
2017 1711 6 0 0,09 1708 3 0 0,03
2016 1623 4 0 0,05 1621 3 0 0,03
2015 1228 6 1 0,21 1225 3 0 0,02
2014 1426 5 1 0,18 1426 0 0 -
2013 1542 4 2 0,13 1542 2 0 0,07
                 
1992-2018 6296 41 4     20 1  

GRUMO er den landsdækkende grundvandsovervågning, som årligt indsamler prøver fra et net af omkring 1200 boringer. Resultaterne rapporteres i årligt i GRUMO-rapporter

Boringskontrollen er prøver fra vandværkernes boringer. Kvaliteten i indvindingsboringer kontrolleres normalt hvert 3-5 år. 

 

Binding i jorden og transportveje

Glyphosat opfører sig anderledes i jorden end andre pesticider, idet der sker en stærk binding til jordpartikler. Forskningen viser, at der på lerjord kan ske transport af dette bundne glyphosat gennem makroporer, dvs. sprækker, huller efter rødder og regnormegange. Der er også eksempler på, at glyphosat på den måde er nået ned i boringer, som ikke har været forseglet korrekt.

Risikoen for udvaskning af glyphosat til grundvand er løbende til diskussion og ikke mindst efter de uforståelige fund i 2009. Glyphosat er derfor grundigt undersøgt i pesticidvarslingssystemet VAP og i flere forskningsprojekter. Der er stor enighed om, at glyphosat transporteres i bioporer og sprækker i det øverste jordlag, og at denne udvaskning drives af nedbørshændelser. De seneste resultater viser, at det er usandsynligt, at transporten af glyphosat kan fortsætte til de dybere grundvandsførende jordlag. Der mangler en forståelse af nedbrydningsprocesser i bioporer og sprækker gennem de øverste jordlag ned til 5-7 meter, der som regel har iltede forhold, som giver mulighed for mikrobiologisk omsætning.

Læs mere >

Redegørelse om Glyphosat og AMPA fund i GRUMO, 2011

Fund af glyphosat og AMPA i drikkevand fra små vandforsyningsanlæg i Storstrøms Amt, 2008

 

Sidst bekræftet: 30-01-2020 Oprettet: 30-01-2020 Revideret: 30-01-2020

Forfatter

Anlæg & Miljø
Landskonsulent, Planteværn

Poul Henning Petersen

Planteværn


Af samme forfatter

Hvor længe skal der være tørvejr efter sprøjtning?
Regnfastheden og dermed kravet til antal timers tørvejr efter sprøjtning varierer betragteligt for forskellige planteværnsm...
07.04.20
Fenix godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i kartofler efter fremspiring
Ukrudtsmidlet Fenix må anvendes i industri- og konsumkartofler efter fremspiring i splitbehandling. Den samlede dosis på 2,...
07.04.20
Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strateg...
07.04.20
Stop for Matrigon i vinterraps
Rapsen er i begyndende blomstring og fristen for anvendelse af clopyralid er dermed udløbet.
06.04.20
Sikker påfyldning og rengøring af marksprøjten
Inspirationsarket sætter fokus på emnet – kortfattet og præcist - og er lige til at printe ud og tage med i marken. De egne...
02.04.20