Feedback Form

  

Oprettet: 31-05-2019

Det kan du som kvægbruger gøre for klimaet NU

Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:

I marken

Etablere stærke efterafgrøder

En efterafgrøde opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Efterafgrøder reducerer desuden kvælstofudvaskningen. Effekten af efterafgrøder på klimaregnskabet er meget afhængig af, at etableringen er vellykket.

Håndtere husdyrgødning klimavenligt

Et effektivt flydelag eller en overdækning kan reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre. Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas. Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig.

Optimere anvendelsen af kvælstof

Markbrugets største bidrag med drivhusgasser er lattergas-emissioner fra tilført kvælstof. Derfor er det vigtigt at optimere kvælstofanvendelsen. Beregn kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Beregn markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpas den supplerende gødskning derefter.

Dyrke mere kløvergræs og græs

Sammenlignet med etårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden.

Deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt

Deltag i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, hvis du på din bedrift har lavbundsjord med et højt kulstofindhold (mere end 20 pct. organisk materiale i pløjelaget).

I stalden

Se på andelen af opdræt

Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr pr. produceret liter mælk reducerer klimagasemissionen og vil alt andet lige mindske omkostningerne.

Tilsætte fedt i foderet

Fodring med fedt reducerer vommens produktion af metan. Det gælder både for malkekøer og opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning giver den bedste samlede effekt.

Mindske fodertab og forbedre foderudnyttelse

Mindre fodertab, mere mælk pr. ko og øget foderudnyttelse vil reducere klimagasemissionen pr. liter mælk og pr. kg kød.

Tilpasse proteinindholdet i foderet

Ved at sikre, at der ikke er for meget protein i foderet, reducerer du udledningen af klimagasser.

 

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2019

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Marketing & Fagkommunikation, Fagkommunikation


Af samme forfatter

Kvægnyt nr. 16 - 2019
Fokus på medarbejdernes trivsel giver pote; Udsigt til majshøst fra midt i september; Tjek nu for drægtighed før I sender ...
06.09.19
Værktøj i DMS giver overblik over besætningens yverbetændelser
Hvordan ser 2. kalvskøernes yversundhed ud, hvornår i laktationen er der især problemer, og hvad er årsagen? Klik af i DMS-...
23.08.19
Totalt stop for brug af humankritiske antibiotika til kvæg
Fra 1. september er det slut med at bruge 3. og 4. generations cephalosporiner til kvæg. Beslutningen er branchens egen.
23.08.19
Kvægnyt nr. 15 - 2019
Totalt stop for brug ar humankritiske antibiotika til kvæg; Sådan konserverer du årets høst af hestebønner .... m.m
23.08.19
Sådan implementerer du nye rutiner hos dine medarbejdere i malkestalden
Vejen til bedre yversundhed på bedriften kan kræve, at malkerne ændrer rutiner. Godt fællesskab kan hjælpe de nye malkeruti...
23.08.19