Oprettet: 31-05-2019

Det kan du som kvægbruger gøre for klimaet NU

Der er ingen grund til at vente på en masse nye løsninger. Her er nogle af de faktorer, du som kvægbruger selv kan arbejde med allerede nu:

I marken

Etablere stærke efterafgrøder

En efterafgrøde opfanger CO2 og øger indlejringen af kulstof i jorden. Efterafgrøder reducerer desuden kvælstofudvaskningen. Effekten af efterafgrøder på klimaregnskabet er meget afhængig af, at etableringen er vellykket.

Håndtere husdyrgødning klimavenligt

Et effektivt flydelag eller en overdækning kan reducere emissionen af drivhusgasser fra gyllelagre. Det er også godt for klimaet at udnytte husdyrgødningen til biogas. Der er en særlig stor risiko for emission af lattergas, hvis jorden tilføres husdyrgødning, når jorden er våd. Timing af udbringningen efter vejrforholdene og anden gødskning er derfor vigtig.

Optimere anvendelsen af kvælstof

Markbrugets største bidrag med drivhusgasser er lattergas-emissioner fra tilført kvælstof. Derfor er det vigtigt at optimere kvælstofanvendelsen. Beregn kvælstofbehovet så præcist som muligt i hver enkelt mark. Beregn markeffekten af udbragt husdyrgødning og tilpas den supplerende gødskning derefter.

Dyrke mere kløvergræs og græs

Sammenlignet med etårige afgrøder kan kløvergræs og græs øge kulstofindholdet i jorden.

Deltage i et lavbunds- eller vådområdeprojekt

Deltag i et lavbunds- eller vådområdeprojekt, hvis du på din bedrift har lavbundsjord med et højt kulstofindhold (mere end 20 pct. organisk materiale i pløjelaget).

I stalden

Se på andelen af opdræt

Optimer produktionen, så andelen af opdræt er det absolut nødvendige i forhold til produktionen. Færre dyr pr. produceret liter mælk reducerer klimagasemissionen og vil alt andet lige mindske omkostningerne.

Tilsætte fedt i foderet

Fodring med fedt reducerer vommens produktion af metan. Det gælder både for malkekøer og opdræt. Brug af rapsfrø som fedttilsætning giver den bedste samlede effekt.

Mindske fodertab og forbedre foderudnyttelse

Mindre fodertab, mere mælk pr. ko og øget foderudnyttelse vil reducere klimagasemissionen pr. liter mælk og pr. kg kød.

Tilpasse proteinindholdet i foderet

Ved at sikre, at der ikke er for meget protein i foderet, reducerer du udledningen af klimagasser.

 

Læs også:

Artiklen har været bragt i KvægNYT nr. 11, 2019

Sidst bekræftet: 31-05-2019 Oprettet: 31-05-2019 Revideret: 31-05-2019

Forfatter

HusdyrInnovation
Kommunikationskonsulent

Kirsten Foss Marstal

Fagkommunikation


Af samme forfatter

Tilmeldingen er åben
Tilmeldingen er åben til Kvægkongres 2020, som løber af stablen 24.-25. februar i Herning.
24.01.20
SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella
Rådgivningsforløb med tæt opfølgning skal vende udviklingen mod et salmonellafrit kvægbrug, som på det seneste er gået i de...
24.01.20
Kvægbesætninger kontrolleres for håndtering af syge dyr og brug af medicin
Fra februar og frem til juni gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i kvægbesætninger om håndtering af syge og ti...
24.01.20
Kvægnyt nr. 2 - 2020
Læs bl.a. om: SEGES rykker ud til kvægbesætninger med salmonella; Du skal kende din fremstillingspris på grovfoder; Sådan k...
24.01.20
24.-25.02.2020: Kvægkongres 2020
Kom med til kvægbranchens største faglige begivenhed den 24.-25. februar 2020
15.01.20