460

Oprettet: 25-02-2011

Klimaændringers betydning for kulstof i jord i England og Wales

En undersøgelse i England og Wales viser et fald i kulstofindholdet i overjorden. De væsentligste årsager menes at være ændringer i landbrugsdriften, og reduceret forsuring via nedbør. Klimaændringer tilskrives mindre betydning.

 
I England og Wales er der gennemført en undersøgelse af ændringer i kulstofindholdet i jord. I perioden 1978-83 blev der udtaget 5.662 jordprøver i et gridnet (5 x 5 km) dækkende England og Wales. Kulstofindhold, pH mv. blev bestemt for overjorden (0-25 cm). I 2003 afsluttede man en fornyet prøveudtagning, der omfattede 40 % af de oprindelige prøvetagningssteder. Figur 1 viser kulstofindholdet i overjorden ved den første prøvetagning i 1978-83. Figur 2 viser de gennemsnitlige årlige ændringer i kulstofindhold ved den 2. prøvetagning 15-20 år senere.

Figur 1. (a) Kulstofindhold i overjord i England og Wales 1978-83, g C pr. kg jord. (b) Gennemsnitlig årlig ændring i kulstofindhold i overjord i England og Wales i perioden 1978 til 2003, g C pr. kg jord pr. år.

 

Undersøgelsen viser, at kulstofindholdet i overjorden generelt er faldet i perioden. De største fald er sket på arealer, hvor kulstofindholdet er størst. Der er konstateret et fald i kulstofindholdet i overjord på både dyrkede arealer i omdrift, arealer med varigt græs og naturarealer. Det er beregnet, at de årlige fald i kulstofindhold i jorden svarer til 10 % af den årlige industrielle CO2 udledning i UK.

Der er peget på en række forskellige årsager til faldet i kulstofindhold:

  • Intensiveret landbrugsdrift, ændringer i afgrødevalg og dræning
  • Omlægning af varigt græs til arealer i omdrift
  • Afbrænding af hede
  • Reduceret forsuring pga. mindre sur nedbør
  • Stigende temperaturer og øget nedbør

Det er vurderet, at ændringer i landbrugsdrift og arealanvendelse har spillet den største rolle. Afbrænding af hede kan være væsentlig, hvor det er praktiseret. Reduceret forsuring menes at spille en rolle for at mineraliseringen øges. Det vurderes endvidere, at der kun er en svag sammenhæng mellem de registrerede ændringer i kulstofindhold og klimaændringer. Det udelukkes ikke, at klimaændringer har en betydning; men i den undersøgte periode vurderes andre forhold at have haft større betydning.

Undersøgelsen er blevet kritiseret for, at man kun har målt kulstofindholdet i overjorden. Der kan være sket ændringer i fordelingen af det organiske stof i jordprofilen, hvis f.eks. pløjedybden er øget i perioden. Derfor ville det have været bedre at bestemme kulstofmængden pr. m2 i hele jordprofilet i stedet for kun kulstofindhold pr. kg overjord.

Kilde:
Sammendrag af indlægget: Climate Change and Soil Carbon af Guy J. D. Kirk, Nationel Soil Resources Institute, Cranfield University, UK på NJF seminaret Climate Change and Agricultural Production in the Baltic Sea Region, 4.-6. maj 2010.

 

Sidst bekræftet: 11-02-2019 Oprettet: 25-02-2011 Revideret: 25-02-2011

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger
Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni ...
21.08.18