Feedback Form

Af samme forfatter
SEGES har netop afsluttet naturprojektet ”Fra viden til virkning” med et seminar. Læs mere om projektets konklusioner og se oplæg fra seminaret her.
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det et krav, at arealet, skal være beliggende i direkte tilknytning til et eller flere af de 5 udpegede habitatnaturtyper.
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre regelsæt, der kan være i spil.
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000-områder, miljøfokusarealer og historisk gennemgang af regler for obligatorisk braklægning.
Der er mange praktiske forhold, der skal være på plads, før man kan sætte dyr ud på et naturareal, der ikke har været afgræsset tidligere.
SEGES redegør for anmeldelsespligt for arealer i Natura 2000 områder.
Dyreholderne mangler ofte viden om, hvilken pleje der er mest hensigtsmæssig, og i mange tilfælde kan det være svært at forene den optimale pleje med den drift, som giver den bedste økonomi.
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordninger m.v.
Har du et 5-årigt tilsagn til til pleje af græs- og naturarealer, med kontrol efter fast græsningstryk, så må d nu tage dyrene fra arealet.
Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs og andet grøntfoder på de arealer, hvor du har tilsagn under ordningen "pleje af græs- og naturarealer", har du mulighed for at få dispensation fra nogle af reglerne.
Pga. tørken oplever nogle, at der på naturarealerne mangler foder til de græssende dyr.
Der er blevet søgt nye tilsagn på i alt 20.000 ha. Det svarer til et beløb på 200 mio. kr., hvilket er 20 mio. kr. mere, end der er afsat på budgettet for 2018.
Det er nu tid til indstilling af personer til 15. Juni Fondens naturpriser. Prisen gives primært til private lodsejere, herunder til både enkeltpersoner, grupper eller sammenslutninger af lodsejere. Fonden har to priser på hhv. DKK 200.000 og 100.000.
Det er planlagt, at tilskudsordningen til fremme af naturpleje i Natura 2000-områder vender tilbage i 2019.
En ny vejledning til ansøgningsrunden for 2018 til den 5-årige tilskudsordning til ”Pleje af græs- og naturarealer er klar.
Regeringen har via Naturpakken et ønske om at udvide muligheden for at arbejde med erstatningsnatur. Her opsummeres på de nuværende erfaringer og viden om brug af erstatningsnatur.
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale natureksperter er opdateret.
Lærerige indtryk fra studietur til Rumænien.
Vi lærte, at undtagelser til naturbeskyttelseslovens § 3 ikke skal fortolkes udvidende.
Udgivelser16.05.17
Vores aktuelle udgivelser kan downloades eller bestilles i Netbutikken.
Frem mod 2022 udløber ca 17.000 ha med 20-årige tilsagn, hvor der er givet tilskud til landmænd, der ønskede at udtage omdriftsjord eller pleje eksisterende naturarealer. SEGES har undersøgt, hvad landmændene vil bruge arealerne til når tilsagnet ophører.
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning har udsendt orientering om naturtypebekendtgørelsens § 2, herunder afklaring i forhold til MFO-brak.
Rydningspligten indebærer, at der på landbrugsarealer ikke må være opvækst af træer og buske, der er mere end 5 år gamle regnet fra d. 1. september 2004
Ny hjemmeside giver direkte information om beskyttet natur.
Kan vådområder kombineres med tilskud til Pleje af græs- og naturarealer? Ja, det er muligt at søge tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer på græsarealer inden for et vådområdeprojekt.
NOVANA har siden 1987 overvåget vandmiljøet, og fra 2004 er også naturtilstanden for udvalgte terrestriske naturtyper blevet overvåget. I denne artikel opsummeres de vigtigste resultater fra den del af rapporten, der omhandler natur.
I den nyligt udgivne rapport sammenfattes resultaterne fra Det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen (NOVANA). I tre artikler opsummeres de vigtigste udviklingstendenser i forhold til miljø, natur og grundvand.
Faktaark16.02.17
Faktaark vedrørende bl.a.: Hegnspleje, dagsommerfugle, vandhuller, insektvolde, ferske enge, overdrev, overgangszoner, gode levesteder for markvildtet og vildtvenlige høstmetoder.
Samlingen af faktaark revideres og udvides løbende. Det seneste faktaark er "Bevar de gode levesteder i agerlandet", udarbejdet af SEGES.
Selvom et brakareal ikke er et permanent tiltag, kan det alligevel, hvis det anlægges med omtanke, fungere som et glimrende midlertidigt levested for en række af agerlandets dyr.
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for habitat- og fuglebeskyttelsesområder, natur samt naturkvalitetsplanlægning mv.
Husk, at for arealer anmeldt til 15 års genopdyrkningsret skal det oplyses til kommunen, hvis arealerne genopdyrkes
Mange landmænd med 20-årige tilsagn oplever efter en del år, at det kan være svært at opfylde betingelserne, fordi arealerne bliver for våde til, at de kan græsses.
Samlingen af faktaark udvides og revideres løbende.
Den politiske aftale om naturpakken er netop vedtaget. Se kort sammendrag af pakkens initiativer.
Der er udkommet en opdateret rapport fra Aarhus Universitet som beskriver HNV parametre.
Mange lodsejere, der søger tilskud til pleje af græs og naturarealer, lever ikke op til kravene om pleje og mister tilskuddet. I fire korte videoer kan du se, hvordan du undgår typiske fejl, og hvilke muligheder der er for dispensation.
En ny vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer er udkommet. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til reglerne i 2015.
Ordningen er i 2016 ikke ændret i forhold til 2015, hvor der skete flere væsentlige ændringer. Disse repeteres her.
Kort gennemgang af kombinationsmuligheder og økonomi.
En række lodsejere har fået afslag på deres ansøgning om gentegning af tilsagn med tilskud til pleje af græs- og naturarealer i Natura 2000 områder. Mulige konsekvenser og behov for anmeldelse af driftsændringer beskrives.
21 kommuner er blevet interviewet om, hvordan de håndterer henvendelser fra lodsejere, der ønsker at få hævet deres arealers naturværdi. Få landmænd har indtil videre haft kontakt med kommunerne.
1 års reglen er ikke gældende for braklagte arealer, hvis det er på grund af andre årsager end braklægningen, at arealet er blevet omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Husk, at arealer i den 5-årige plejegræsordning 'Pleje af græs- og naturarealer' skal være plejet den 31. august, hvis der er valgt kontrol efter tæt lavt plantedække.
Hen over efteråret 2015 afholder SEGES en række gratis arrangementer, der skal sætte fokus på naturpleje. Målet er at vise, hvordan tilskudsmuligheder og regler kan kombineres med god naturpleje.
Der er udviklet et biodiversitetskort over Danmark. Kortet giver et databaseret overblik over, hvor den beskyttelseskrævende natur er i Danmark.
Resultatet af længere tids arbejde for at gøre det lettere for landmanden at pleje naturen ligger nu klar i form af et katalog med 20 konkrete løsningsforslag.
Ny rapport indeholder negative konklusioner for naturværdierne i småbiotoperne trods positiv udvikling i antallet af småbiotoper
Ordningen Tilskud til pleje af græs- og naturarealer er blevet ændret på en række punkter. Blandt andet er sanktionsbestemmelserne lempet væsentligt, så man ikke risikerer tilbagebetaling af tilskud med tilbagevirkende kraft.
Lovgivning13.08.14
Bekendtgørelser og vejledninger vedr. naturbeskyttelse, drift af landbrugsjord og vandløbsloven
På en studietur til Sverige fik vi blandt andet indtryk af, at den højere grad af positive incitamenter og lodsejerinddragelse kan skabe gode resultater.
431 ansøgere til det 5-årige tilskud til pleje af græs- og naturarealer har i år valgt at blive kontrolleret efter fast græsningstryk. Vær opmærksom på, at det rette antal dyr skal gå på arealet i juni, juli og august.
NaturErhvervstyrelsen har netop udsendt en nyhed om dyrkningsforbud på visse permanente græsarealer i Natura 2000 områder. Få arealer vil blive omfattet, da de udpegede arealer allerede er beskyttet via anden lovgivning.
Videncentret har stillet en række spørgsmål om kontrol efter fast græsningstryk. Se svarene her.
Naturstyrelsen har netop offentliggjort nye basisanalyser for de 252 Natura 2000-områder. Basisanalyserne gennemgår tilstanden for naturtyper og arter i Natura 2000-områderne, og udgør grundlaget for 2. generation af Natura 2000-planerne.
I et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Videncentret for Landbrug er der udgivet et informationshæfte om beskyttelse af en række dyrearter (bilag IV arter).
By- og Landskabsstyrelsen har besvaret Landscentrets spørgsmål om overholdelse af 1 års fristen den 15. januar 2009
Principiel afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. anmeldelsespligt aktivitet i Natura 2000 område
Principiel afgørelse fra Naturklagenævnet vedr. anmeldelsespligt aktivitet i Natura 2000 område.
Status over udviklingen i naturtilstanden. Der ses på omfang af arealer, der er ekstensivt drevet, miljøpåvirkninger og vigtige dyr og planters tilstand.
Bilag til koncept for naturplaner
Bilag til koncept for naturplaner
Introduktion til koncept for naturplaner
Kvart dosis har i undersøgelser vist en markant rigere fauna end ved anvendelse af normal dosis.
Sammenligningstal for kvælstof- og fosforoverskud på basis af næringsstofregnskaber fra 60 bedrifter i demonstrationsprojekt med grønne regnskaber.
Forskningscenter for økologisk jordbrug (FØJO) har udarbejdet en slutrapport for et delprojekt. Rapporten handler blandt andet om mulighederne for at integrere natur- og miljøhensyn i driftsledelsen. Her bringes et resumé.
Regeringen besluttede i begyndelsen af året, at der skal ydes en ekstra hjælp til de skovejere, der blev ramt af orkanen den 3. december 1999. Hjælpepakken består af et supplement til de eksisterende regler om skattelettelser
Det har Danmarks Miljøundersøgelser sat ord på i en ny faglig rapport, som udkom i september. Rapportens titel er Naturkvalitet
Naturrådets første rapport, som udkom den 29. september, handler om landbrugets og landbrugsudviklingens betydning for natur og landskab og om mulighederne for at integrere flere hensyn i landbrugsdriften.