Feedback Form

RegelInfo 

Oprettet: 24-07-2018
Revideret: 16-08-2018

Tilskudsfodring

Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs og andet grøntfoder på de arealer, hvor du har tilsagn under ordningen "pleje af græs- og naturarealer", har du mulighed for at få dispensation fra nogle af reglerne.

Landbrugsstyrelsen har givet en generel dispensation til tilskudsfodring med stråfoder, hø, halm og wrap på arealer med tilsagn om pleje af græs, hvor der ellers er forbud mod dette, se Landbrugsstyrelsens nyhed nederst på siden. Dispensationen gælder for resten af året. Det betyder, at landmænd og naturplejere ikke behøver at indsende en ansøgning til Landbrugsstyrelsen. Hvis arealet er registreret som § 3, skal der dog stadig søges tilladelse hos kommunen. Da mange kommuner pt. har ferielukket, er det i forhold til en eventuel overtrædelse af reglerne om krydsoverensstemmelse nok, at landmanden har indsendt en ansøgning til kommunen om tilladelse til tilskudsfodring. Hvis landmanden ikke har fået søgt en dispensation hos kommunen, så får han en advarsel. Landbruger skal rette op på denne advarsel, enten ved at sende en dispensationsansøgning til kommunen, eller fjerne foderet.

Krydsoverensstemmelse

Tilskudsfodring på § 3-arealer kan ændre tilstanden af det beskyttede areal og er dermed som udgangspunkt en overtrædelse af § 3 beskyttelsen. Når der tilskudsfodres på et § 3 areal, tilføres der næringsstoffer, og fodring kan også medføre en ændring af frøpuljen på arealet. Landbrugsstyrelsen finder dog, at landbrugere, der har søgt kommunen om tilladelse til tilskudsfodring i denne særlige tørkesituation har udvist ansvarlighed dels ift. deres dyr og dels i forhold til reglerne for naturbeskyttelse.

Under normale omstændigheder må landmanden ikke lægge foderet ud, før han har fået dispensationen fra kommunen, men da der pga. tørken er tale om en slags force majeure, kan landmanden have behov for at lægge foderet ud, før han har modtaget kommunens tilladelse. Derfor vil Landbrugsstyrelsen, hvis de under tørkeperioden konstaterer, at en landbruger har udlagt tilskudsfoder på et § 3-areal, og har søgt kommunen om dispensation for udlægningen, ikke betragte det som en KO-overtrædelse af krav 1.23: Beskyttelse af naturtyper beliggende i et Natura 2000 område, selvom dispensationen ikke formelt er givet på kontroltidspunktet.

Landbrugsstyrelsen har 17. juli 2018 publiceret denne nyhed:

 

Tørke: Sådan er dine muligheder for dispensation ved opædt græs, hvis du får tilskud til pleje af græs- og naturarealer

 

Hvis der på grund af tørken ikke længere er græs m.m. på arealer, hvor du har tilsagn under ordningen Pleje af græs- og Naturarealer, har du mulighed for at få dispensation fra nogle af reglerne.

Landbrugsstyrelsen giver en generel dispensation fra forbuddet mod tilskudsfodring grundet årets tørke, der anses for at være en ekstraordinær omstændighed. Du skal være opmærksom på, at hvis arealet er registreret som § 3-areal, skal du også indhente tilladelse til tilskudsfodring fra kommunen.


Landbrugsstyrelsen har d. 16.8.2018 givet generel dispensation til at dyr må tages fra arealer med kontrol efter fast græsningstryk. Se mere her.

 

Herudover har du mulighed for at søge en konkret dispensation fra to øvrige tilsagnsbetingelser.

Har du et 5-årigt tilsagn til pleje af græs- og naturarealer, vælger du årligt, om arealerne skal kontrolleres efter ”Synligt afgræsset” eller ”Fast græsningstryk".

  • Ved kontrol efter ”Fast græsningstryk” er du forpligtet til, at der går et på forhånd fastlagt antal dyr på arealet i juni, juli og august måned.
  • Ved ”Synligt afgræsset”, skal arealet være afgræsset senest 31. august eller 15. september. (afhængig af tilsagnet på dit areal).

Læs evt. om forskellen på de to typer her på vores hjemmeside.

Da der er tale om en generel dispensation, skal man ikke søge selv før dyrene flyttes.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til miljobio@lbst.dk.


 

Sidst bekræftet: 16-08-2018 Oprettet: 24-07-2018 Revideret: 16-08-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Chefkonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Kom med til temadag og infomøder om naturpleje og tilskud til natur
Fra maj til oktober er der temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om ple...
06.05.19
SEGES Natur arrangerer studietur med fokus på naturforvaltning til England 16.-20. juni 2019
SEGES Natur arrangerer spændende studietur til England den 16.-20. juni. Turen har fokus på interessante nye tilgange til n...
30.04.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
29.04.19
Frist for handel med pligtige efterafgrøder er 26. april 2019
Der kan overdrages pligtige efterafgrøder mellem to virksomheder, som er tilmeldt Register for gødningsregnskab, såfremt be...
23.04.19
Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder
SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder og alternativer på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugssty...
23.04.19

Læs også