Feedback Form

  

Oprettet: 08-02-2018

Vejledning om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 2018

En ny vejledning til ansøgningsrunden for 2018 til den 5-årige tilskudsordning til ”Pleje af græs- og naturarealer er klar.

En ny vejledning til ansøgningsrunden for 2018 til den 5-årige tilskudsordning til ”Pleje af græs- og naturarealer er klar. Der er kun foretaget ganske få ændringer ift. vejledningen for 2017. Disse ændringer er følgende:

Prioritering af tilsagn: Der kan nu også søges om tilsagn til arealer der indgår i et lavbundsprojekt. Dog er disse arealer med som 3. prioritet sammen med vådområdeprojekter.

Afsnittet om skov er præciseret, så det nu fremgår tydeligere, hvornår der kan søges tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, samtidig med at der er skov, tilsagn til skovrejsning eller fredskovspligt på arealet.

I afsnittet om regler for hvornår der skal være EU logo m.m. på erhvervsmæssige hjemmesider, er det præciseret, at reglerne også omfatter facebooksider, der bruges til erhvervsmæssige formål.

Tilskudsmidler afsat i 2018

Det ses af nedenstående tabel, at der i år er afsat 10 mio. kr. mindre til ordningen i år i forhold til 2017. I 2017 blev der søgt om tilskud for 196 mio. kr. Som det ses af tabellen var der i 2017 afsat 190 mio. kr. De sidste 6 mio. kr. blev fundet, så alle ansøgere, som opfyldte betingelserne, fik tilsagn. Der kan i år være bekymring for, om der vil være midler nok til alle ansøgere, da der både er færre midler til rådighed og flere tilsagn der udløber end det var tilfældet i 2017.

Oversigt over midler til plejegræsordningen under Landdistriktsprogrammet i perioden 2016-2020

  2016 2017 2018 2019 2020
Afsatte midler til Pleje af græs- og naturarealer, mio. kr. 130 190 180 243 182
I alt ca. tilsagn der udløber (ha) 3.360 13.250 17.200* 17.000* 18.200*

* Disse tal bygger på et tidligere estimat fra Landbrugsstyrelsen og er ikke de endelige opdaterede tal.

Prioritering af tilsagn

Hvis Landbrugsstyrelsen modtager flere ansøgninger, end der er afsat midler til, vil der blive prioriteret ud fra følgende kriterier:

  1. Marker hvor mindst 50 % er beliggende i den særlige Natura 2000-udpegning til pleje.
  2. Marker hvor der findes en HNV-score på 5 eller derover.
    - Højere HNV-score går forud for lavere
  3. Marker beliggende inden for Natura 2000 områderne, og som er en gentegning af et græstilsagn (tilsagn type 4, 5, 9, 51, 56 eller 57).
  4. Marker beliggende inden for et N- eller P-vådområdeprojekt eller et lavbundsprojekt under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 eller 2014-2020

Er der ikke midler nok til, at alle marker i en prioriteringskategori kan prioriteres, vil større marker gå forud for mindre marker.

 

Sidst bekræftet: 08-02-2018 Oprettet: 08-02-2018 Revideret: 08-02-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Natur

Heidi Buur Holbeck

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Find din lokale ekspert med viden om natur og naturpleje
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
18.12.18
Målret indsatsen for naturen
SEGES har netop afsluttet naturprojektet ”Fra viden til virkning” med et seminar. Læs mere om projektets konklusioner og se...
10.12.18
Tilskudsordning til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Tilskuddet kan søges af private ejere af jord, der ligger indenfor specifikt udpegede Natura 2000-områder. Samtidig er det ...
18.10.18
Ophør af 20-årigt tilsagn - hvad skal man være opmærksom på?
I løbet af de næste år vil en lang række 20-årige tilsagn udløbe. Læs hvad man skal være opmærksom på, og hvilke andre rege...
31.08.18
Overblik over lovgivning inden for naturforvaltning - og samspil mellem regler
Samspil mellem Naturbeskyttelseslovens § 3, 1 års reglen, permanent genopdyrkningsret, artsfredning, bilag IV arter, anmeld...
31.08.18
Promilleafgiftsfonden