Feedback Form

Af samme forfatter
DCE har gennemført en opdatering af empirisk baserede tålegrænseintervaller til vurdering af kategori 3 natur.
Aarhus og Københavns Universitet har afhold biodiversitetssymposium, hvor nyeste forskning i biodiversitet blev fremlagt. Se hovedkonklusionerne her.
Skemaerne er udviklet for at sikre en smidigere og mere ensartet sagsbehandling ved husdyrsager.
Det skyldes i høj grad, at portalen har haft sit hovedfokus på at skabe en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata og endnu ikke på brugervenlighed for borgere og private virksomheder.
Miljøstyrelsens forslag til ændringer af ammoniakreguleringen er blevet miljøkonsekvensvurderet.
Miljøstyrelsen har lanceret anden udgave af abonnementstjenesten "Din Natur”, hvor man kan abonnere på information om ændringer i § 3 beskyttelse og holde sig opdateret med den seneste kortlægning af habitatnatur.
Miljøstyrelsen gennemførte i 2017 et projekt (nabotjek), der sammenligner ammoniakreguleringen af husdyrbedrifter i Danmark, Holland og Tyskland.
Klagenævnet tilsidesætter Aalborg Kommunes registrering af græsningsareal, som beskyttet overdrev.
De nye områder var ikke en del af høringsmaterialet, da forslagene til de justerede områdeafgrænsninger var i høring.
Miljø- og fødevareklagenævnet lægger tilsyneladende stigende vægt på vegetationskriteriet ved afgørelse om registreringer af beskyttet natur.
Ændret naturtypebekendtgørelse undtager minivådområder fra at blive omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3.
Pga. tørken oplever nogle, at der på naturarealerne mangler foder til de græssende dyr.
Miljøportalen har oprettet et webinar 20-08-2018 kl. 10:00-10:30​ for landmænd, konsulenter og andre, der ikke har myndighedernes adgang til data.
Høringssvar fra den første høring har givet anledning til mindre ændringer, der sendes i fornyet høring hos de berørte jordejere.
Eller har vi en umulig opgave, med store konsekvenser for landbrugserhvervet?
LF og SEGES har udarbejdet en guideline til indgivelse af høringssvar til forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser. Høringen løber frem til 3. januar 2018. Dokumentet er dynamisk og løbende justeringer kan forekomme.
Områdegrænserne er i høring i perioden fra d. 28. september 2017 til 3. januar 2018, og alle kan indgive høringssvar.
Lærerige indtryk fra studietur til Rumænien.
Naturbeskyttelse, som følger med et vådområdeprojekt, bekymrer landmænd. Flere regler er gældende, men ikke alle har betydning. Denne artikel behandler regler ift. § 3-beskyttelse, ammoniakfølsomhed i forbindelse med husdyrudvidelse og bilag IV-arter.
NOVANA har siden 1987 overvåget vandmiljøet, og fra 2004 er også naturtilstanden for udvalgte terrestriske naturtyper blevet overvåget. I denne artikel opsummeres de vigtigste resultater fra den del af rapporten, der omhandler natur.
Her finder du nyttig viden om kvælstofdeposition, tålegrænser og regulering af ammoniakdepositionen fra husdyrbrug.
Vegetationskriteriet er løst beskrevet, vanskeligt at vurdere, kan ikke stå alene, men det kan ikke udelukkes!
Efter endt seminar i den biogeografiske proces under EU-kommissionen, vil de gode resultater og fælles udfordringer indgå i kommissionens videre arbejde.
Den politiske aftale om naturpakken er netop vedtaget. Se kort sammendrag af pakkens initiativer.
Der er behov for en langt mere målrettet og integreret tilgang til forvaltningen af natur. De specifikke ammoniakreguleringskrav er ikke målrettede og effektive.
Ukritisk anvendelse af empiriske tålegrænseintervaller kan lede til restriktive og ikke-proportionelle begrænsninger for udviklingen af husdyrbrug nær ammoniakfølsom skov.
Oplæg til diskussion om, hvorvidt grundlaget for afgørelser om, hvornår naturbeskyttelsen indtræder kan og skal forbedres.