Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 30-06-2013

Aquarius 

Oprettet: 22-12-2011

Aquarius - mere om projektet

Projektet ledes af Videncentret for Landbrug og handler om, hvordan landmanden bedst arbejder som miljø- og vandforvalter. I projektet deltager Holland, Tyskland, Norge, Sverige, Skotland og Danmark.

Aquarius i Danmark

Det danske pilotprojekt finder sted i et 572 kvadratkilometerstort område omkring Mariager Fjord. Området er meget følsomt, og mængden af næringsstoffer i Mariager Fjord skal reduceres for at nå målsætningerne i EU’s Vandrammedirektiv.

Landbrugsarealet dækker ca. 2/3 af projektområdet, og fra dette areal kommer ca. 90 procent af kvælstofudledningen og ca. 50 procent af udledningen af fosfor til fjorden.

Fortsat udvikling under nye betingelser

Klimaet er under forandring, og vi vil i fremtiden opleve højere temperaturer, mere nedbør og flere tilfælde af ekstremt vejr med storme, tørke og oversvømmelser. De højere temperaturer betyder, at planternes vækstsæson bliver længere og giver mulighed for helt nye afgrøder. Samtidigt er der dog en øget risiko for plantesygdomme og skadedyr. Ændringerne i klimaet øger risikoen for tab af næringsstoffer og sprøjtemidler fra landbruget, samtidig med at miljøet bliver meget mere følsomt overfor tabet.

I Aquarius-projektet samarbejder myndigheder, landbrugsorganisationer og rådgivningsvirksomheder fra seks lande omkring Nordsøen om at finde og udvikle bæredygtige og langsigtede løsninger på udfordringerne. Ambitionen er, at fødevareproduktionen i regionen fortsat kan udvikles.

Langsigtede partnerskaber med landmanden i centrum

Erfaringerne fra de nationale projekter deles med de øvrige partnere i Aquarius, og målet er i fællesskab at udvikle nye produktionsmetoder og -værktøjer, der kan bruges overalt i Nordsøregionen. I udviklingen af de nye teknikker er det konstruktive samspil mellem landmænd, rådgivere og myndigheder helt centralt.
Det er ambitionen, at Aquarius skal danne basis for udvikling af langsigtede partnerskaber mellem landmændene og deres organisationer, og lokale og nationale myndigheder indenfor vand- og miljøområdet.

Aquarius er støttet økonomisk af EU-programmet Interreg. Nordsø. De syv pilotprojekter gennemføres i Norge, Sverige, Tyskland, Nederlandene (2), Skotland og Danmark.

Retur til Aquarius forsiden

Sidst bekræftet: 22-12-2011 Oprettet: 22-12-2011 Revideret: 22-12-2011

Forfatter

Planter & Miljø

Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15