Af samme forfatter
Manglende virkemidler for kvægejendomme kan give problemer ved revurdering.
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, BEK nr.760 af 30/07/2019
Der er muligt at fravige krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvis man følger byggebladene.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Hvad indsatsplaner efter vandforsyningsloven og hvad er deres konsekvenser?
Sagen om Egedals Kommunes udpegning af boringsnære beskyttelsesområder verserer pt. ved domstolene.
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, der var gældende frem til 1. august 2017. I sagen tages også stilling til, hvad der afbryder kontinuitetsbrudsperioden.
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har pligten til at vedligeholde private rørlagte vandløb på de strækninger, hvor de ligger i offentlige vejarealer.
Hvorledes håndteres tilfælde, hvor det senere viser sig, at afvandingsforholdene ikke er blevet som forventet
Projekter kan gennemføres på forskellig måde. Det kan ske ved at hæve vandstanden i det eller de vandløb, der afvander et område, og det kan ske ved at afbryde dræn og drængrøfter eller ved at hæve vandstanden i disse.
Der er mange regler at sætte sig ind i på landbrugs- og fødevareområdet. Her kan du få hjælp til at finde vej igennem lov- og regeljunglen og få gode råd til, hvordan du tackler de udfordringer, som dukker op i forbindelse med din forretningsudvikling.
Hvis myndighederne mener, at der ikke har været foretaget omlægning af eng-arealer, skal de bevise det.
Når et dræn først er lagt, er det som udgangspunkt beskyttet af vandløbsloven, og du kan ikke blot fjerne eller afskære det uden vandløbsmyndighedens tilladelse.
I projekt ”Nye bæredygtige veje til at skabe vækst i landbruget” fik landmand Marije Jacobsen brug for at vide mere om de minimis støtte, da hun søgte LAG-midler. På den baggrund er følgende råd-givningsnotat udarbejdet til hende.
Landbrugs- og fødevareområdet er gennemreguleret. Når du planlægger dit optimeringsprojekt, bør du derfor sikre dig, at dit projekt lever op til gældende lov.
Guide til udarbejdelse af klage over myndighedernes afgørelser vedrørende diger.
Myndighederne kunne ikke kræve retablering af et dige, da de ikke havde reageret i 4 år siden første henvendelse til lodsejeren om forholdet.
Flytning af jord kan kræve anmeldelse til kommunen og i nogle tilfælde tilladelse fra kommunen.
NMK-31-0141911.09.15
NMK-31-0132711.09.15
NMK-31-0049711.09.15
NoMo nr. 16504.09.15
NoMo nr. 13804.09.15
NMK-31-0134804.09.15
NMK-31-0100204.09.15
Om en rørledning er et vandløb eller en spildevandsledning har betydning for, hvem der skal betale for vedligeholdelsen af den.
NMK-43-0051327.07.15
Tilgroede og / eller næsten udtørrede søer omfattes også af naturbeskyttelseslovens § 3.
Taksationskommissionerne er også kompetente til at tage stilling til ansvarsgrundlaget i sager om erstatning for mangelfuld vedligeholdelse af vandløb.
Der kan ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand.
Dommen er afsagt i 1998 og gav beboere ret til gående færdsel over naboejendom.