Oprettet: 16-10-2017

Vandmiljøet i kystnære farvande påvirkes ikke kun af kvælstof

Kvælstof har betydning for vandmiljøet i danske kystnære farvande.. Men i danske vandområdeplaner fokuseres der kun på kvælstof, og glemt er alle andre faktorer såsom fosfor, klimaændringer, miljøfremmede stoffer, fiskeri, mikroplast m.fl.

Når politikere og beslutningstagere taler om forvaltning af danske kystvande, er der næsten udelukkende fokus på at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget. Hermed overses let, at en række andre faktorer, også kaldet presfaktorer, påvirker vandmiljøet. At disse andre pres-faktorer spiller en væsentlig rolle, fremgår af ny rapport fra vandforskningsinstituttet NIVA*.

Af figuren, som stammer fra rapporten, fremgår, hvor meget de forskellige pres-faktorer påvirker vandmiljøet. Kvælstof er den største enkeltfaktor, men som det fremgår, er det mange andre pres-faktorer involveret.

Undersøgelsen viser, at de enkelte pres-faktorers betydning varierer efter, hvilken lokalitet det handler om. For eksempel betyder næringsstoffer, invasive arter og mikroplast relativt mest i fjorde og kystvande, mens fiskeri og støj betyder relativt mest i åbne farvande.

Undersøgelsen er det hidtil bedste bud på at samle alle presfaktorer i en undersøgelse og bruger en ny metode hertil. På trods af de store bestræbelser på at samle flest mulige data er der stadig nye vigtige faktorer, som ikke er medtaget. For eksempel at fjorde med hurtig vandudskiftning er mindre påvirkede af vinterafstrømning af kvælstof (læs artikel) eller krabbers negative betydning for ålegræs (læs artikel). 

Læs landskonsulent Flemming Gertz uddybning og kommentarer til rapporten ”NIVA, 2017 - Under the surface: A gradient study of human impacts in Danish marine waters” :

Presfaktorer i danske kystvande

* NIVA er et norsk institut for vandforskning og rapporten er udgivet af den danske afdeling og arbejdet er udført for Landbrug og Fødevarer i 2017.

Sidst bekræftet: 16-10-2017 Oprettet: 16-10-2017 Revideret: 16-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19
Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse ...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19