Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 08-04-2019

  

Oprettet: 08-04-2014

Vandrådspakken

Det er nu offentliggjort hvilke vandløb i 2. generation vandområdeplaner, der skal forbedres.

Kommunerne skal med hjælp fra vandrådene i løbet af det næste halve år komme med konkrete forslag til vandløbsindsatser i vandområdeplanerne.
 
Kommuner og vandråd vil få et kilometerantal og en økonomisk ramme, de skal holde sig inden for, samt et virkemiddelkatalog, der fortæller, hvilke redskaber de har til at løse opgaven.

Se endvidere pressemeddelelse på Miljøministeriets hjemmeside.

De overordnede forhold i vandrådspakken:

Udover ovennævnte elementer fremgår til orientering følgende overordnede forhold af vandrådspakken:

  • Der er afsat 696 mio. kr. til indsatsen
  • Der er 1.600 – 2.200 km vandløb, hvor tilstanden skal løftes – den økonomiske ramme er afstemt med det behov
  • Ændret vandløbsvedligeholdelse er ikke en del af det virkemiddelkatalog, der bliver stillet til rådighed (blev fjernet med Vækstplan for Fødevarer der blev vedtaget i sidste uge). Virkemidler er bl.a. gydegrus, fjernelse af spærringer, genslyngninger mm.
  • Der er 15 virkemidler i alt, og de er alle såkaldte restaureringsvirkemidler i større eller mindre skala, og de gennemføres mod fuld erstatning
  • Der er afsat et konkret antal km vandløbsstrækninger i de enkelte vandoplande, hvortil der skal knyttes en indsats
  • Der er fastlagt et gennemsnitligt omkostningsniveau knyttet til de enkelte virkemidler set i forhold til, om det skal anvendes på et type 1, 2 eller 3 vandløb. Type 1 er de små vandløb. Det er dyrere jo større vandløb, indsatsen knytter sig til
  • Det er et væsentligt element, at vandrådene skal bidrage til at prioritere indsatsen, der hvor det giver mest mening at starte/fastlægge en indsats. Det er fremført, at det er muligt for kommuner og vandråd i fællesskab at kvalificere udpegning af vandløbene, det er således muligt at pege på vandløb, der bør undtages for indsats, eksempelvis hvis et naturligt vandløb viser sig at være kunstigt.

Med i vandrådspakken kommer endvidere en vejledning til brug for vandrådsarbejdet.

Indholdet i vandrådspakken

Naturstyrelsen har udarbejdet en vejledning om arbejdet med forslag til indsatsprogram for vandløbsindsatsen.

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om indholdet i ”Vandrådspakken”.

Naturstyrelsen har udarbejdet et notat om udpegning af stærkt modificerede områder og brugen af undtagelser.

Til brug for kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til vandløbsindsatser er udarbejdet et prissat virkemiddelkatalog

Der er udarbejdet en oversigt over, hvor mange km vandløb, der skal forbedres i hvert hovedvandopland og den tilhørende økonomiske ramme.

Sidst bekræftet: 08-04-2014 Oprettet: 08-04-2014 Revideret: 08-04-2014

Forfatter

Planter & Miljø
Afdelingsleder

Irene Asta Wiborg

Anlæg & Miljø


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15