Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 01-10-2016

 1906

Oprettet: 01-10-2014

Landmanden som Vandforvalter - ideer til klimatilpasning

Netværkssamarbejdet mellem landmænd, vidensinstitutioner og myndigheder har udmøntet sig i ideer til løsningsmodeller for klimatilpasning, der kan bruges som kommunale inspirationsværktøjer, og peger samtidigt på et nyt forretningsområde for landbruget.

Skybrud er ikke et nyt fænomen i Danmark, men klimaforandringer har bevirket, at det sker stadigt hyppigere. Klimaforandringerne og ønsket om en renere og mere forskelligartet natur stiller nye teknologiske krav til planlægning og forvaltning af landskabet.

Netværket ’Landmanden som Vandforvalter’, der netop er afsluttet efter to års vidensdeling, har arbejdet for at skabe konkrete strategier for vandforvaltning i det åbne landskab, og omdrejningspunktet har været, at dette gøres bedst i et samspil mellem landmænd, vidensorganisationer og myndigheder.

Projektet har arbejdet med landmændene som en central del af løsningen, hvor de med deres erfaring med afvandingsforhold og deres jorde kan indgå i et nyt forretningskoncept, hvor de mod en betaling tilbyder at tilbageholde vand på deres arealer.

Hermed kan oversvømmelser i byerne, hvor det er vanskeligt og dyrt at gardere sig mod regnen, potentielt mindskes.

En del af netværksprojektet har omhandlet udarbejdelsen af tolv konkrete ideer til virkemidler, som beskriver mulige tiltag i forbindelse med vandtilbageholdelse i det åbne land. Overordnet er virkemidlerne inddelt i tekniske, naturlige og bedriftsorienterede virkemidler, dog med mange sammenfaldende elementer.

Netværket, der er medfinansieret af GUDP, har arbejdet med tre caseområder i henholdsvis Storåens opland, Gudenåens opland samt oplandet til Bygholm Å/Hansted Å, hvor der allerede nu er udfordringer med periodevist for meget vand. I de tre caseområder er de forskellige problemstillinger blevet belyst, og der er udført en analyse af, hvilke af de udviklede virkemidler, der potentielt kan benyttes til en langsigtet klimasikring af områderne.

Det er håbet, at resultaterne af netværkets arbejde kan tjene som inspiration for de kommunale, regionale og statslige myndigheder, og at disse nye erfaringer og betragtninger vil blive inddraget i det videre arbejde med miljøforvaltning og klimatilpasning.

Deltagerne i projektet er Videncentret for Landbrug (projektleder), Institut for Agroøkologi og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, GEUS, DHI, Orbicon, LMO og Heden&Fjorden. Derudover har Silkeborg Kommune, Horsens Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune samt Herning Vand, Vestforsyningen og Ikast-Brande Spildevand deltaget i forskellige dele af projektet. Sidst, men ikke mindst, har samarbejdet med engagerede landmænd i de forskellige områder været afgørende for projektets gennemførelse.

Download hele rapporten - og læs mere om netværkets samarbejde på www.vandforvalter.dk.

Sidst bekræftet: 01-10-2014 Oprettet: 01-10-2014 Revideret: 01-10-2014

 Vandforvalter

Forfatter

Planter & Miljø
Chef for Miljø & Land

Irene Asta Wiborg

Miljø & Land


Af samme forfatter

Aftale og lovgrundlag for målrettede tiltag og regulering
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og lo...
12.11.17
Braklægning af landbrugsjord som følge af kvælstofmålsætninger
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2...
08.11.17
Visualisering af Kvælstofindsatsen i oplandet til Norsminde Fjord
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som...
23.09.16
Dialogmøde om marine virkemidler til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter...
21.12.15
Perspektiver i mere lokal vandforvaltning
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og ud...
12.05.15
Dette projekt medfinansieres af ”Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.