Landmanden som Vandforvalter 

Oprettet: 08-04-2013

Partnere

Videncentret for Landbrug har samlet nogle af landets førende eksperter inden for klimatilpasning, som arbejder på at udvikle og afprøve forskellige tilpasningstiltag.


Kobling af viden:

 

 

  Aarhus Universitet, Bioscience: Analyse af vandmængder, næringsstoffer og biodiversitet på oplandsniveau.
  Aarhus Universitet, Agroøkologi: Analyse af vand og næringsstoffer i rodzonen, gennem dræn og sediment frem til vandmiljøet. 
 

DHI: Hydrologi, hydraulik og miljøberegning for blandt andet oversvømmelsesrisiko og klimatilpasning. 
  GEUS: Kvantificering af hydrologiske effekter af klimaændringer og tiltag på grundvand og vandløb inkl. ekstremværdianalyser.
  Heden & Fjorden: Lokalkendskab til arealerne, lodsejerne og problemstillinger omkring oversvømmelser af mark og by.
  LMO: Lokalkendskab til arealerne, lodsejerne og problemstillinger omkring oversvømmelser af mark og by.
 
Orbicon: Oplandsanalyser, hydrauliske beregninger, koncept for anlægstekniske løsninger og generel klimasikring.  
Videncentret for Landbrug: Erfaring med kontrolleret dræning og konsekvensvurdering af vandoverskud på dyrkningsfladen. 
  Det udvidede netværk
Partnernes arbejde bliver fulgt af flere andre interessenter, der også giver sparring til løsninger på tørke- og oversvømmelsesproblematikker. 
Sidst bekræftet: 08-04-2013 Oprettet: 08-04-2013 Revideret: 08-04-2013

Forfatter

Planter & Miljø

 Kontakt

Projektet:

Irene A. Wiborg Projektchef

 


Hent pjecen "Landmanden som Vandforvalter".


Dette projekt medfinansieres af
"Grønt Udviklings- og Demonstrations Program, GUDP under Fødevareministeriet".