Af samme forfatter
Frem mod 2021 er der planlagt en række tiltag, som skal sikre et bedre vandmiljø. Se oversigt over de aftaler, regler og love, som findes på området.
SEGES har estimeret, at der mindst skal braklægges 255.000 ha, hvis landbruget skal nå målene for udledning af kvælstof i 2027.
Rapporten belyser, om det i Norsminde Fjord-oplandet er muligt at erstatte den planlagte målrettede kvælstofregulering, som vil medføre restriktioner på dyrkningsfladen, med en øget kollektiv indsats med frivillige virkemidler, især minivådområder.
Den 15. december 2015 var SEGES i samarbejde med Partnerskabet for vidensopbygning om virkemidler og arealregulering værter ved et dialogmøde omkring marine virkemidler, og hvordan disse kan bidrage til sikring af god økologisk tilstand i vandmiljøet.
Erfaringer fra England, Tyskland, Sverige og Danmark viser, at en lokal forankring og aktiv involvering i planlægning og udførelse er nødvendig for at implementere vandrammedirektivet
I 11 udpegede områder skal den såkaldte miljømilliard anvendes til lokale natur- og miljøprojekter. Statsskovdistrikterne får stor indflydelse på, hvilke ideer der skal implementeres.
Gennemgang af naturplanlægningens overordnede formål om at skabe god tilstand i vores Natura 2000 områder
Information om gennemførelsen af Vandrammedirektivet.
Nitrat-N i jordvandet under hhv. en mark med elefantgræs og en konventionelt dyrket mark er sammenlignet og analyseret.
Der er i disse år stor fokus på effekterne af et ændret klima. Hvilken indflydelse vil den globale opvarmning få på klimaet?
Rapporten giver ideer og indspil til, hvordan man kan tilrettelægge driften af de sårbare naturtyper til gavn for natur, miljø og produktion.
Status over udviklingen i naturtilstanden. Der ses på omfang af arealer, der er ekstensivt drevet, miljøpåvirkninger og vigtige dyr og planters tilstand.
I rapporten beskrives alle de naturtyper, som man finder i habitatdirektivet, inkl. trusler for den konkrete naturtype. Relevant ved VVM-sager i nærhed af habitatområder.
Mulighederne i forbindelse med genopretning og pleje af kulturerne er analyseret i projektet, der har taget sit udgangspunkt på Fussingø.
Kalkulationer og regneark til beregning af økonomien ved dyrkning af pil til energiformål og fiberprodukter.
Hvert år dræbes og kvæstes et stort antal dyr i forbindelse med høst, dette kan i en vis udstrækning undgås ved at tage nogle simple forholdsregler.
Andelen af nitrat- og pesticidindhold i drikkevandet er opgjort på basis af kontrolmålinger i årene 1997-2000.
I artiklen sammenlignes 5 alternative fyringsmetoder: Rapsolie fra egen presse er i denne sammenhæng et økonomisk interessant alternativ.