Planteavlsorientering 

Oprettet: 21-08-2018

Præsentationer fra konference om kvælstofregulering på basis af lokale målinger

Mange nye måleresultater fra GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering blev præsenteret på konference 14. juni 2018.

Den 14. juni 2018 blev der afholdt en afsluttende konference i GUDP-projektet om emissionsbaseret kvælstofregulering. I projektet er der gennem tre år foretaget et stort antal målinger i tre oplande. Der er både målt N-min i jorden om efteråret og kvælstoftransport i dræn og vandløb. Foruden de mange måleresultater blev der på konferencen også præsenteret forslag til, hvordan målinger kan indgå i en fremtidig emissionsbaseret kvælstofregulering.

Lokale målinger som grundlag for regulering og målrettet kvælstofindsats
Forudsætninger for emissionsbaseret regulering og anvendelse af målinger
Søren Kolind Hvid, SEGES
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i rodzonen
Konceptet for måling af N-min i jorden
Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Estimering af nitratudvaskning fra rodzonen ud fra målt N-min i jorden
Christen D. Børgesen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Måleresultater fra Kvadratnet for Nitratundersøgelser, sammenligningstal og udvaskning beregnet for drænoplande
Camilla Lemming, SEGES
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i drænvand
Konceptet for opgørelse af kvælstofudledning til vandløbskant ud fra målinger i dræn
Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kvælstofudledning til vandløbskant
Bo Vangsø Iversen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kvælstof i vandløb
Målinger af kvælstofemission i vandløb
Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Med hvilken nøjagtighed kan kvælstofemissionen bestemmes i vandløb med forskellige målestrategier? – Erfaringer fra målinger i pilotoplande
Sofie W. van´t Veen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Kan vi udnytte vandløbsmålinger til beregning af kvælstofemissionen fra landbrugsarealer i oplande?
Brian Kronvang, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Afprøvning af konceptet for måling af kvælstofemission i vandløb, herunder omkostninger
Sofie W. van´t Veen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Sorbisense målinger i dræn og vandløb
Hubert de Jonge, Eurofins Miljø A/S
Se præsentation i pdf
Kvælstof fra mark til fjord
Vand- og kvælstoftransport i Fillerup oplandet – lokale målinger og modellering
Anker Lajer Højberg og Ida Marie V. Christiansen, GEUS
 Se præsentation i pdf
Kvælstof fra mark til fjord i tre pilotoplande - potentiale for målrettet kvælstofindsats
Gitte Blicher-Mathiesen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf
Fremtidig anvendelse af lokale målinger
Søren Kolind Hvid, SEGES
Se præsentation i pdf
Introduktion til indvielse af minivådområde med matrice på Gyldenholm Gods
Løsningsmodeller for reduktion af nitrat i drænvand
Seniorforsker Finn Plauborg, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
 Se præsentation i pdf

 

Sidst bekræftet: 21-08-2018 Oprettet: 21-08-2018 Revideret: 21-08-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Gødskning

Søren Kolind Hvid

Gødning/Miljø


Af samme forfatter

Se vandunderskuddet i dine marker
I CropManager kan du nemt følge vandbalancen i dine marker, og du kan aflæse, om afgrøderne er i tørkestress. Det har f.eks...
30.04.20
Igen tidlig start på vandingssæson
Ringe nedbør den seneste måned udløser tidligt behov for markvanding i overvintrende afgrøder på grovsandet jord.
14.04.20
Tørken i april gør ondt nu
Der er udbredt tørke i afgrøderne i det meste af landet, også på lerjord. Det skyldes det tørre vejr i april. I begyndelsen...
09.07.19
Klima - det kan du gøre i marken
Her kan du finde viden om, hvad du kan gøre i marken for at mindske klimaaftrykket fra din produktion.
18.06.19
Vanding med saltholdigt vand
Prognoserne om tørke flere uger endnu har igangsat overvejelser om ekstraordinært at vande roer med saltholdigt vand.
06.08.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo

Læs også