3839

Oprettet: 26-10-2017

Internationale forskere kritiske over for de danske kvælstofberegninger

Et hold internationale forskere har vurderet de beregninger, som ligger til grund for danske kvælstofreduktionskrav i vandplanerne. Deres kritikpunkter vil føre til, at der foretages nye beregninger.

Rapporten med den internationale evaluering af beregningsgrundlaget for kvælstofmålene i vandområdeplanerne udkom den 13. oktober. Den har været imødeset med spænding, og på SEGES er vi glade for, at forskerne understøtter de faglige kritikpunkter, vi har argumentet for.

De væsentligste konklusioner er:

  • Den ensidige fokus på kvælstof er forkert. For at opnå en god økologisk tilstand i fjorde og kystvande skal der kigges på alle relevante presfaktorer for eksempel fosfor, fiskeri, invasive arter mv.
  • Der skal i langt højere grad tages hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte vandområder, herunder har især typeinddeling af fjorde i ganske få typer været problematisk
  • De statistiske modeller udført af Aarhus Universitet får betydelig kritik og anbefales en betydelig justering
  • Mekanistiske modeller udarbejdet af DHI kaldes State-of-the-art og anbefales anvendt i videst muligt omfang
  • Det anbefales at nedjustere brug af vandets klarhed (Kd) som udtryk for planter og samtidig udarbejde en bedre beskrivelse af havgræsser, så de ikke kun omfatter ålegræs
  • De høje kvælstofreduktionsmål er fastsat på et uklart grundlag og er ikke tilstrækkeligt pålideligt til, at der kan tages forvaltningsmæssige beslutninger.

- Rapportens konklusioner lægger entydigt op til, at man skal genbesøge det faglige grundlag for kvælstofkravene. Man bør hurtigst muligt revurdere vandoplande med hurtig vandudskiftning og meget høje reduktionskrav for eksempel Karrebæk Fjord og Norsminde Fjord. Ringkøbing Fjord bør man ligeledes se på allerede nu, fordi det internationale panel utvetydigt støtter vores pointe om at se på alle havgræsser i fjorden og ikke kun ålegræs, siger landskonsulent Flemming Gertz.

Læs SEGES’ gennemgang af rapporten

Sidst bekræftet: 12-10-2018 Oprettet: 26-10-2017 Revideret: 26-10-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19
Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse ...
23.12.19
Udvikling i kvælstofkoncentrationer i vandløb i oplandene til Karrebæk Fjord, Ringkøbing Fjord og Skive Fjord
De nationale tiltag for at reducere kvælstof til vandmiljøet er slået forskelligt igennem afhængigt af oplandenes geologi. ...
16.12.19
Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19

Læs også