Oprettet: 14-03-2019

Infrastruktur til test og dokumentation af drænvirkemidler

Kernen i centret bliver etablering af en test-infrastruktur i form af instrumenterede delvandoplande, der muliggør udvikling, samt test, validering og dokumentation af drænvirkemidler under veldefinerede betingelser.

Virksomheder, GTS-institutter og forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med udvikling og test af innovative drænvirkemidler, vil have mulighed for at afprøve deres idéer under velkarakteriserede forhold. Den overordnede ramme for test-infrastrukturen vil være oplandet til Norsminde Fjord på knap 10.000 ha. Oplandet rummer allerede en række forskellige typer af drænvirkemidler etableret i regi af tidligere forsknings- og udviklingsprojekter. Således omfatter paletten af eksisterende drænvirkemidler 4 minivådområder med overfladestrømning, 2 filtermatricer af forskellig type, 2 intelligente bufferzoner (IBZ) og 1 mættet randzone. Test-infrastrukturen for drænvirkemidler vil omfatte allerede eksisterende anlæg og tage afsæt i disse i forhold til den fortsatte innovation, udvikling samt dokumentation af drænvirkemidler. På sigt kan test-infrastrukturen udvidet til øvrige relevante vandoplande.  

AP4 aktiviteter i 2018:

  1. Kick-off møde med lodsejere i projektområdet med henblik på at initiere lokal involvering
  2. Kortlægning af Norsminde Fjord oplandet med henblik på at identificere potentialet for forskellige typer at drænvirkemidler, herunder forskellige typer minivådområder, drænfiltre, mættede randzoner med udsivningsdræn, afbrudte dræn og nye potentielle miljøtiltag.
  3. Klassifikation af arealer i forhold til potentielle drænvirkemidler baseret på de oplandsspecifikke forhold, og udarbejdelse af GIS-tema over potentialet for drænvirkemidler på oplands/deloplandsniveau
  4. Opbygning af database, hvorfra der vil kunne trækkes data i forbindelse med validering og dokumentation, samt til brug i forskningsprojekter og ved godkendelse af drænvirkemidler.
  5. Estimering af forventede kvælstofeffekter på baggrund af kortlægningen (pkt. 4.2), eksisterende beregningsværktøj (Kjærgaard & Børgesen, 2017) samt valgte drænvirkemidler
Sidst bekræftet: 14-03-2019 Oprettet: 14-03-2019 Revideret: 14-03-2019

Forfatter

Anlæg & Miljø
Chefforsker, cand.scient., phd

Charlotte Kjærgaard

Miljø & Land


Af samme forfatter

Bliv klogere på minivådområder
Overvejer du at etablere et minivådområde for at komme udledningen af næringsstoffer til livs? Er du usikker på, hvordan et...
13.01.20
Innovationsnetværk
I tilknytning til platformen etableres et innovationsnetværk for drænvirkemidler bestående af repræsentanter fra projektgru...
14.03.19
Udvikling, implementering samt test og dokumentation af drænvirkemidler
Med afsæt i den etablerede test-infrastruktur implementeres nye innovative drænfilterteknologier, samt endnu ikke testede d...
14.03.19
Kortlægning af potentialet for forskellige drænvirkemidler
Innovationsplatform for drænvirkemidler vil facilitere innovation og udvikling af forskellige typer af drænvirkemidler tilp...
14.03.19
Projekt & kommunikation
Realisering af en innovationsplatform for drænvirkemidler vil fremme processen omkring innovation og udvikling af drænvirke...
14.03.19