Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 14-03-2017

  

Oprettet: 14-03-2016

Virkemidler til fjernelse af fosfor fra drænvand

Tabt fosfor er dyrt at erstatte, og med en kommende fosforregulering er det et vigtigt sted at prioritere sin indsats. Der er mange metoder, hvormed man kan mindske fosfortabt fra sine marker, og der er stadig lavthængende frugter at plukke.

Kort og godt
Indtil der kommer en egentlig fosforregulering, er den eneste økonomiske grund til at mindske fosfortabet, at man herved kan spare lidt på indkøb af fosfor.

Dog vil der med landbrugspakken komme en fosforregulering, og derfor er det vigtigt at tænke fosforeffekten, ind hvis man vil etablere et kvælstofvirkemiddel

Din økonomi
En del af de nævnte fosforvirkemidler kan indføres uden eller med en meget lille merudgift, og medregnes værdien af sparet fosfor vil der være penge at spare. Andre virkemidler koster penge og vil oftest først være interessante når der kommer en egentlig fosforregulering.

 

Kom godt i gang

I første omgang er det vigtigt at klarlægge hvilke fosforvirkemidler, der vil være bedst fungerende på den enkelte bedrift. Mange fosforvirkemidler har afledte effekter, både på kvælstoftabet men også effekter på udbytte og driftsøkonomi. De lavest hængende frugter, som ofte ikke koster noget, kan være tiltag som at pløje og så langs med vandløb på skrånende arealer. Når man gør det undgår man, at sprøjtespor bliver til små afløbsrender, som kan transportere store mængder jord og fosfor til vandløbet.

Lige nu er der ikke nogle formelle krav til at mindske fosfortabet, men derfor kan der sagtens være mening i at benytte sig af nogle af de virkemidler der ikke medfører betydelige udgifter, ligesom det giver mening at tage fosforeffekten med i betragtning når man etablerer kvælstofvirkemidler på bedriften. En af grundene til, at det er en god ide at tager fosfor i betragtning er, at der inden for de nærmeste år formentlig vil komme en fosforregulering, og så er det godt at være på forkant. En anden grund er, at fosfor er dyrt og, at det derfor giver mening et holde fosforet på marken i stedet for at tabe det til vandmiljøet.

Her ses det hvordan sprøjtespor kan blive til små vandløb i forbindelse med regnvejr, hvis sprøjtespor etableres på tværs af bakker. En sådan rende kan føre til store mængder partikelbunden fosfor i vandmiljøet. Foto Jakob Roelsgaard, SEGES.

Herunder vil der blive beskrevet en række virkemidler som er gode alt afhængig af terrænet på det enkelte landbrug. Fælles for disse virkemidler er, at de alle kan laves på enkeltmandsniveau 

  • Brak eller permanent græs på særligt skrånende arealer
    hvis man placerer MFO-brak eller permanente græsarealer på disse, ofte dyrkningsmæssige besværlige arealer, undgås erosion, som ofte medfører fosfortab.

 

  • Skab en god jordstruktur med organisk stof eller kalkning
    med kalkning eller forøgelse af jordens organiske indhold forbedres jorden kummestruktur, hvilket mindsker jorderosion og forbedrer jordens frugtbarhed. Det organiske indhold kan eksempelvis forøges ved at bruge efterafgrøder og halmnedmuldning.

 

 

 

Permanent græs på areal skrånende mod vandløb. Et areal med permanent græs giver anledning til væsentligt mindre fosfortab end et omdriftsareal. Foto SEGES

Etablering og drift

De fosforvirkemidler som er nævnt ovenfor er meget varierende i forhold til de krav og omkostninger der er for såvel etablering og driften. Som eksempel er der ingen merudgifter ved at ændre dyrkningsretningen, så man kører på tværs af skråninger i stedet for langs med dem. Med hensyn til driften, er de udfordringer der vil være, oftest af den karakter, at det kræver tilvænning at gøre tingene på en anden måde end man plejer. Vil man begynde at nedmulde halm , i stedet for at bruge det til strøelse eller sælge det, skal man naturligvis vurdere, om den nytte man får ved nedmulde halmen, kan opveje den mindre indtjening ved salg af halm eller udgifterne til køb af alternativ strøelse.

For de mere gængse virkemidler beliggende uden for eller i kanten af dyrkningsfladen er der kun begrænsede driftsmæssige udfordringer, hvorimod der stilles store krav til etableringen. Disse virkemidler vil oftest blive etableret med fosforeffekten som en sideeffekt. Der kan ses mere om de enkelte virkemidler i den linkede beskrivelse af disse

Effekt

Effekten er meget varierende alt efter hvilket virkemiddel der benyttes, og hvordan de fysiske forhold der er på bedriften. Der er eksempelvis langt større effekt af at forhindre erosion, hvis der er stor hældning mod et vandløb, i forhold til at gøre det på flade arealer. Der hvor effekten er lettest at måle, er på virkemidler hvor der sker en oprensning af drænvand, idet det der er muligt at måle før- og efterværdier

Økonomi

Lige så forskellige som de nævnte virkemidler er, ligeså stor forskel er der i økonomien, for de virkemidler, hvor der er henvist til yderligere beskrivelse andet steds kan der oftest findes mere detaljerede beskrivelser

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 14-03-2016 Oprettet: 14-03-2016 Revideret: 14-03-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Jakob Sølvhøj Roelsgaard

Af samme forfatter

Afbrydning af dræn inden udløb til vandløb
Drænrør fra dyrkede arealer kan afbrydes og føres til jordoverfladen, således at drænvand ikke udledes direkte i åer, vandl...
10.03.16
Mættede randzoner
En mættet randzone er et afgrænset areal langs et vandløb, hvor man ved normal drænafstrømning lader drænvandet blive forde...
18.02.16
Virkemidler til reduktion af tab af fosfor
Med vandplanerne kommer formentlig et øget fokus på fosfortabet i visse dele af landet. Læs hvilke behov planterne har for ...
08.01.16

 Mere viden