Feedback Form

  

Oprettet: 15-02-2016

Tiltag i kanten af markfladen og kystnært

Bliv introduceret til en række nye og innovative miljøtiltag, der i fremtiden kan være med til at sikre vandmiljøet.

 

Periodevis oversvømmelse med spærring

Tiltag hvor vandet tilbageholdes på dyrkningsfladen i vinterhalvåret, så jorden bliver vandmættet, og der opstår en vådområdeeffekt, hvilket betyder at udledningen af fosfor og kvælstof reduceres.

 

Minivådområde med filtermatrice

Kompakt og effektivt tiltag som anlægges i tilknytning til mark og dræn, hvor drænvand ledes over i bassiner med kulstof, hvor nitrat effektivt omsættes til atmosfærisk

 

Afbrydning af dræn

Drænrør fra dyrkede arealer kan afbrydes og føres til jordoverfladen, således at drænvand ikke udledes direkte i åer, vandløb eller søer.

 

Bioreaktor med træflis

Kompakt anlæg, som virker ved at drænvand passerer igennem en bioreaktor med kulstof, som under iltfrie forhold omdanner nitrat til luftformigt kvælstof.

   

Intelligente bufferzoner

Virker ved, at markdrænene skæres over og vandet ledes ud i en grøft. Herefter siver vandet hen over bufferzonen, hvor træer og planter optager næringsstofferne.

 

Styret dræning

Mindsker afvandingsdybden i marken og er derved med til at tilbageholde kvælstof i rodzonen.
   

Minivådområder med åbne bassiner

Er specielt designede vådområder, hvis væsentligste funktion er at reducere mængden af næringsstoffer fra markernes drænvand til vandløb og søer.

 


Dobbeltprofiler

Kan anvendes til at kontrollere erosion, oversvømmelser og tab af næringsstoffer.

 

 

Vådområder

Vintervådlagte engområder sænker farten på vandet og oplagrer det. Næringsstoffer reduceres ved denitrifikation, sedimentation, planteoptagelse og afgræsning.
 

 

Mættede randzoner

Tiltaget placeres på et afgrænset areal langs et vandløb, hvor drænvandet siver igennem jorden i randzonen, hvilket renser drænvandet.

 


 
 

Stenrev

Etablering af stenrev kan være en af vejene til at opnå et bedre vandmiljø, da de kan være med til at ilte vandet.

   

Kompensationsopdræt med muslinger

Muslingerne spiser alger og det skaber en bedre sigtbarhed, som har en positiv effekt på dyrelivet og bundvegetation

 

Virkemidler til fjernelse af fosfor fra drænvand

Her kan du læse om en række virkemidler, som effektivt kan reducere  udledningen af fosfor fra drænvand. 

 

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 15-02-2016 Oprettet: 15-02-2016 Revideret: 15-02-2016

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
30.11.2018: National konference om fremtidens randzoner – de nye bufferzoner
På den nationale konference fremviser vi vores resultater i projektet BufferTech og diskutere den fremtidige anvendelse af ...
12.10.18
Hvordan målrettes kvælstofindsatsen i fremtiden
Hør om den seneste forskning om forbedring af det faglige grundlag for differentieret kvælstofregulering. Det 4-årige forsk...
28.09.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
20.08.18

 Nitratmåling i felten

Nitratsensorer og teststrimler kan via måling i drænvand screene for egnende lokaliteter til placering af miljøtiltag.

Brugermanual til YSI-sensor