Af samme forfatter
Efterafgrødesalget er i gang, og du bør overveje artsvalg og etableringsmetode.
Regneark til beregning af N-min og kvælstofbehov ud fra laboratoriernes analyseværdier. En pjece beskriver anvendelsen af N-min.
De øgede krav med fremrykningen af de målrettede efterafgrøder til 2020, gør at du i højere grad skal overveje andre virkemidler til opfyldelse af dele af kravet.
En god og sikker etablering af efterafgrøder i majs er vigtig. Efterafgrøden skal senest sås i majsens stadium 16 med en såteknik, der giver en sikker og høj markspiringsprocent.
Eftervirkningen af efterafgrøder i 2020 vil primært afhænge af, hvor meget ekstra kvælstof, der kan frigøres fra de nedmuldede efterafgrøder.
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst 1-2 uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.
Se de nye faktaark og bliv klogere på efterafgrødekravene på din bedrift. Få overblik over alternativerne til efterafgrøderne, og se tommelfingerregler for løsninger på din bedriftstype.
Den 4. februar afholder Landbrugsstyrelsen og SEGES et informationsmøde i Vissenbjerg på Fyn om pilotprojektet om efterafgrøder.
Forsøg viser, at en efterafgrødeblanding af rug og vårbyg kan koste udbytte i efterfølgende vårbyg sammenlignet med andre efterafgrøder og bar jord uden efterafgrøde. Om tabet skyldes væksthæmmende stoffer udskilt fra rug som efterafgrøde er ikke klart.
På baggrund af to forsøgsserier med efterafgrøder, konkluderes det, at der er potentiale i at bruge satellitmålinger til at bestemme kvælstofoptaget i efterafgrøder, da korrelationen mellem NDVI/NDRE målt med satellit er god. Dog med betydelig usikkerhed.
Grundet svære høstforhold i dele af landet, kan det være relevant for nogle at så efterafgrøder senere end 20. august mod en kvotereduktion.
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan bruges på den sidste del af landbrugsuddannelsen. Og en opgave som fokuserer på økonomisk optimering.
En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenhæng i to ud af tre forsøg med NDRE, men at lokaliteten spiller en betydelig rolle.
I England anbefaler man generelt ikke tildeling af kvælstof til vintersæd og efterafgrøder i efteråret. En ny engelsk rapport belyser behovet for efterårsgødskning med kvælstof på arealer med reduceret jordbearbejdning.
Landmanden skal fra starten have et overblik over mulighederne i forhold til virkemidler på og uden for dyrkningsfladen, herunder økonomisk perspektiv, mulighederne for økonomisk kompensation for særlige indsatser og samarbejde om indsats i et opland.
Det faldende proteinindhold i vårbyg og vinterhvede i perioden fra 1990 til 2015 skyldes primært reduceret kvælstoftildeling og planteforædling.
Efterafgrøder på sandjord vil ofte medføre en stigning i udbytte og proteinindhold i følgende kornafgrøde. På lerjord er det ikke sandsynligt, at en efterafgrøde vil øge udbyttet af følgende afgrøde.