Feedback Form

Af samme forfatter
Kom og hør om multifunktionelle efterafgrøder
På baggrund af to forsøgsserier med efterafgrøder, konkluderes det, at der er potentiale i at bruge satellitmålinger til at bestemme kvælstofoptaget i efterafgrøder, da korrelationen mellem NDVI/NDRE målt med satellit er god. Dog med betydelig usikkerhed.
Grundet svære høstforhold i dele af landet, kan det være relevant for nogle at så efterafgrøder senere end 20. august mod en kvotereduktion.
Der er fuld fart på den målrettede regulering, og lærebøgerne kan næppe følge med. Vi har udarbejdet materialer, som kan bruges på den sidste del af landbrugsuddannelsen. Og en opgave som fokuserer på økonomisk optimering.
Ved høj risiko for udvaskning på sandjord i nedbørsrige områder bør man vente med at pløje eller på anden måde nedmulde efterafgrøden til foråret.
En undersøgelse af sammenhængen mellem satellitmålinger og kvælstofoptaget i efterafgrøder viser, at der var en god sammenhæng i to ud af tre forsøg med NDRE, men at lokaliteten spiller en betydelig rolle.
I England anbefaler man generelt ikke tildeling af kvælstof til vintersæd og efterafgrøder i efteråret. En ny engelsk rapport belyser behovet for efterårsgødskning med kvælstof på arealer med reduceret jordbearbejdning.
Jordens indhold af kvælstof vil i mange tilfælde kunne forsyne efterafgrøder med tilstrækkeligt kvælstof, så de kan opnå en rimelig størrelse.
Efterafgrøder er kompliceret stof. Vi har kogt den vigtigst overordnede viden ned til ti korte punkter. Se planche med vigtig viden om efterafgrøder.
Landmanden skal fra starten have et overblik over mulighederne i forhold til virkemidler på og uden for dyrkningsfladen, herunder økonomisk perspektiv, mulighederne for økonomisk kompensation for særlige indsatser og samarbejde om indsats i et opland.
Det faldende proteinindhold i vårbyg og vinterhvede i perioden fra 1990 til 2015 skyldes primært reduceret kvælstoftildeling og planteforædling.
Efterafgrøder på sandjord vil ofte medføre en stigning i udbytte og proteinindhold i følgende kornafgrøde. På lerjord er det ikke sandsynligt, at en efterafgrøde vil øge udbyttet af følgende afgrøde.