Oprettet: 21-12-2015

Sådan forbereder du dig

Her på siden finder du baggrundsmateriale, vejledninger, eksempler på minivådområder og ting du skal være opmærksomme på. Derudover finder du også inspiration til, hvilke argumenter du kan bruge til at rådgive landmanden i at etablere minivådområder.

Det vil være en udfordring at være rådgiver og projektleder når der skal etableres minivådområder, da det kan være vanskeligt at forudse alt, men det er altid en god ide at være godt forberedt.

Effekt af minivådområder

Effekten af et minivådområde afhænger af de årlige variationer i vejret såsom nedbør og temperatur, men alderen på minivådområdet og næringsstoftilførslen har også betydning. På basis af resultater fra fem undersøgte danske minivådområder, vurderes et minivådområde at have en effekt på 20-25 % og 25-30 % kvælstof reduktion ved kvælstoftab under og over 20 kg N/ha/år for 100 ha drænopland og 1 ha minivådområde. I forhold til fosfor, så viser danske studier en reduktion på mellem 30-56 % ved fosfortab fra 0,2-0,9 kg P/ha/år.

Minivådområderegneark

Der er udviklet et foreløbigt regneark til beregning af effekt og omkostninger ved etablering af minivådområder til reduktion af kvælstofudledningen.

Hvis du ønsker at beregne effekten som placeringen af det minivådområde du arbejder med, og omkostningerne, og måske gevinsterne, ved etablering kan du benytte regnearket ”Effekt og økonomi i minivådområder”. Læs meget mere i artiklen ” Regneark til beregninger omkring minivådområder

Nytteværdi for landmanden

Læs om den nytteværdi etableringen af minivådområder skaber for landmanden.

Ting du også skal være opmærksom på

Ved etablering vær opmærksom på disse 3 forhold som er vigtige at informere lodsejeren om:

  1. 15 års genopdyrkningsret på minivådområder
  2. Vær opmærksom på, at man som ejer/bruger af jorden skal tage hensyn til fredede arter og arter omfattet af Habitatdirektivet (bilag IV arter), hvis de indfinder sig på et areal. Det gælder, uanset om arealet er anmeldt til 15 års genopdyrkningsret
  3. Konsekvenser for fremtidige udvidelser af husdyrproduktionen

Minivådområder i udlandet

Hent inspiration til etableringen af minivådområder med svenske og finske vejledninger.

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 21-12-2015 Oprettet: 21-12-2015 Revideret: 21-12-2015

 Bokseksempel

Forfatter

Planter & Miljø
Specialkonsulent

Frank Bondgaard

Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Miljø & Land


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
24.02.20
Kvælstofudledningen år 1900 og betydning for vandområdeplaner
Kvælstofudledning er for år 1900 beregnet af Aarhus Universitet og større end hidtil antaget og dette har betydning for, hv...
03.02.20
Eksempler på økonomi i at lægge økologisk jord til et vådområde
Artiklen viser en række følsomhedsberegninger for betydning af dyrkningssikkerhed, udbytte og tilskud i hhv. uændret drift ...
06.01.20
Miljøtilstand i Karrebæk Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Karrebæk Fjord fra 2011-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse af...
23.12.19
Miljøtilstand i Ringkøbing Fjord
Udviklingen i miljøtilstanden er beskrevet for Ringkøbing Fjord fra 1989-2018. Rapporten skal danne grundlag for drøftelse ...
23.12.19
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo