Feedback Form

  

Oprettet: 21-12-2015

Sådan forbereder du dig

Her på siden finder du baggrundsmateriale, vejledninger, eksempler på minivådområder og ting du skal være opmærksomme på. Derudover finder du også inspiration til, hvilke argumenter du kan bruge til at rådgive landmanden i at etablere minivådområder.

Det vil være en udfordring at være rådgiver og projektleder når der skal etableres minivådområder, da det kan være vanskeligt at forudse alt, men det er altid en god ide at være godt forberedt.

Effekt af minivådområder

Effekten af et minivådområde afhænger af de årlige variationer i vejret såsom nedbør og temperatur, men alderen på minivådområdet og næringsstoftilførslen har også betydning. På basis af resultater fra fem undersøgte danske minivådområder, vurderes et minivådområde at have en effekt på 20-25 % og 25-30 % kvælstof reduktion ved kvælstoftab under og over 20 kg N/ha/år for 100 ha drænopland og 1 ha minivådområde. I forhold til fosfor, så viser danske studier en reduktion på mellem 30-56 % ved fosfortab fra 0,2-0,9 kg P/ha/år.

Minivådområderegneark

Der er udviklet et foreløbigt regneark til beregning af effekt og omkostninger ved etablering af minivådområder til reduktion af kvælstofudledningen.

Hvis du ønsker at beregne effekten som placeringen af det minivådområde du arbejder med, og omkostningerne, og måske gevinsterne, ved etablering kan du benytte regnearket ”Effekt og økonomi i minivådområder”. Læs meget mere i artiklen ” Regneark til beregninger omkring minivådområder

Nytteværdi for landmanden

Læs om den nytteværdi etableringen af minivådområder skaber for landmanden.

Ting du også skal være opmærksom på

Ved etablering vær opmærksom på disse 3 forhold som er vigtige at informere lodsejeren om:

  1. 15 års genopdyrkningsret på minivådområder
  2. Vær opmærksom på, at man som ejer/bruger af jorden skal tage hensyn til fredede arter og arter omfattet af Habitatdirektivet (bilag IV arter), hvis de indfinder sig på et areal. Det gælder, uanset om arealet er anmeldt til 15 års genopdyrkningsret
  3. Konsekvenser for fremtidige udvidelser af husdyrproduktionen

Minivådområder i udlandet

Hent inspiration til etableringen af minivådområder med svenske og finske vejledninger.

Tilbage til forsiden

Sidst bekræftet: 21-12-2015 Oprettet: 21-12-2015 Revideret: 21-12-2015

 Bokseksempel

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Chefkonsulent, Vandmiljø

Flemming Gertz

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Konsulent

Sebastian Piet Zacho

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Forventninger til kvælstofudledningen i 2019 og påvirkning af vandmiljøet
Forventninger til kvælstofudledning til havmiljøet i 2019 vurderet ud fra forsøg med målinger af kvælstofudvaskning. Den sa...
06.08.19
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Test af YSI Professional Plus Nitratsensor
Test af YSI Professional Plus nitratsensor med henblik på brug ved målinger i drænvand.
21.12.18
Miljøtilstanden i Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning
Rapport beskriver miljøtilstanden for Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgårde Bredning fra 1980’erne og frem til 2017.
21.12.18
Stort logo
Dette projekt medfinansieres af "Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram", (GUDP) under Fødevareministeriet.

Stort logo