Af samme forfatter
Nitratbelastningen til grundvandet er rapporteret i GEUS’ årlige rapport over grundvandsovervågningen. SEGES konkluderer, at miljøhandlingsplanerne har haft en positiv effekt på det iltede grundvands nitratindhold.
Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.
I artiklerne giver landmænd, rådgivere samt store og små vandværker deres bud på, hvad der skal til for, at man får en god proces i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Målinger giver større og gensidig forståelse.
Christina Cederfeld de Simonsen, Kromann Reumert, og Esben Aggerbeck Stampe, Landbrug & fødevarer A.m.b.a., SEGES har udarbejdet artiklen “Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO – hvordan skal de forstås?”
For at sikre at landmænd og landbrugsrådgivere har let adgang til viden om grundvands- og drikkevandsrelaterede emner i relation til nitrat og pesticider lancerer SEGES en ny grundvandsside.
Godkendelsesordningen for pesticider, regler for anvendelse og overvågning af grundvandet sikrer, at der sjældent sker fund af godkendte plantebeskyttelsesmidler.
Artiklen er skrevet af SEGES på baggrund af interviews med hhv. Maria Pilgaard, LMO og Ole Silkjær, TREFOR Vand. Begge har haft mulighed for at læse og kommentere artiklen inden udgivelse.
BNBO blev indført i dansk miljøregulering i 2007. Læs mere om den historiske baggrund for BNBO her.
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til nye regler om kommunernes pligt til at vurdere alle landets boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.
Grundvand13.12.19
Her finder du viden om grundvands- og drikkevandsrelaterede emner. Du kan bl.a. finde viden om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatsplaner. Eller om nitrat og pesticider i grundvand, glyphosat eller hvad du skal gøre i tilfælde af et uheld.
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegøre for transport til dybere jordlag på lerjord.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.