Oprettet: 12-11-2018

Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen

SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved planlægning og gennemførelse af vådområdeprojekter, så projektgrænsen fastsættes korrekt, og afvandingen af tilstødende arealer sikres.

I vådområdeprojekter er der oftest tale om at hæve det overfladenære vandspejl, for at skabe et område, der i kortere eller længere tid er fugtigt, vådt eller står helt under vand. Dette gøres med det formål at forbedre natur og reducere udledningen af kvælstof, fosfor og/eller drivhusgasser.

Som konsekvens heraf kan de omkringliggende arealer blive vådere, og det vil i givet fald påvirke dyrknings- og afvandingsmulighederne. For lodsejere i områder, hvor der planlægges vådområdeprojekter, er det derfor vigtigt med en korrekt fastsættelse af projektgrænsen, da den definerer udbredelsen af vådområdeprojektets påvirkning, og hvem der får kompensation.

SEGES har udarbejdet forslag til retningslinjer for, hvordan projektgrænsen fastlægges således, at vådområdeprojektet ikke medfører en forringelse af de nuværende dyrknings- og afvandingsmæssige forhold uden for projektgrænsen. Dette er gjort, da de eksisterende retningslinjer i nogle tilfælde var utilstrækkelige i forhold til at sikre ovenstående.

Det fulde notat med SEGES forslag til retningslinjer for projektgrænsensfastlæggelse ved vådområdeprojekter kan læses her. Notatet er udarbejdet på foranledning af Miljøstyrelsen. Notatet kan bidrage til at støtte lodsejere i områder, hvor der planlægges vådområdeprojekter, så de rigtige spørgsmål og krav til projektejere og planlæggere stilles for at sikre en korrekt fastlæggelse af projektgrænsen.

Nedenfor ses en kort sammenfatning af SEGES forslag til retningslinjer:

Udover de krav Miljøstyrelsen har for den tekniske forundersøgelse af projektområdet ved vådområdeprojekter, forslås følgende retningslinjer inkluderet:

Området for den tekniske forundersøgelse bør udvides, så det ikke kun omfatter det forventede projektområde.

Grundvandsstanden, dens dynamik samt gradienten mellem vandløb og det omkringliggende terræn bør måles i hele forundersøgelsesområdet i mindst et år, før projektgrænsen fastsættes og 2 – 5 år efter projektgennemførelsen.

Udover en beskrivelse af dyrkningstilstanden bør der også laves en vurdering af dyrkningssikkerheden og udbytteniveau før projektgennemførelse i forundersøgelses-området.

Retslig status anbefales registreret i forundersøgelsesområdet.

Projektgrænsen bør som udgangspunkt fastlægges, hvor det nuværende og det fremtidige grundvandsspejl mødes. I fastlæggelsen bør der tages hensyn til bl.a. middelvandstanden og grundvandsgradienten. Hydrogeologiske modelleringsværktøjer eller lignende bør sammen med det indsamlede måledata om grundvandsstanden, dens dynamik samt gradienten anvendes til at fastsætte projektgrænsen. En sikkerhedsmargin på projektgrænsen afhængig af gradienten for grundvandsspejlet anbefales.

Krav til den fremtidige vedligeholdelse bør fastsættes, så det sikres, at der efter gennemførelse af vådområdeprojektet og når en stationær tilstand har indfundet sig, ikke sker en forringelse af afvandingstilstanden uden for projektgrænsen. Eksempelvis betyder dette, at over tid skal vandløb vedligeholdes så grøde og sediment ikke medfører en forringelse af afvandingstilstanden uden for projektgrænsen.

Dræn og grøfter, der i nu-situationen passerer projektgrænsen, skal som minimum sikres samme afløbsforhold efter projektgennemførelsen som hidtil både med hensyn til vandafledning og sikring mod tilslemning.

 

På baggrund af ovenstående forslag til retningslinjer, har Miljøstyrelsen udarbejdet: Bilag til Vejledning om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter – januar2018 med principper og opmærksomhedspunkter anbefalet udover den nuværende vejledning: Vådområde- & Lavbundsordningerne – Vejledning om tilskud til vådområde- oglavbundsprojekter. I bilaget er nogle af SEGES forslag til retningslinjer indarbejdet.

 

Sidst bekræftet: 30-10-2019 Oprettet: 12-11-2018 Revideret: 12-11-2018

Forfatter

Anlæg & Miljø
Specialkonsulent

Rikke Krogshave Laursen

Miljø & Land


Konsulent dræning og afvanding

Stinna Susgaard Filsø

Gødning/Miljø


Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

Grundvand - status og udvikling 1989 - 2018
Nitratbelastningen til grundvandet er rapporteret i GEUS’ årlige rapport over grundvandsovervågningen. SEGES konkluderer, a...
31.01.20
Nitrat i grundvandet
Fakta om kvælstof i landbruget og vandmiljøet.
31.01.20
Ny pjece om conservation agriculture i praksis
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd t...
27.01.20
Læs tre artikler om den gode proces i forbindelse med indsatsplanlægning
I artiklerne giver landmænd, rådgivere samt store og små vandværker deres bud på, hvad der skal til for, at man får en god ...
17.01.20