Oprettet: 02-06-2017

Håndtering af ændrede afvandingsforhold

Hvorledes håndteres tilfælde, hvor det senere viser sig, at afvandingsforholdene ikke er blevet som forventet

Er afvandingstilstanden værre end forventet?

Den indledende problemstilling består i at afgøre, om afvandingsforholdene afviger fra det forventede og i givet fald at dokumentere dette. Det vil her kunne være afgørende, at der foreligger en klar beskrivelse af projektet og de forventede afvandingsmæssige konsekvenser af dette, som den foreliggende situation efter gennemførelse af projektet kan sammenholdes med. Det vil være den enkelte lodsejer, der har bevisbyrden for, at den indgåede aftale ikke er overholdt, eller at det af kommunen tilladte vandløbsprojekt har medført en dårligere afvandingstilstand end det blev forudsat, da tilladelsen blev meddelt.

Årsager til forringet afvandingstilstand

Hvis den afvandingsmæssige situation viser sig at blive værre end beskrevet i aftalen eller forudsat ved meddelelse af tilladelsen kan det skyldes, at projektet ikke er korrekt gennemført, eller at de afvandingsmæssige konsekvenser er vurderet forkert.

I førstnævnte tilfælde bør de konstaterede fejl ved projektets gennemførelse korrigeres, og der bør udbetales erstatning for de økonomiske tab, der eventuelt er opstået i perioden indtil fejlene er rettet.

I sidstnævnte tilfælde må det vurderes, om projektet kan korrigeres, så de afvandingsmæssige konsekvenser bringes på niveau med de forventede konsekvenser som beskrevet i aftalerne, eller om den yderligere afvandingsmæssige forringelse skal kompenseres ved en erstatning. Hvis projektet kan korrigeres, så de afvandingsmæssige konsekvenser bliver som forventet, vil der også kunne blive tale om erstatning for de eventuelle økonomiske tab, der er opstået i tiden indtil korrektionen får virkning.

Taksationsmyndighederne kan som hovedregel behandle erstatningsspørgsmål

Hvis parterne ikke kan blive enige om en eventuel erstatning kan sagen som udgangspunkt ind-bringes for taksationsmyndighederne, jf. ovenstående om bestemmelse herom i projektaftalerne. For lodsejere med arealer uden for projektområdet vil der normalt ikke foreligge aftaler med projektejeren. Disse lodsejere vil naturligvis også, hvis der er grundlag herfor, kunne rejse krav om erstatning, og eventuelt få deres sag behandlet ved taksationsmyndighederne.

Der kan foreligge den situation, at erstatningsspørgsmålet tidligere er behandlet af taksations-myndighederne i forbindelse med vedtagelsen af projektet. I så fald kan sagen formodentlig kun indbringes for taksationsmyndighederne igen som en anmodning om genoptagelse af sagen, hvis det kan godtgøres, at forudsætningerne for taksationsmyndighedernes tidligere erstatningsafgørelse i væsentlig grad viser sig ikke at være opfyldt.

Pas på forældelse af erstatningskrav

Erfaringer viser, at de afvandingsmæssige konsekvenser i nogle tilfælde først viser sig efter en årrække. Her skal man være opmærksom på, at et eventuelt erstatningskrav ikke forældes. Ho-vedreglen er, at et erstatningskrav forældes senest 3 år efter skadens indtræden eller det tidspunkt, hvor skaden burde være erkendt, og senest 10 år efter den skadevoldende handlings ophør, det vil sige projektets gennemførelse.

Sidst bekræftet: 02-06-2017 Oprettet: 02-06-2017 Revideret: 02-06-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Sten Wegge Laursen

Af samme forfatter

Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, B...
01.08.19
Forslag til retningslinjer ved gennemførelse af vådområdeprojekter med fokus på fastlæggelse af projektgrænsen
SEGES har på foranledning af Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til retningslinjer, som vi mener, der bør følges ved plan...
12.11.18
Kontinuitetsbrud, opgørelse af dyrehold og periodeafgrænsning
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, d...
30.07.18
Vedligeholdelse af privat rørlagt vandløb under offentlig vej påhviler vejmyndigheden
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har plig...
27.06.17
Varetagelse af afvandingsinteresser i forbindelse med gennemførelse af vådområdeprojekter
Projekter kan gennemføres på forskellig måde. Det kan ske ved at hæve vandstanden i det eller de vandløb, der afvander et o...
02.06.17