Oprettet: 23-03-2017

5-årigt tilskud til pleje af græs- og naturarealer på arealer med vådområdeprojekter

Kan vådområder kombineres med tilskud til Pleje af græs- og naturarealer? Ja, det er muligt at søge tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer på græsarealer inden for et vådområdeprojekt.

Prioritering af tilsagn

Formålet med tilskudsordningen, Pleje af græs- og naturarealer, er at understøtte natur og biodiversitet særligt i Natura 2000-områderne. Tildelingen af tilsagn prioriteres derfor efter, hvor der er størst sandsynlighed for at plejen har en positiv effekt for naturen. Der er i prioriteringen lagt vægt på at sikre pleje af arealer inden for de særligt udpegede Natura 2000 områder, samt arealer med høj naturværdi (vurderet efter arealernes HNV værdi - High Nature Value).

Vådområder har den laveste prioritet for ansøgninger til Pleje af græs- og naturarealer (indenfor og udenfor Natura 2000 områder). Som ansøger inden for vådområdeprojekter, der igangsættes på tidligere dyrkningsjord, kan du derfor ikke være sikker på at kunne supplere økonomien i vådområdeprojekterne med tilskud til naturpleje. Læs mere i afsnittet ”Hvor langt rækker de afsatte midler?” herunder.

Betingelser for tilskud

Hvis du får tilsagn om tilskud til ”Pleje af græs- og naturarealer”, skal støttebetingelserne for tilskud kunne opfyldes i hele den 5-årige tilsagnsperiode. Det er kun muligt at søge tilskud til den del af arealet, som kan opfylde støttebetingelserne i alle 5 år. Vær derfor opmærksom på ikke at søge plejegræstilskud til de dele af arealet, som er så våde at dyrene ikke kan færdes på arealet. Hvis arealerne i løbet af den 5 årige tilsagnsperiode bliver så våde, at arealerne ændre karakter, skal de dele af arealet, som ikke længere kan opfylde plejeforpligtigelserne, trækkes ud af tilsagnet.

Betingelserne i nyt tilskud til pleje af græs- og naturarealer er følgende:


Tilsagn med forpligtigelse til afgræsning, hvor der vælges kontrol efter synlig:

  • Arealer skal afgræsses i perioden 1. juni – 15. september
  • Dyrene behøver ikke at være på arealet hele perioden
  • Arealet skal være synligt afgræsset d. 15. september

Arealer med Grundbetaling:

  • Min. 50 pct. af plantedækket skal være tydeligt afbidt og lavere end 40 cm.

Arealer uden Grundbetaling:

  • Min. 50 pct. af plantedækket skal være tydeligt afbidt. På hede, er det dog 50 pct. mellem lyngen der skal være afgræsset.

Arealer over 100 m2 der ikke opfylder kravene skal trækkes ud af ansøgningen

Tilsagn med forpligtigelse til afgræsning, hvor der vælges kontrol efter fast græsningstryk:

Her er grundbetingelsen, at dyrene skal gå på arealet i hele juni, juli og august måned

Der skal min. være 1,2 storkreaturer* pr. ha, men Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan fastsætte et
lavere græsningstryk ud fra en faglig vurdering fra de naturansvarlige myndigheder (kommunen eller Naturstyrelsen).

Ved kontrol ses der ikke på plantedækket – der tælles dyr. Derfor er det afgørende, at give besked til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, hvis det er tvingende nødvendigt at flytte dyr fra arealet. Hvis der er delarealer (over 100 m2) der slet ikke er egnet til afgræsning som f.eks. tæt skov eller vanddækkede arealer uden plantedække, sump eller arealer med meget tæt buskads, hvor dyrene ikke kan færdes, skal disse delarealer trækkes ud af ansøgningen

*1 storkreatur er:

Kvæg over 2 år, heste over 6 måneder = 1 st. Kvæg fra 6 måneder – 2 år = 0,6 st. Får og geder over 1 år = 0,15 st.

Tilsagn med forpligtigelse til slæt:

Hvis du har valgt plejetilsagn med forpligtigelse til slæt, gælder følgende:

Der skal tages min. 1 årligt slæt i perioden mellem d. 21. juni og d. 15. september. Det afslåede materiale skal fjernes fra arealet. Afgræsning kan ikke erstatte slåningen, men arealet må gerne også afgræsses.

I perioden mellem d. 1. maj og d. 20. juni, må arealet ikke slåes.

 

Læs mere i vejledningen til pleje af græs- og naturarealer 2017.

Tilskudssatser til Pleje af græs- og naturarealer

Hvordan er mulighederne for at søge tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer i 2017?

Hvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen modtager flere ansøgninger, end der er afsat midler til, vil de ansøgte marker blive prioriteret i følgende rækkefølge:

  1. Marker beliggende i den særlige Natura 2000-udpegning til pleje.
  2. Marker, hvor der findes en HNV-værdi på 5 eller derover på i alt mindst 0,1 ha. (Højere HNV-værdi går forud for lavere)
  3. Marker beliggende inden for Natura 2000 områderne, og som er en gentegning af et tidligere plejetilsagn (tilsagn type 4, 5, 9, 51, 56 eller 57).
  4. Marker beliggende inden for et N- eller P-vådområdeprojekt anlagt med tilskud under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 eller 2014-2020.

Er der ikke midler nok til, at alle marker i en prioriteringskategori kan prioriteres, vil større marker gå forud for mindre marker.

Vær opmærksom på, at hvis en mark har flere HNV-værdier, vil marken få den højeste HNV værdi tildelt (hvis den udgør mindst 0,1 ha).

Hvor langt rækker de afsatte midler?

I 2017 er der afsat 190 mio. kr. til nye tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Det svarer til, at der i 2017 forventes at kunne gives tilsagn til ca. 20.000 ha. Det fremgår af en udløbsanalyse fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at 55 pct. af alle de tilsagn der udløber i 2017, er beliggende i de særligt udpegede Natura 2000 områder, som har første prioritet.

Det må formodes, at en stor del af disse aftaler ønskes gentegnet. Det kan indebære, at nogle ansøgere i de lavere prioriteringsgrupper ikke vil komme i betragtning til tilskud. Da vådområdeprojekter prioriteres sidst, vil det være de første ansøgninger, som ikke vil blive imødekommet. For de næste år, vil der være sammen prioritering og dermed begrænsninger i de afsatte midler. Det er dog ikke muligt at forudse præcist, hvor mange nye ansøgere der kommer. Derfor opfordrer vi til, at alle interesserede alligevel søger om tilsagn.

Som ansøgere til vådområdeprojekter, vil det dog være fornuftigt ikke at indregne tilskud til pleje af græs- og naturarealer, som en nødvendig forudsætning for at få økonomi i arealer udlagt til vådområder.

Tilbage til startsiden

Sidst bekræftet: 23-03-2017 Oprettet: 23-03-2017 Revideret: 23-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Naturchef, Biolog

Heidi Buur Holbeck

Miljø & Land


Af samme forfatter

Find din lokale ekspert i natur og tilskud til natur
Find din lokale ekspert inden for naturforvaltning, tilskud til naturpleje og kvæg i naturplejen. En liste med de lokale na...
17.01.20
Ny brugervenlig manual til naturen på landbrugsbedriften
Hent inspiration til at passe bedre på naturværdierne på din bedrift, og få nye idéer til hvad du kan gøre for at fremme bi...
13.12.19
Status for Danmarks biodiversitet
Ny opgørelse af Danmarks natur viser fortsat tilbagegang for arter og naturtyper
11.12.19
Kom med til temadage og infomøder om naturpleje, biodiversitet og viden om tilskud til natur
SEGES afholdes en række temadage og infomøder om naturpleje og regler for tilskud til den 5-årige tilskudsordning om pleje ...
19.08.19
Tilskud til pleje af græs- og naturarealer – opdatering af HNV-kortet
Fristen for kommunernes indberetning af naturdata til opdatering af HNV-kortet rykkes til 1. december.
10.07.19