Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 06-09-2018

  

Oprettet: 05-11-2013

Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Ansøgningsrunden for 2013 er lukket. Følg derfor løbende NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at denne ordning har et natursigte og skal fremme den naturlige hydrologi på arealerne. Der kan derfor ikke laves projekter eller vådområder, som har formål at rense og fjerne næringsstoffer fra drænvand.

Der kan typisk søges tilskud til at afbryde dræn eller lukke afvandingsgrøfter i projektområdet. Dette kan føre til oversvømmelse af lavtliggende områder af f.eks. en strandeng.

Alle projekter gennemføres gennem frivillige aftaler og er med 100 procent støtte, men alle udgifter skal være nødvendige for projektets gennemførelse, være rimelige og godkendte. Der skal indhentes 2 tilbud på opgaverne der skal udføres. Der findes en udførlig vejledning for dette.

Ordningen giver tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer.

Før der gennemføres et etableringsprojekt, skal der udarbejdes flere materialer, herunder en vurdering fra en faglig ekspert, som viser projektets påvirkning af vandstanden i området. Derudover skal du lave en beskrivelse af projektets forventede effekt på naturtyper og arter. Der er mulighed for tilskud til konsulenter/faglige eksperter i denne ordning. 

Inden der sendes en ansøgning skal der være en erklæring fra kommunen om, at projektet falder inden for Natura 2000-planlægningen. Dette gælder dog ikke projekter, hvor der er en offentlig ejer af arealerne.

Hvis et areal er registreret som beskyttet under naturbeskyttelseslovens § 3, skal der søges dispensation., før der foretages ændringer af arealets tilstand. Opsætning af hegn m.v. er normalt ikke en ændring af arealets tilstand. Ved tvivl spørges kommunen.

Projektområder

Danmarks Miljøportal kan projektområder om etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologi)  findes ved at trykke på pilen ved siden af boksen ”Her kan jeg…”. Der vælges ”tænde/slukke lag” og temaet ”tilskudsordninger og drift af…”. Denne åbnes med plus og der vælges ”N2000-arealerne til hydrologi”. Tast selv service er også en mulighed.

Tilskudsmuligheder

I relation til denne webside er etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) hovedformålet, men det er vigtigt at vide, at denne ordning også kan kombineres med følgende ordninger:

  1. Rydning af tilgroede arealer
  2. Forberedelse til afgræsning
  3. Pleje af græs- og naturarealer (5 årig)
  4. Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer (1-årig)

I ordningen om naturlige vandstandsforhold reserveres der penge til etablering af naturlige vandstandsforhold (hydrologiprojekter) i ordningen om ”Fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold (20-årigt tilsagn)”. Tilskuddet er et fast beløb på 3.500 kr. pr. hektar til omdriftsarealer, 1.800 kr. til arealer med permanent græs og 300 kr. til naturarealer i 2013.

Tilskudsmuligheder i Natura 2000 områder er på samme basis som tilskudsmuligheder i vådområdeprojekter. I projektet reserveres midler i denne ordning.

Pleje af græs- og naturarealer er et løbende arealtilskud, mens de tre andre er tilskud til investeringer i rydning, hegning og klargøring af arealerne.

Læs også pjecen Naturpleje i Natura 2000 områder – tilskudsmuligheder i 2013.

Sidst bekræftet: 29-10-2014 Oprettet: 05-11-2013 Revideret: 05-11-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Susanne Øster Sørensen

Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2019
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
02.07.19
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
25.04.19
Kom og besøg 6 nye matrice minivådområder med træflis
Matrice minivådområderne vil i 2019 blive udrullet i en pilotordning som nyt drænvirkemiddel i den kollektive målrettede in...
30.10.18
Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18

 Mere viden

 Økonomi

 Tilskudsmuligheder

 NaturErhvervstyrelsen

 Fastholdelse af vådomr.

 Græsarealer i vådområder

 Artikel 34 (senere 25)

 Enkeltbetalingsordningen