Af samme forfatter
I pjecen fortæller danske landmænd om deres praktiske erfaringer med conservation agriculture. Få inspiration og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med CA.
I artiklerne giver landmænd, rådgivere samt store og små vandværker deres bud på, hvad der skal til for, at man får en god proces i forbindelse med indsatsplanlægningen.
Målinger giver større og gensidig forståelse.
Christina Cederfeld de Simonsen, Kromann Reumert, og Esben Aggerbeck Stampe, Landbrug & fødevarer A.m.b.a., SEGES har udarbejdet artiklen “Nye vurderinger af boringsnære beskyttelsesområder, BNBO – hvordan skal de forstås?”
For at sikre at landmænd og landbrugsrådgivere har let adgang til viden om grundvands- og drikkevandsrelaterede emner i relation til nitrat og pesticider lancerer SEGES en ny grundvandsside.
Godkendelsesordningen for pesticider, regler for anvendelse og overvågning af grundvandet sikrer, at der sjældent sker fund af godkendte plantebeskyttelsesmidler.
Artiklen er skrevet af SEGES på baggrund af interviews med hhv. Maria Pilgaard, LMO og Ole Silkjær, TREFOR Vand. Begge har haft mulighed for at læse og kommentere artiklen inden udgivelse.
BNBO blev indført i dansk miljøregulering i 2007. Læs mere om den historiske baggrund for BNBO her.
Digitaliser dine drænkort og gem dem i dit markstyringsprogram. Så har du alle markens drændata samlet et sted. Med mobilen i hånden kan du nemt finde dræn og brønde i marken, når de skal efterses.
En gennemgang af 81 lavbundsprojekter viser, at kun 13 lavbundsprojekter er egnet til realisering. SEGES har undersøgt hvilke barrierer, der er for realisering af lavbundsprojekter, med det formål at forbedre mulighederne for udtagning af lavbundsjord.
Der er et stigende fokus på nedsivning af pesticider til grundvandet. Det har blandt andet udmøntet sig i et forslag til nye regler om kommunernes pligt til at vurdere alle landets boringsnære beskyttelsesområder, BNBO.
Grundvand13.12.19
Her finder du viden om grundvands- og drikkevandsrelaterede emner. Du kan bl.a. finde viden om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og indsatsplaner. Eller om nitrat og pesticider i grundvand, glyphosat eller hvad du skal gøre i tilfælde af et uheld.
Landmand Thomas Graugaard har valgt at få sine gamle drænkort digitaliseret. Landinspektør Morten Linnemann Madsen fra LandboThy har hjulpet ham at digitalisere drænene ud fra gamle drænkort.
Sentinel Hub Playground kan give dig et overblik over vand på dine marker ud fra et NDWI-indeks (Normalized Difference Water Index).
Forskningen har skabt en god forståelse af transport af pesticider i jord. Men der mangler stadig forskning, der kan redegøre for transport til dybere jordlag på lerjord.
SEGES har udarbejdet en vejledning om indsatsplanlægning og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) målrettet landmænd med jord inden for et indsatsområde og/eller BNBO.
Planterne vokser ikke, som de skal, og der er mistanke om, at det er noget med jorden. Men hvad? Nu er der hjælp at hente i otte nye faktaark med tilhørende videoer, som trin for trin leder dig frem til diagnosen.
De gamle dræn var tilstoppede og lå i for ringe dybde, og det gav problemer med overfladevand. Arealet blev omdrænet med tæpperør lagt med L-plov. Det hjalp, men ikke nok, så drænsystemet blev udvidet med nøgenrør med vasket filtergrus lagt med drænplov.
Det flade lavbundsareal var utilstrækkelig drænet, og der var problemer med overfladevand. Arealet blev systemdrænet med nøgenrør og filtergrus lagt med gravemaskine og drænkasse. Udbytterne er steget, men arealet er stadig påvirket af overfladevand.
På den lerede jord kunne et underdimensioneret drænsystem ikke bortlede vandet. Arealets lavninger blev omdrænet. En entreprenør gravede drænrender, mens Jesper selv med håndlaser lagde drænrør med fyld-sand omkring og dækkede renderne til igen.
Manglende vedligehold af dræn nedsatte drænfunktionen. Derfor blev de drænsystemer grundigt renset og repareret. Drænudvidelser er lagt med nøgenrør og filtergrus nedgravet med gravemaskine.
Der blev drænet med nøgenrør og en blanding af filtersand og muslingeskaller lagt ned med gravemaskine. Drænrenderne stod efterfølgende utildækket i fire dage, hvilket udtørrede jorden i dybden og gav en god dræneffekt.
Driftsleder Søren Blumensaadt tænkte, at en ny hovedledning med en større rørdimension kunne løse problemer med vand i lavningerne. Heldigvis valgte han at få analyseret jorden og valgte efterfølgende en hel anden løsning.
Klagenævnsafgørelse om opgørelse af størrelsen af det lovlige dyrehold i sag om delvist kontinuitetsbrud efter de regler, der var gældende frem til 1. august 2017. I sagen tages også stilling til, hvad der afbryder kontinuitetsbrudsperioden.
De viste tegninger er baseret på Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning, BEK nr.760 af 30/07/2019
Betydningen af afvanding og dræning for vandføringsmønstret i vandløb afhænger af afvandingsarbejdets karakter og de lokale forhold. Set over mange år spiller andre forhold en større rolle for vandløbenes vandføring.
I en principiel afgørelse af 18. maj 2017 har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort, at det er vejmyndigheden, der har pligten til at vedligeholde private rørlagte vandløb på de strækninger, hvor de ligger i offentlige vejarealer.
Hvorledes håndteres tilfælde, hvor det senere viser sig, at afvandingsforholdene ikke er blevet som forventet
Projekter kan gennemføres på forskellig måde. Det kan ske ved at hæve vandstanden i det eller de vandløb, der afvander et område, og det kan ske ved at afbryde dræn og drængrøfter eller ved at hæve vandstanden i disse.
GEUS forudsiger, at den afskaffelse af normreduktionen, der er en del af Fødevare- og landbrugspakken, i de næste 3 år vil medføre en beskeden stigning i indholdet af nitrat i det iltede grundvand på 2 - 17 procent.
Taksationskommissionerne er også kompetente til at tage stilling til ansvarsgrundlaget i sager om erstatning for mangelfuld vedligeholdelse af vandløb.
Der kan ydes erstatning for umiddelbart indtrådte skader forårsaget af oversvømmelse fra vandløb og søer på fast ejendom og løsøre, som er dækket af en afgiftspligtig forsikring mod brand.
Dommen er afsagt i 1998 og gav beboere ret til gående færdsel over naboejendom.