Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-05-2013

  

Oprettet: 01-06-2012
Revideret: 31-05-2012

5,6 mio. kr. i støtte til økologiske æg- og fjerkræproducenter

I december 2011 trådte en ny støtteordning i kraft til økologiske jordbrugsbedrifter.

Tilskudsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2007-2013. Ordningens
formål er gennem tilskud til investeringer i nye teknologier på økologiske jordbrugsbedrifter at forøge det økologiske areal samt den økologiske produktion inden for følgende indsatsområder: Svinesektoren, kvægsektoren, frugt- og grøntsektoren, planteavl, samt æg- og fjerkræbranchen.

Der var i 2011 afsat 24 mio. kr. til investeringsordningen fordelt med 4,8 mio. kr. til hvert
indsatsområde, heriblandt æg- og fjerkræbranchen. Der kan gives tilskud på op til 40
pct. af de tilskudsberettigede udgifter til investeringer i nye teknologier på økologiske bedrifter. De samlede udgifter til projektet, kan maksimalt udgøre 5,0 mio. kr. og skal mindst udgøre 300.000 kr. Det er en forudsætning, at teknologien er omfattet af den teknologiliste over nye og særligt relevante teknologier, som Aarhus Universitet har udarbejdet til brug for NaturErhvervstyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud under ordningen.

NaturErhverstyrelsen har nu færdigbehandlet ansøgningerne om tilskud under Den økologiske Investeringsstøtteordning. Videncentret for Landbrug, Fjerkræ har udarbejdet ansøgninger for 13 producenter, hvor af samtlige ansøgere har opnået et samlet tilskud på i alt 5,6 mio. kr.

At beløbet er større end de bevilligede 4,8 mio. skyldes dels, at ikke alle tilskudspuljer er
blevet udnyttet, og dels at nogle producenter har modtaget tilskud under indsatsområdet
planteavl.

Der er i denne ansøgningsrunde ydet tilskud til følgende teknologier inden for æg- og
fjerkræbranchen:

  1. Teknik til udmugning
  2. Overdækning af gyllebeholder
  3. Indretning af nærarealer og opsamling af næringsstoffer
  4. Automatiseret udfodringsteknik til grovfoder
  5. Automatisk vægt og staldcomputer med styringssoftware
  6. Rovdyrsikring af omfangshegn af udearealer

Der er endnu ikke fastsat en deadline for ansøgningsfristen til næste ansøgningsrunde,
men vi opfordrer alle vore økologiske producenter til løbende at holde sig orienteret
på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kontakte Videncentret for Landbrug, Fjerkræ
på telefon 8740 5377 for at høre nærmere.

Forfatter: Peter Lindhard Birch, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

 

Sidst bekræftet: 31-05-2012 Oprettet: 01-06-2012 Revideret: 31-05-2012